Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne
Ogłoszenia o naborze aktualne (0)  |  Ogłoszenia o naborze w toku (0)  |  Ogłoszenia o naborze rozstrzygnięte (13)  |  Ogłoszenia o naborze unieważnione (4)

wybrany kandydat: Paweł Chabowski, Osiek 
uzasadnienie wyboru: zgodnie z plikiem ,,Informacja o wyniku naboru"


Wytworzył: Wojciech Tuchalski (12 września 2018)
Wprowadził: Tomasz Maćko (12 września 2018, 07:55:07)stanowisko:

Specjalista ds. budownictwa w Referacie Rolnictwa Urzędu Gminy w Osieku

miejsce pracy: Urząd Gminy Osiek
termin składania dokumentów: 7 września 2018  15:00Informacja o wyniku naboru (198kB) pdflista kandydatów dopuszczonych do II Etapu naboru (105kB) pdfogłoszenie.pdf (173kB) pdf


ON.2110.2.2018 

OGŁOSZENIE

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Gminy Osiek


Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowy(Dz.U. z 2018 poz.1260) oraz Zarządzeniem Nr 65 Wójta Gminy Osiek z dnia 31.05.2006 r w sprawie ustalenia procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Osiek


Wójt Gminy Osiek

ogłasza nabór ofert na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty ds. budownictwa w Referacie Rolnictwa Urzędu Gminy w Osieku


1.Wymagania niezbędne:


1/ wykształcenie minimum średnie preferowane wyższe w zakresie :budownictwa,gospodarki

przestrzennej,geodezji,urbanistyki,architektury,administracji

2/ co najmniej 2 letni staż pracy

3/ obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw,

jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnego

przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4/ stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

5/ pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

6/ niekaralność za przestępstwa umyślne lub umyślne przestępstwa skarbowe;

7/ nieposzlakowana opinia.

8/ umiejętność obsługi komputera


2. Wymagania dodatkowe

1/ znajomość ustaw: o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,prawo budowlane o

gospodarce nieruchomościami, o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ustawy o

samorządzie gminnym, o dostępie do informacji publicznej oraz kodeksu postępowania

administracyjnego

2/ znajomość procedur administracyjnych,

3/ znajomość instrukcji kancelaryjnej,

4/ bardzo dobra umiejętność korzystania z aplikacji biurowych


3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:


1/ realizowanie spraw związanych z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy po uzyskaniu

uzgodnień lub decyzji wymaganych ustawą i przepisami szczególnymi oraz wydawanie

postanowień dotyczących zgodności proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium.

2/ realizowanie spraw związanych z wydawaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego

3/ wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i ze

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

4/ wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego

5/ administrowanie gminnym zasobem danych przestrzennych.

6/ wydawanie postanowień dotyczących zgodności proponowanego podziału nieruchomości

z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

7/ prowadzenie gminnej ewidencji zabytków i aktualizacji programu opieki nad zabytkami.

8/ składanie wniosków o wpis do rejestru zabytków dóbr kultury nieruchomości.

9/ działanie w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków w zakresie obiektów

zabytkowych zgodnie z zasadni opieki nad zabytkami i w sposób odpowiadający jego

wartości zabytkowej.

10/ współdziałanie w opracowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i

zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

11/ prowadzenie na stanowisku pracy teczek spraw, zgodnie z obowiązująca instrukcją

kancelaryjną.

12.prowadzenie sprawozdawczości z zakresu realizowanych spraw.

13. przygotowywanie propozycji dochodów zadań i wydatków do projektu budżetu.


4. Warunki pracy na stanowisku:

1/ umowa o prace zawarta na cza nie określony

2/ wymiar czasu pracy – pełny etat;

3/ praca o charakterze administracyjno – biurowym;

4/ miejsce pracy – Urząd Gminy w Osieku;

5/ w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy prace na stanowisku urzędniczym,

organizuje się służbę przygotowawczą;


5. Informacja: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik

zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji

zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest mniejszy niż 6 %.


6. Wymagane dokumenty:


1/ list motywacyjny,

2/życiorys – curriculum vitae,

3/ kserokopie świadectw pracy,

4/ kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

5/ kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach

6/ oryginał kwestionariusza osobowego,

7/ inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności

np.: referencje,

8/ oświadczenia:

a/ o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw

publicznych,

b/ o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne

przestępstwa skarbowe.


OŚWIADCZENIA: podpisane własnoręcznie lub potwierdzone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym.


7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 24 maja 2018 r o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2018 r ,poz.1000 ).

Wszystkie dokumenty sporządzone przez kandydata powinny być opatrzone jego własnoręcznym podpisem


8. Miejsce i termin składania dokumentów:


Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub pocztą z dopiskiem”dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze Specjalisty ds. budownictwa w Referacie Rolnictwa Urzędu Gminy w Osieku w terminie do dnia 7 września 2018 roku do godz. 15-tej w sekretariacie urzędu pokój nr 14 lub

pod adres:

Urząd Gminy w Osieku

87-340 Osiek 85

tel.0564938121

Aplikacje .które wpłyną do urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane


Analizy dokumentów aplikacyjnych dokonuje Komisja rekrutacyjna w terminie do dnia 10.09.2018


Lista kandydatów spełniających wymogi formalne i dopuszczonych do II etapu wraz z terminem

rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej. pod adresem www.bip.gmina osiek.pl. oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Osiek.


Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej w Biuletynie Informacji

Publicznej www.bip.gminaosiek.plDodatkowych informacji udziela Pan Wojciech Tuchalski tel.0564938121.


Osiek 23.08.2018 r


Wójt Gminy

Kazimierz Wolfram


Wytworzył: Tomasz Maćko (22 sierpnia 2018)
Opublikował: Tomasz Maćko (22 sierpnia 2018, 18:00:13)

Ostatnia zmiana: Tomasz Maćko (12 września 2018, 07:55:07)
Zmieniono: dodano informację - wynik naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 426

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij