Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne
Ogłoszenia o naborze aktualne (0)  |  Ogłoszenia o naborze w toku (0)  |  Ogłoszenia o naborze rozstrzygnięte (11)  |  Ogłoszenia o naborze unieważnione (4)

wybrany kandydat: Agnieszka Jankowska, Osiek 
uzasadnienie wyboru: Zdaniem komisji, która przeprowadziła nabór na wolne stanowisko urzędnicze dobrze prezentowała swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe, które zapewnią prawidłową pracę na tym stanowisku.


Wytworzył: Jolanta Kowalczyk (7 marca 2018)
Wprowadził: Tomasz Maćko (7 marca 2018, 10:52:57)stanowisko:

REFERENT

miejsce pracy: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
termin składania dokumentów: 2 marca 2018  13:00Nabór na stanowisko


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

R E F E R E N T


Stanowisko pracy: Referent

Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu tj. 20 godzin tygodniowo

Rodzaj umowy: czas określony do 31 grudnia 2018 rokuWymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 3. nieposzlakowana opinia,

 4. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 5. wykształcenie minimum średnie

 6. doświadczenie zawodowe: mile widziane doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego lub administracji rządowej,

 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku

 8. umiejętność obsługi komputera

 9. znajomość przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 poz. 1257 z późniejszymi zmianami),

 10. znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1769 z późniejszymi zmianami)

 11. znajomość przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych

(tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 922 z późniejszymi zmianami)

Wymagania dodatkowe:

 1. dobra znajomość oraz umiejętność interpretacji podstawowych przepisów prawnych,obowiązujących na tym stanowisku pracy

 2. predyspozycje: rzetelność, samodzielność, komunikatywność, systematyczność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, praca pod presją czasu,

 3. wysoka kultura osobista,

 4. umiejętność pracy w zespole,

 5. mile widziane doświadczenie w pracy z zakresu pomocy społecznej.


Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. współpraca przy realizacji zadań Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

 2. przygotowywanie materiałów służących opracowywaniu diagnoz, programów, projektów i sprawozdań w zakresie rozwiązywania problemów społecznych

 3. współdziałanie z organizacjami społecznymi, radnymi, sołtysami, powiatowym centrum pomocy rodzinie i innymi instytucjami w zakresie dotyczącym indywidualnych spraw podopiecznych Ośrodka

 4. prowadzenie rejestru wypłaconych świadczeń z pomocy społecznej w formie pisemnej

 5. kompletowanie dokumentacji w teczkach osobowych wnioskodawców.

 6. przygotowywanie akt do archiwum i ich archiwizowanie.

 7. podejmowanie działań z zakresu promocji zdrowia

 8. sporządzanie sprawozdań z zakresu promocji zdrowia

 9. naliczanie należności za usługi opiekuńcze i pobieranie tych należności na kwitariusz „kasa przyjmie” i rozliczanie się z pobranych środków pieniężnych

 10. prowadzenie dokumentacji w zakresie usług opiekuńczych

 11. sporządzanie sprawozdań z usług opiekuńczych miesięcznych, kwartalnych i rocznych

 12. pomoc przy uaktualnieniu polityki bezpieczeństwa i pozostałych aktów wynikających z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych wraz z rozporządzeniami

 13. współpraca z inspektorem ochrony danych osobowych

 14. pomoc przy wdrożeniu nowych przepisów dotyczących ustawy o ochronie danych osobowych

 15. współpraca ze szkołami na terenie gminy Osiek w zakresie organizacji wolontariatu (włączenie młodzieży i dzieci na rzecz pomocy osobom starym, niepełnosprawnym, wymagającym pomocy drugiej osoby)

 16. udział w szkoleniach

 17. zastępowanie innych pracowników w razie ich nieobecności.

 18. wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika w ramach pracy zawodowej.


Wymagane dokumenty:

 1. podpisane odręcznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny

 2. kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie (oryginały do wglądu)

 3. kwestionariusz osobowy

 4. kopie innych dokumentów świadczących o posiadanych kwalifikacjach (kursy, szkolenia, uprawnienia)

 5. kopie świadectw pracy, potwierdzających wymagany staż pracy

 6. podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe

 7. podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

 8. oświadczenie z własnoręcznie podpisaną klauzulą:

„wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku w celu realizacji procesów rekrutacji teraz i w przyszłości. Jestem świadomy/a/ prawa dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku

o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 922 z późniejszymi zmianami). Konieczne dodatkowe dane niewymagane przepisami są zgodne z art. 221 & 2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 108 z późniejszymi zmianami) oraz art. 6 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 902 z późniejszymi zmianami)”.


Informacja dodatkowa:

Zgodnie z art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 902 z późniejszymi zmianami) informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6%.


Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów aplikacyjnych:


Kompletne dokumenty należy składać osobiście pokój Nr 14 Urzędu Gminy w Osieku lub przesłać pocztą z dopiskiem „ konkurs na stanowisko referenta w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Osieku” na adres:

Urząd Gminy w Osieku, 87-340 Osiek 85

w terminie do 2 marca 2018 roku do godz. 13,00.

Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Termin otwarcia ofert w dniu 2 marca 2018 roku o godz. 14,00.


Konkurs odbędzie się w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku w dniu

5 marca 2018 roku o godz. 10,00.

Konkurs przeprowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku.

Do konkursu mogą przystąpić jedynie kandydaci, którzy spełnili wymogi formalne.


Wyniki konkursu na stanowisko referenta w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Osieku zostaną upowszechnione na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Osieku http://www.bip.gminaosiek.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Osieku.
Wytworzył: Tomasz Maćko (20 lutego 2018)
Opublikował: Tomasz Maćko (20 lutego 2018, 13:30:02)

Ostatnia zmiana: Tomasz Maćko (7 marca 2018, 10:52:57)
Zmieniono: dodano informację - wynik naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 317

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij