Statut


Załącznik nr 1 do uchwały
Rady Gminy w Osieku
XXXII/200/09,
z dnia 13.11.2009
 
 
 
STATUT
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OSIEKU
 

Rozdział I
Postanowienia ogólne
 
§ 1.
Gminna Biblioteka Publiczna zwana dalej „Biblioteką” działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz.U.Nr 85, poz. 539 z póź. zm.);
2. Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001r. Nr 13, z póź. zm.);
3. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.);
4. Uchwały NR VI/33/07 Rady Gminy w Osieku w sprawie Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku.
5. Niniejszego statutu.
 
§ 2.
Biblioteka jest gminną jednostką organizacyjną działającą w formie instytucji kultury wchodzącą w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.
 
§ 3.
Siedzibą biblioteki jest miejscowość Osiek, a terenem jej działania Gmina Osiek.
 
§ 4.
Biblioteka używa pieczęci podłużnych z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby oraz pieczęci owalnej do stemplowania książek z napisem w otoku „Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku”.
 
 

Rozdział II
Cele i zadania biblioteki

 
§ 5.
Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i kultury.
 
§ 6.
Do podstawowych zadań Biblioteki należy:
1. Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych;
2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wypożyczeń między bibliotecznych;
3. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznych;
4. Popularyzowanie książek i czytelnictwa;
5. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa;
6. Doskonalenie form pracy bibliotecznej, a także podejmowaniu innych form działania określonych ustawami;
7. Kształtowanie i rozwijanie uzdolnień dzieci, młodzieży i dorosłych, pogłębianie ich wiedzy i pomoc w zdobywaniu przez nie umiejętności;
8. Działanie na rzecz rozwoju kultury wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych, poprzez uczestnictwo w organizowanych wszelkiego rodzaju imprez kulturalnych i artystycznych;
9. Promocja społeczności lokalnej na forum gminy, regionu;
10. Promocja czytelnictwa w środowisku osób niepełnosprawnych jako jednej z form rehabilitacji;
11. Kultywowanie zwyczajów i tradycji polskich i kultury europejskiej;
12. Prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz ubogich, ludzi starszych, chorych i samotnych, osób niepełnosprawnych i specjalnej troski, rodzin wielodzietnych, niepełnych i dysfunkcyjnych, bezrobotnych, dzieci i młodzieży;
13. Działalność prorodzinna;
14. Działanie na rzecz ochrony środowiska i życia ekologicznego;
 
 

Rozdział III
Organizacja biblioteki
 
§ 7.
1. Biblioteką kieruje Dyrektor, który jest za nią odpowiedzialny oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Dyrektor jest upoważniony do dokonywania czynności pranych w imieniu Biblioteki.
3. Dyrektora Biblioteki powołuje i odwołuje Wójt Gminy, który jest jego zwierzchnikiem służbowym.
4. Pracowników Biblioteki zatrudnia i zwalnia Dyrektor w porozumieniu z Wójtem Gminy.
 
§ 8.
1. Biblioteka prowadzi filię w miejscowości Strzygi.
2. Nadzór organizacyjny i merytoryczny nad filią sprawuje Dyrektor Biblioteki.
3. Biblioteka może prowadzić punkty biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.
 
§ 9.
Kwalifikacje do zajmowania stanowisk oraz pełnionych funkcji bibliotekarskich dla Dyrektora i pracowników Biblioteki określają odrębne przepisy.
 
§ 10.
Przy Bibliotece mogą działać Koła Przyjaciół Biblioteki, kółka dziecięce i rady społeczne.
 
§ 11.
Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki i jej Filii ustala Dyrektor w regulaminie organizacyjnym zaopiniowanym przez Wójta Gminy.
 
§ 12.
Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Wójt Gminy Osiek.
 
§ 13.
Biblioteka korzysta z pomocy merytorycznej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu oraz Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Brodnicy.
 
 
Rozdział IV
Gospodarka finansowa biblioteki
 
§ 14.
1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla jednostek budżetowych.
2. Biblioteka samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności i wykorzystania.
 
§ 15.
1. Biblioteka jest finansowana dotacją z budżetu Gminy w Osieku, a także dochodów własnych, darowizn, dotacji celowych i innych źródeł.
2. Biblioteka może w granicach obowiązujących przepisów prowadzić działalność gospodarczą, a wpływy przeznaczyć na cele statutowe.
3. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy.
4. Obsługę finansowo – księgową zapewnia Księgowa Gminnej Biblioteki Publicznej.
 
§ 16.
1. Dyrektor Biblioteki corocznie w terminie ustalonym przez Wójta Gminy składa Wójtowi projekt wydatków zawierający szczegółową kalkulację kosztów prowadzenia działalności Biblioteki.
2. W terminie do 28 lutego każdego roku Dyrektor składa Wójtowi Gminy sprawozdanie z działalności Biblioteki i wykorzystanie środków finansowych za rok ubiegły.
3. Dyrektor sporządza sprawozdanie z działalności finansowo-merytorycznej zgodnie z rozporządzeniami Ministra Finansów.
 
 
Rozdział V
Postanowienia końcowe
 
§ 17
1. Usługi Biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłatne.
2. Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa regulamin opracowany przez Dyrektora.
 
§ 18
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy wymienione w § 1.
 
§ 19
Wszelkie zmiany w statucie mogą być dokonywane wyłącznie w trybie właściwym dla jego nadania.


Wytworzył: Adam Żulewski (5 marca 2014)
Opublikował: Anna Szymczak (5 marca 2014, 10:00:07)
Podmiot udostępniający: GBP Osiek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1369

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij