Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji regazyfikacji skroplonego metanu (LNG) na terenie działki 142/1 w Osieku,

Decyzja GBK.6222.2016 (464kB) pdf


Decyzja

o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia


Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt.2 oraz art. 84 i 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zmianami) , a także § 3 ust. 1 pkt. 37 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397 z późn. zm.) w związku z art. 104, art 106 § 1 i art.107 § 1-3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 23), po rozpatrzeniu wniosku złożonego dnia 19-05-2016 r. przez firmę CRYOGAS M&T Poland Sp. z o.o., ul. Spokojna 5, 01-044 Warszawa, wystąpiła do Wójta Gminy Osiek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji regazyfikacji skroplonego metanu (LNG) na terenie działki 142/1 w Osieku,

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji regazyfikacji skroplonego metanu (LNG) na terenie działki 142/1 w Osieku powiat brodnicki, realizowanego przez CRYOGAS M&T Poland Sp. z o.o., ul. Spokojna 5, 01-044 Warszawa.


Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 19-05-2016 r. CRYOGAS M&T Poland Sp. z o.o., ul. Spokojna 5, 01-044 Warszawa, wystąpił do Wójta Gminy Osiek z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji regazyfikacji skroplonego metanu (LNG) na terenie działki 142/1 w Osieku.

Do wniosku załączone zostały: karta informacyjna przedsięwzięcia w postaci papierowej oraz elektronicznej, mapa zasadnicza obejmująca teren realizacji przedsięwzięcia z terenem oddziaływania inwestycji oraz wypis z rejestru gruntów.

Podstawą prawną do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zmianami) w myśl, którego uzyskanie przedmiotowej decyzji jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Organem właściwym zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 do wydania wnioskowanej decyzji jest Wójt Gminy Osiek.

Powyższe zadanie zostało zakwalifikowane w myśl § 3 ust. 1 pkt. 37 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397 z późn.), tj. „instalacje do naziemnego magazynowania ropy naftowej, produktów naftowych, substancji lub mieszanin, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, niebędących produktami spożywczymi, gazów łatwopalnych oraz innych kopalnych surowców energetycznych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 22, z wyłączeniem instalacji do magazynowania paliw wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw domowych, zbiorników na gaz płynny o łącznej pojemności nie większej niż 10 m3 oraz zbiorników na olej o łącznej pojemności nie większej niż 3 m3, a także niezwiązanych z dystrybucja instalacji do magazynowania stałych surowców energetycznych”.

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Osiek wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy o wydanie opinii w sprawie konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowej inwestycji.

  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem znak: WOO.4240.472.2016.HR z dnia 13 czerwca 2016 r. (wpłynęło 22.06.2016 r.) wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji regazyfikacji skroplonego metanu (LNG) na terenie działki 142/1 w Osieku nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy pismem znak: N.NZ-42-0-188/3184/16, które wpłynęło 13-06-2016 r. stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania, w/w przedsięwzięcia, na środowisko.

  Po wnikliwej analizie zebranego materiału, mając na uwadze rozbieżne opinie organów uzgadniających, Wójt Gminy Osiek uznał za zbędne przeprowadzanie procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

  Teren przeznaczony pod planowane przedsięwzięcie nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zabudowanie stacji w tym miejscu argumentowane jest faktem, że odbiorcą zregazyfikowanego gazu ziemnego będzie zakład Agrolok Sp. z o.o. do którego należą grunty. Gaz wykorzystywany będzie do zasilenia kotłowni na cele produkcyjno – technologiczne. Planowaną inwestycją jest zabudowanie na działce o nr 142/1 w m. Osiek , powiat brodnicki, instalacji do zgazowania (zmiany stanu skupienia z ciekłego na gazowy) ciekłego gazu ziemnego LNG (en. Liquid Natural Gas). Instalacja zgazowania ciekłego gazu ziemnego składa się z elementów składowych, które można podzielić na:

 • Część ogólnobudowlaną,

 • Zbiornik skroplonego metanu wraz z parownicą PBU

  - dwa zbiorniki magazynowe o pojemności 60 Nm3,

 • Parownice atmosferyczne:

  dwie parownice atmosferyczne produktowe LNG o wydajności 1200 Nm3/h każda lub cztery parownice atmosferyczne produktowe LNG o wydajności 600 Nm3/h każda ,

 • Rurociąg fazy ciekłej,

 • Rurociąg fazy gazowej wraz z armatura zabezpieczającą i odcinającą.

 • System telemetrii,

 • Stację redukcyjno – pomiarowa wraz z kotłownią do celów technologicznych i nawanialnią THT o wydajności Qn = 1200 Nm3/h

Transport i magazynowanie LNG polegać będzie w głównej mierze na utrzymaniu jego ciekłego stanu. LNG transportowany będzie cysternami i roztankowywany w sposób hermetyczny do zbiornika magazynowego w sposób umożliwiający zachowanie jego ciekłego stanu. W instalacji rozprężania gazu ziemnego LNG zostanie zastosowany zbiornik kriogeniczny, zbudowany ze zbiornika wewnętrznego ze stali nierdzewnej, oraz zbiornika zewnętrznego ze stali kotłowej. Zbiornik wewnętrzny zabezpieczony będzie przed zniszczeniem przez zawory bezpieczeństwa, zamontowane na zaworze trójdrogowym, umożliwiającym przełączenie pracującego zaworu bezpieczeństwa w przypadku awarii na drugi i dokonanie naprawy zaworu uszkodzonego. Zbiornik wyposażony będzie ponadto w kolektor wydmuchowy zakończony bezpiecznikiem ogniowym, do którego podłączone będą wydmuchy ze wszystkich zaworów bezpieczeństwa umieszczonych na rurociągach technologicznych zbiornika. Jego zadaniem będzie wyrzucanie nadwyżki fazy gazowej metanu. Do zmiany stanu skupienia z ciekłego na gazowy zastosowana zostanie parownica atmosferyczna gdzie skroplony gaz ziemny będzie odparowywany (zgazowywany) w takiej ilości, na jaką będzie zapotrzebowanie odbiorcy. Parownica zbudowana jest z zamkniętego rurociągu wyposażonego w radiatory, służące do pobierania ciepła z otoczenia zewnętrznego przekazywanego do przepływającego wewnątrz skroplonego metanu, w celu zamiany go na fazę gazową i przekazania go w kierunku stacji redukcyjno-pomiarowej i dalej do odbiorników metanu. W celu ustabilizowania parametrów gaz z parownic będzie transportowany rurociągiem stalowym średniego podwyższonego ciśnienia do stacji redukcyjno-pomiarowej. Tam odpowiednie urządzenia (filtr , podgrzewacz, reduktor) ustabilizują kluczowe jego parametry. W związku z faktem, że gaz ziemny jest gazem bezbarwnym i bezwonnym, w instalacji projektuje się nawanialnię kontaktową, w której do strumienia gazu będzie dodawany związek THT (tetro hydro tiofen), którego zadaniem jest nadanie charakterystycznego zapachu dla gazu. W taki sposób przygotowany gaz będzie gotowy do przesyłania gazociągiem średniego ciśnienia z rur PE do odbiorcy gazu. Płynący gaz spełnia wszystkie normy dotyczące gazu GZ 50 i jest przygotowany do bezpośredniego spalania, wykorzystywania w urządzeniach u odbiorcy (w tym przypadku zakład produkcyjny Agrolok Sp. z o.o.). Planowana instalacja będzie instalacją bezobsługową. Planowana przez inwestora inwestycja jest sprzyjająca środowisku. Doprowadzając gaz do zakładu Agrolok w Osieku w dużej mierze zostaje obniżona emisja szkodliwych substancji, które powstają podczas spalania najbardziej popularnych w tym terenie źródeł energii. Gaz ziemny jest paliwem ekologicznym, podczas jego spalania nie zanieczyszczamy środowiska (bardzo mała emisja CO2, NOx, brak pyłów i SO2). Nie planuje się wycinki drzew. Zarówno przyłącze jak i instalacja do zgazowania ciekłego metanu zostanie wykonana z wysokogatunkowych materiałów i zostaną poddane próbom ciśnieniowym, co pozwoli na uniknięcie jakichkolwiek nieszczelności. Projektowane zamierzenie inwestycyjne na etapie fazy eksploatacji nie wymaga zaopatrzenia w wodę. Projektowane zamierzenie inwestycyjne na etapie fazy eksploatacji nie będzie wytwarzać żadnych ścieków. W zakresie ochrony przyrody analizowany teren nie stanowi miejsca występowania roślinności o wysokich walorach przyrodniczych ani nie stanowi siedliska rzadkich gatunków zwierząt. Inwestor realizujący przedsięwzięcie uwzględni ochronę środowiska na obszarze prowadzonych prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, wg art. 75.1 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska. Przy prowadzeniu prac budowlanych nie nastąpi wykorzystanie i przekształcenie elementów przyrodniczych – teren całkowicie przekształcony antropogenicznie. Planowane przedsięwzięcie nie ma wpływu na bioróżnorodność, ani nie wpłynie na utratę różnorodności gatunków. Nie wpłynie również w żaden sposób na bogactwo gatunków lub skład gatunkowy siedlisk oraz nie wywoła bezpośrednio szkody, utraty, ani fragmentacji siedlisk. Stacja LNG nie będzie oddziaływać na rodzaj użytkowania gruntu oraz funkcję ekosystemu na żadnym etapie (realizacji, eksploatacji i likwidacji).

Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz powyższe zapisy wynikające z załączonej karty informacyjnej przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem zamierzenia do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, uwzględniono łącznie uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zmianami)

Wójt Gminy Osiek po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, biorąc pod uwagę w/w uwarunkowania zawarte w art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 r., tj. rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych, rodzaj i skalę możliwego oddziaływania, uwzględniając opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarny w Brodnicy, odstąpił od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i na podstawie art. 63 ust. 2 w/w ustawy wydał w tej sprawie Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko nr GBK.6220.2.2016 z dnia 28 lipca 2016 r.

W trakcie postępowania zapewniono udział w sprawie: wnioskodawcy, stronom postępowania i społeczeństwu, informując o prowadzonym postępowaniu przez wywieszenie zawiadomień o wszczęciu postępowania oraz zgodnie – Obwieszczenie Wójta Gminy Osiek nr GBK.6220.2.2016 z dnia 06-07-2016 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na stronie bip www.gminaosiek.pl w terminie 06-07-2016 r. do 20-07-2016 r., w myśl art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 23),

Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko nr GBK.6220.2.2016 z dnia 28 lipca 2016 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na stronie bip www.gminaosiek.pl w terminie 28-07-2016 r. do 20-08-2016 r.

Wójt Gminy Osiek działając na podstawie zapisu art. 10 „organy administracji publicznej są obowiązane zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań”, art. 28 oraz art 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 23), w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz 1235 z późn. zm.}, wydał OBWIESCZENIE GBK.6220.2.2016 z dnia 29 lipca 2016 r., którym zawiadomił o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji regazyfikacji skroplonego metanu (LNG) na terenie działki 142/1 w Osieku, którym poinformował, że przed wydaniem decyzji zainteresowane strony mogą zapoznać się i wypowiedzieć co do zgromadzonych w sprawie dowodów oraz zgłoszonych żądań, zgodnie z art. 10 wyżej cyt. ustawy, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia  w siedzibie Urzędu Gminy Osiek.

Dokument ten wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na stronie bip www.gminaosiek.pl w terminie 29-07-2016 r. do 12-08-2016 r.

Mieszkańcy i strony postępowania nie wniosły uwag lub zastrzeżeń do realizacji w/w przedsięwzięcia.

Mając powyższe na uwadze, przed wydaniem decyzji nie przeprowadzono oceny oddziaływania na środowisko i postanowiono jak w sentencji.


Pouczenie


Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, które należy wnieść za pośrednictwem Wójta Gminy Osiek w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz 1235 z późn. zm.}, 3.81) Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1.złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b.Wytworzył: Tomasz Maćko (23 sierpnia 2016)
Opublikował: Tomasz Maćko (23 sierpnia 2016, 10:35:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 766

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij