GBK.6220.2.2017 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

Osiek, dnia 21-11-2017 r.GBK.6220.2.2017

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowiskoZgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz.1257) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1405) informuję, że na wniosek AGROLOK Sp. z o.o., ul. Dworcowa 4, 87-400 Golub-Dobrzyń, który wpłynął do Urzędu Gminy Osiek w dniu 07-11-2017 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.:Budowa budynku magazynowo-produkcyjnego oraz budowa silosów zbożowych z koszami zasypowymi i podajnikami.

Działki nr 141/1, 135/1, Osiek. Gmina Osiek.

Obręb 0008 Osiek.Planowana inwestycja zakłada budowę budynku magazynowo-produkcyjnego oraz budowę silosów zbożowych z koszami zasypowymi i podajnikami. Inwestycja zlokalizowana będzie w miejscowości Osiek, Gmina Osiek, powiat brodnicki, województwo kujawsko-pomorskie, na działkach o nr ewid. 141/1 i 135/1 – obr. 8 Osiek. Powierzchnia całkowita w/w działek wynosi ok. 2,31 ha, na co składają się:

- pow. zabudowy istniejącej – 10,88 m2

- pow. zabudowy projektowanej – 10816,05 m2

- place i drogi projektowane – 12176,27 m2

- powierzchnia terenu biologicznie czynna – 108,68m2Na terenie inwestycji prowadzony będzie proces produkcji komponentów do pasz oraz oleju roślinnego. W ramach inwestycji powstaną dwie osobne linie produkcyjne do ekspandacji ziaren soi (komponent paszy) oraz do tłocznia oleju roślinnego z nasion soi i rzepaku. Maksymalna roczna zdolność produkcyjna zakładu wyniesie 108 tyś. Mg ekspandu oraz około 31 tyś Mg oleju roślinnego.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 52 (zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzysząca jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1,0 ha), § 3 ust.1 pkt. 91 (instalacje do produkcji i przetwórstwa tłuszczów roślinnych lub zwierzęcych), § 3 ust. 1 pkt. 92 (instalacje do przetwórstwa owoców, warzyw, ryb lub produktów pochodzenia zwierzęcego, z wyłączeniem tłuszczów zwierzęcych, o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 50 t na rok) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz.71) przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Dlatego też jego realizacja wymaga wcześniejszego uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Organem kompetentnym do wydania decyzji środowiskowej w przedmiotowej sprawie jest Wójt Gminy Osiek – zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 i ust. 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko powołanej na wstępie.

Równocześnie informuję, iż zgodnie z art. 63 i art. 64 ust. 1 w/w ustawy, zostaną uzyskane opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy, co do obowiązku lub braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia. Dalszy tok postępowania w przedmiotowej sprawie uzależniony będzie od rozstrzygnięcia powyższej kwestii.

Informuję o uprawnieniach stron tego postępowania, wynikających z art. 10 Kpa, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym jego stadium, poprzez możliwość przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

W związku z powyższym informuję, iż strony w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w siedzibie Urzędu Gminy Osiek pokój nr 3 w godz. 800 do 1500.

Pouczenie:

Zgodnie z Art. 41. § 1. W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego.

§ 2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania zostało też podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń UG Osiek oraz na stronie internetowej www.gminaosiek.pl – w biuletynie informacji publicznej Urzędu Gminy Osiek.


Wójt Gminy Osiek

Kazimierz Wolfram


Wytworzył: Tomasz Maćko (21 listopada 2017)
Opublikował: Tomasz Maćko (21 listopada 2017, 14:03:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 150

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij