Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy OsiekGmina Osiek ogłasza nabór na opiekuna świetlic komputerowych

W związku z realizacją projektu pt. „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Osiek”, realizowanego w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Inclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjnego Gospodarka 2007 – 2013, ogłasza się nabór na opiekuna świetlic komputerowych.

I. Forma zatrudnienia:
Umowa cywilnoprawna, obejmująca okres od 15.02.2014 r. do 31.10.2015 r. z wynagrodzeniem miesięcznym w kwocie 800,00 zł. brutto.

II. Miejsce pracy:
Jednostki publiczne Gminy Osiek (Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Osieku, Szkoła Podstawowa w Strzygach, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Osieku).

III. Zakres zadań:
a) nadzór nad prawidłowym użytkowaniem sprzętu podczas zajęć,
b) reagowanie na ewentualne usterki podczas zajęć,
c) pomoc osobom w użytkowaniu sprzętu i oprogramowania podczas zajęć,
d) opieka nad powierzonymi zasobami pracowni,
e) dbanie o utrzymanie porządku w świetlicach komputerowych,
f) prowadzenie 2h dyżurów w ciągu miesiąca w każdej jednostce publicznej,
g) prowadzenie co miesięcznej ewidencji osób korzystających z świetlicy komputerowej,
h) nadzór nad sprzętem komputerowym u ostatecznych beneficjentów,
i) współpraca z kierownikiem projektu.

IV. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe, przynajmniej licencjat (studia w trakcie)
b) dobra znajomość z zakresu użytkowania sprzętu komputerowego oraz obsługi oprogramowania,
(doświadczenie zawodowe).

V. Wymagania dodatkowe:
a) dyspozycyjność, odpowiedzialność, uprzejmość, komunikatywność,
b) umiejętność pracy w zespole,
c) doświadczenie w pracy z dziećmi.

VI. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) C V
c) kserokopie dokumentów poświadczających niezbędne wymagania,
d) oświadczenie z następującą klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101,
poz. 923 z późn. zm.)”.

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów na adres: Urząd Gminy Osiek, 87-340 Osiek, pow. brodnicki w terminie do dnia 13 lutego 2014 r. do godz. 12,00 w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta na opiekuna świetlic komputerowych”.

Oferty, które wpłyną po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Osiek oraz na stronie internetowej: www.bip.gminaosiek.pl.

Z wybranymi osobami (3) zostaną zawarte umowy cywilnoprawne w terminie do dnia 15 lutego 2014 roku.

Osobami uprawnionymi do udzielania wszelkich informacji w sprawie naboru są Pani Grażyna Rychlik tel. 56 49 381 21 wew. 32 oraz Pani Urszula Wiśniewska tel. 56 49 381 21 wew. 49

Wynagrodzenie zatrudnionych osób będzie finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego oraz z Budżetu Państwa.„Internet  i  komputery  dla 3  szkół  i  100  rodzin”


Uwaga:
Termin składania wniosków został przedłużony do 3 XII 2013 r.


Informujemy, że Gmina Osiek przystąpiła do realizacji Projektu ,,Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Osiek" w ramach działania  8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”,  osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

Projektu ma na celu dostarczenie do 3 szkół oraz do 100 gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, darmowego Internetu  oraz komputerów z oprogramowaniem. Uczestnicy projektu będą również uczestniczyć w szkoleniach, podczas których nauczą się pracować na komputerze i korzystać z Internetu. Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Osiek, którzy posiadają meldunek na jej terenie i zgodnie z regulaminem projektu spełniają poniższe kryteria dochodowe:
          
Regulamin rekrutacji dostępny na stronie internetowej www.gminaosiek.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy Osiek.   
                 
a)  54 – gospodarstwa domowe spełniające warunki upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach pomocy społecznej ( kwota 456,00 zł.  na osobę w rodzinie i 542,00 zł. na osobę samotnie gospodarującą) lub świadczeń rodzinnych ( kwota 539,00 zł. na osobę w rodzinie i 623,00 zł. na osobę w przypadku wychowywania dziecka niepełnosprawnego),        
b)  5 – osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,    
c)  35 – osób 50+, których przeciętny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty     najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych, ( kwota 831,15 zł. na osobę )
 d ) 6 – dzieci i młodzieży ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik (kwota 1.270,28 zł. na osobę).
    
W/w osoby mogą składać wnioski o udział w projekcie na formularzach udostępnionych na stronie internetowej www.gminaosiek.pl w zakładce „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Osiek" lub w Urzędzie Gminy Osiek pok. nr 9.

Formularze należy składać w terminie od 12  do 26  listopada 2013 r. w pokoju nr 9 w godzinach urzędowania, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 – do 15:30.

Wszelkich informacji dotyczących naboru oraz wypełniania formularzy udziela: Rychlik Grażyna, pokój nr 9 tel. 56 49 381 21

Wnioskodawcą  i realizatorem projektu jest Gmina Osiek

Udział w Projekcie jest bezpłatny.

Całkowita wartość projektu: 1.470 118,00 PL

Dodatkowo ubiegający się do uczestnictwa w projekcie zobowiązany jest dostarczyć:
a)      Deklarację uczestnictwa w Projekcie (załącznik nr 1 do regulaminu),
b)      Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 2 do regulaminu) wraz z kserokopią dowodu osobistego,
c)      Oświadczenie o dochodach netto oraz liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie (załącznik nr 3 do regulaminu),
d)     Orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym - dot. osób niepełnosprawnych,
e)      Zaświadczenie ze szkoły o wysokości uzyskanej średniej ucznia/uczennicy w roku szkolnym 2012/2013.
f)       Zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu odnośnie długotrwałej choroby jednego z członków gospodarstwa domowego.
g)      Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu pracy poświadczające fakt zarejestrowania danego członka gospodarstwa domowego jako osoby bezrobotnej.
h)      Zaświadczenie (załącznik nr 4 do regulaminu) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - dot. osób korzystających ze środków pomocy społecznej lub wielkości pobierania zasiłków  oraz zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów netto za ostatnie 3 miesiące lub zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy podatku rolnego.
i)        Zaświadczenie z ZUS lub KRUS o wysokości renty lub emerytury z ostatnich 3 miesięcy.


Do pobrania:

Regulamin Rekrutacji.doc (159kB) word

zał. 1_ Deklaracja uczestnictwa w projekcie.doc (127kB) word

zał. 2 _Formularz zgłoszeniowy do projektu.doc (163kB) word

zał.3_ Oświadczenie o wysokości dochodu.doc (227kB) word

zał. 4_Zaswiadczenie gops.docx (40kB) word

Zaświadczenie - uczeń (108kB) word

 


Wytworzył: Tomasz Maćko (12 listopada 2013)
Opublikował: Hanna Gabryszewska (27 listopada 2007, 11:27:22)

Ostatnia zmiana: Tomasz Maćko (19 lutego 2014, 10:20:40)
Zmieniono: dodano informacę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 14435

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij