Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne
Ogłoszenia o naborze aktualne (0)  |  Ogłoszenia o naborze w toku (0)  |  Ogłoszenia o naborze rozstrzygnięte (13)  |  Ogłoszenia o naborze unieważnione (4)

wybrany kandydat: Wojciech Tuchalski, Rypin 
uzasadnienie wyboru: zgodnie z plikiem ,,Informacja o wynikach naboru na stanowisko Sekretarza''


Wytworzył: Tomasz Maćko (22 sierpnia 2018)
Wprowadził: Tomasz Maćko (22 sierpnia 2018, 10:26:33)stanowisko:

SEKRETARZ GMINY OSIEK

miejsce pracy: Urząd Gminy Osiek
termin składania dokumentów: 17 sierpnia 2018  15:30Informacja o wynikach naboru na stanowisko Sekretarza.pdf (517kB) pdf

OGŁOSZENIE


o naborze na wolne od 1 września 2018 roku stanowisko

sekretarza gminy Osiekna podstawie art.11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( t.j. Dz.U. z 2016 r.,poz.902)


Wójt Gminy Osiek


Ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko sekretarz gminy Osiek 87-340 Osiek


1.Wymagania niezbędne:


1) obywatelstwo polskie;

2) wykształcenie wyższe,preferowane drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym o kierunkach prawo i administracja;

3) co najmniej czteroletni staż pracy na stanowiskach urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( tj. Dz.U z 2016 r,poz.902) w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 cytowanej ustawy oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych;

4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6) znajomość przepisów prawnych, w tym w szczególności: ustawy o pracownikach samorządowych,ustawy o samorządzie gminnym ,Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Kodeksu Pracy, Instrukcji kancelaryjnej, Kodeksu Wyborczego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o ochronie informacji niejawnych, ustawy o dostępie do informacji publicznej;

7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.


2. Wymagania dodatkowe:


1) zdolność szybkiego przyswajania wiedzy i podejmowania decyzji;

2) zaangażowanie,kreatywność i punktualność;

3) dokładność i samodzielność;

4) umiejętności menadżerskie organizacji pracy i zarządzania zasobami ludzkimi;

5) znajomość obsługi komputera i aplikacji biurowych;

6) prawo jazdy kat. B, możliwość użytkowania samochodu prywatnego do celów służbowych.


3. Zakres niektórych zadań wykonywanych na stanowisku:


1) nadzór nad procesem tworzenia aktów prawnych wydawanych przez organy gminy, a także

przygotowaniem dokumentów przez komórki organizacyjne urzędu, opracowywanie zakresów czynności na stanowiskach pracy;

2) nadzór nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu Organizacyjnego urzędu i innych regulacji wewnętrznych urzędu oraz instrukcji kancelaryjnej przez pracowników urzędu;

3) organizacja kontroli wewnętrznej a także wykonywanie kontroli wykonywania zadań przez pracowników urzędu wynikających z ich zakresów czynności;


4) nadzór nad organizacją pracy w urzędzie oraz prowadzeniem spraw związanych z doskonaleniem kadr;

5) nadzór w zakresie przestrzegania przez pracowników urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych Kodeksu postępowania administracyjnego oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt;

6) podejmowanie działań organizacyjno – technicznych dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urzędu;

7)przedkładanie wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy urzędu;

8) koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami , referendami oraz spisami powszechnymi;

9)koordynacja wykonywania zadań w zakresie obsługi organów gminy, zapewnieniem terminowego i prawidłowego przygotowania materiałów pod obrady rady i komisji;

10) nadzorowanie spraw związanych z funkcjonowaniem sołectw – jednostek pomocniczych gminy

11) prowadzeni centralnego rejestru skarg,wniosków oraz koordynowanie spraw związanych z przyjmowaniem skarg i wniosków przez wójta;

12) udział w pracach gminnego zespołu zarządzania kryzysowego, powołanego odrębnym zarządzeniem wójta;

13) nadzór nad prowadzeniem biuletynu informacji publicznej,strony internetowej,portali społecznościowych;

14) sprawowanie funkcji pełnomocnika ds. wyborów i referendów;


4. Warunki pracy:


1) pierwsza umowa o pracę będzie zawarta na czas nieokreślony;

2) usytuowanie stanowiska pracy; pierwsze piętro, wejście po schodach;


Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Osiek w rozumieniu przepisów

ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w m-cu czerwcu 2018 roku wyniósł mniej niż 6 %.


5. Wymagane dokumenty i ich składanie:


1) list motywacyjny;

2) życiorys (CV) z opisem dotychczasowej pracy zawodowej;

3) kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie;

4) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz staż pracy;

5) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku;

7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzaniu danych osobowych dla celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r 0 ochronie danych osobowych ( tj.Dz.U z 2016 r,poz.922)


  1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesłać w zaklejonej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem, adresem do korespondencji oraz nr telefonu kandydata z dopiskiem” Nabór na stanowisko sekretarza gminy” do godz. 15 : 30 dnia 17 sierpnia 2018 roku

na wskazany adres Urząd Gminy w Osieku Osiek 85 87-340 Osiek.


6) Postanowienia końcowe:


1) złożenie oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron;

2) oferty niekompletne lub które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcy;

3) kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej;

4) lista kandydatów,którzy spełnili wymogi formalne oraz informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP gminy Osiek ( www.gmina osiek.pl ). a także na tablicy ogłoszeń w urzędzie;

5) kandydat wybrany w naborze do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć najpóźniej w dniu zawarcia umowy o pracę oryginał ważnego zaświadczenia zawierającego informację o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe z Krajowego Rejestru Karnego oraz orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, wydane przez lekarza medycyny pracy;

6) złożone dokumenty osób, które nie zostaną zaproszone do zawarcia umowy, będą do odbioru w sekretariacie urzędu w ciągu 21 dni od zakończenia naboru. Urząd nie będzie odsyłał złożonych dokumentów. Dokumenty nie odebrane zostaną przeznaczone do zniszczenia;

7) dodatkowych informacji o naborze udziela sekretarz gminy, pokój nr 14 telefon 564938121 wew.39Wójt Gminy Osiek

Kazimierz Wolfram


Osiek 30.07.2018 r.


Wytworzył: Andrzej Gutkowski (30 lipca 2018)
Opublikował: Tomasz Maćko (30 lipca 2018, 10:26:10)

Ostatnia zmiana: Tomasz Maćko (22 sierpnia 2018, 10:26:33)
Zmieniono: dodano informację - wynik naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 452

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij