Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne
Ogłoszenia o naborze aktualne (0)  |  Ogłoszenia o naborze w toku (0)  |  Ogłoszenia o naborze rozstrzygnięte (11)  |  Ogłoszenia o naborze unieważnione (4)

wybrany kandydat: Kamila Babska , Brodnica 
uzasadnienie wyboru: Kandydatka spełniła wymagania związane z wyborem.


Wytworzył: Jolanta Kowalczyk (23 maja 2018)
Wprowadził: Tomasz Maćko (23 maja 2018, 20:58:38)stanowisko:

Główny Księgowy

miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku
termin składania dokumentów: 14 maja 2018  13:00Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
Główny Księgowy   

Stanowisko pracy: Główny Księgowy
Wymiar czasu pracy: 1/1 etatu tj. 40 godzin tygodniowo
Rodzaj umowy: czas określony od dnia  1 czerwca 2018 roku do dnia 31.12.2018 roku z możliwością jej przedłużenia.


Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. nieposzlakowana opinia,
 4. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 5. wykształcenie wyższe
 6. doświadczenie zawodowe: mile widziane doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego lub administracji rządowej,
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku
 8. umiejętność obsługi komputera
 9. znajomość przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2017 roku, poz. 2077 z późniejszymi zmianami)
 10.  znajomość przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 poz. 1257 z późniejszymi zmianami),
 11. znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1769 z późniejszymi zmianami)
 12. znajomość przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity  Dz. U. z 2016 roku poz. 922 z późniejszymi zmianami)
      
Wymagania dodatkowe:
 1. dobra znajomość oraz umiejętność interpretacji podstawowych przepisów prawnych,obowiązujących na tym stanowisku pracy
 2. predyspozycje: rzetelność, samodzielność, komunikatywność, systematyczność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, praca pod presją czasu,
 3. wysoka kultura osobista,
 4. umiejętność pracy w zespole,
 5. mile widziane doświadczenie w pracy z zakresu finansów publicznych.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. prowadzenie księgi rachunkowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 2. prowadzenie ewidencji analitycznej do kont księgi głównej,
 3. dokonywanie wstępnej oceny legalności dokumentów finansowych,
 4. przygotowanie dowodów księgowych do zapłaty, odpowiedzialność za stronę formalną i rachunkową,
 5. współudział w planowaniu projektu budżetu w zakresie pomocy społecznej,
 6. prowadzenie ewidencji środków trwałych i pozostałych środków trwałych w użytkowaniu,
 7. nadzorowanie spraw związanych z inwentaryzacją majątku w oparciu o zarządzenie kierownika jednostki,
 8. sporządzanie sprawozdań statystycznych,
 9. analiza wykorzystania budżetu oraz wnioskowanie w sprawach zmian w budżecie ,
 10. sporządzanie miesięcznych sprawozdań budżetowych,
 11. sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
 12. prowadzenie spraw finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 13. sporządzanie sprawozdań statystycznych oraz informacji opisowych z realizacji budżetu ośrodka,
 14. należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych oraz sprawozdań rachunkowych,
 15. przygotowywanie materiałów do archiwum zakładowego,
 16. przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych przy realizacji faktur za usługi i dostawy,
 17. prowadzenie spraw wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej,
 18. prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym pracowników i zgłaszanie ich do rejestracji ZUS oraz prowadzenie wszelkiej dokumentacji ubezpieczeniowej pracowników,
 19. prowadzenie spraw dotyczących kapitału pracowników,
 20. prowadzenie dokumentacji odnośnie naliczania zasiłków chorobowych,
 21. uzgadnianie sald,
 22. prowadzenie analitycznej i syntetycznej księgowości budżetu GOPS
 23. dokonywanie dekretu operacji gospodarczych zgodnie z zajmowanym stanowiskiem,
 24. zamykanie kart miesięcznie i uzgodnienie z dziennikiem jednostki,
 25. prowadzenie na bieżąco księgowości budżetowej oraz poza budżetowej i przestrzeganie dyscypliny budżetowej,
 26. sporządzanie sprawozdań związanych z wynagrodzeniem pracowników,
 27. sporządzanie deklaracji rozliczeniowych wynikających z przepisów o ubezpieczeniu społecznym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wraz z ponoszeniem odpowiedzialności za ich prawidłowe sporządzanie,
 28. prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników i wydawanie zaświadczeń do celów emerytalno-rentowych (RP-7),
 29. wydawanie wszelkich zaświadczeń z zakresu zatrudnienia i prowadzenia ewidencji ich wydawania,
 30. przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o dodatki mieszkaniowe i ryczałt energetyczny,
 31. przygotowanie decyzji i sporządzanie list wypłat dodatków mieszkaniowych i ryczałtu energetycznego,
 32. prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących dodatków mieszkaniowych i ryczałtu energetycznego,
 33. prowadzenie ewidencji składanych wniosków oraz wydanych decyzji,
 34. sporządzanie sprawozdań z realizacji dodatków mieszkaniowych i ryczałtów energetycznych,
 35. prowadzenie korespondencji z wnioskodawcami,
 36. prowadzenie postępowań w sprawach wniesionych odwołań od decyzji administracyjnych,
 37. sporządzanie statystycznych zestawień wydawanych decyzji administracyjnych oraz przygotowanie  do finansowej realizacji
 38. udział w szkoleniach
 39. wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika w ramach pracy zawodowej.

Wymagane dokumenty:
 1. podpisane odręcznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny
 2. kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie (oryginały do wglądu)
 3. kwestionariusz osobowy
 4. kopie innych dokumentów świadczących o posiadanych kwalifikacjach (kursy, szkolenia, uprawnienia)
 5. kopie świadectw pracy, potwierdzających wymagany staż pracy
 6. podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe
 7. podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 8. oświadczenie z własnoręcznie podpisaną klauzulą: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku w celu realizacji procesów rekrutacji teraz i w przyszłości. Jestem świadomy/a/ prawa dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 922 z późniejszymi zmianami). Konieczne dodatkowe dane niewymagane przepisami są zgodne z art. 221 & 2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 108 z późniejszymi zmianami) oraz art. 6 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 902 z późniejszymi zmianami)”.
Informacja dodatkowa:
Zgodnie z art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 902 z późniejszymi zmianami) informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6%.  

Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów aplikacyjnych:   

Kompletne dokumenty należy składać osobiście pokój Nr 14 Urzędu Gminy w Osieku lub przesłać pocztą z dopiskiem „ konkurs na stanowisko głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Osieku” na adres:
Urząd Gminy w Osieku, 87-340 Osiek 85
w terminie do 14 maja  2018 roku do godz. 13,00.
Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Termin otwarcia ofert w dniu 14 maja 2018 roku o godz. 13,30.

Konkurs odbędzie się w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku w dniu
21 maja 2018 roku o godz. 10,00.
Konkurs przeprowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku.
Do konkursu mogą przystąpić jedynie kandydaci, którzy spełnili wymogi formalne.

Wyniki konkursu na stanowisko głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Osieku zostaną upowszechnione na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Osieku  http://www.bip.gminaosiek.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Osieku.


      


Wytworzył: Jolanta Kowalczyk (30 kwietnia 2018)
Opublikował: Tomasz Maćko (30 kwietnia 2018, 22:04:46)

Ostatnia zmiana: Tomasz Maćko (24 maja 2018, 09:41:11)
Zmieniono: poprawiono błąd (literówka)

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 302

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij