P O S T A N O W I E N I E GBK.6220.1.2017 w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

GBK.6220.1.2017

P O S T A N O W I E N I E
w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 


Na podstawie art.123 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 63  ust. 2, art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2016 poz. 353), kierując się kryteriami,  o których mowa w art. 63 ust.1 oraz zapisami art. 64 ust. 1 w/w ustawy , biorąc pod uwagę opinie poniższych Organów:
  • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem znak: WOO.4240.315.2017.MD1.3 z dnia 25 sierpnia 2017 r. (wpłynęło 30.08.2017 r.) wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji gospodarstwa rolnego poprzez budowę budynku bukaciarni, rozbudowę i przebudowę istniejącej obory, budowę magazynów paszowych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 148/2 obręb Kretki Duże, nie istnieje konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko;
  • Państwowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy pismem znak: N.NZ-42-O-189/3459/17 (wpłynęło 02.06.2017 r.) oraz pismem znak: N.NZ-42-O-284/5314/17   (wpłynęło 18.08.2017 r.) wydał opinię, że po zapoznaniu się z charakterystyką  zamierzenia zawartą w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia  oraz po przeprowadzeniu analizy uwarunkowań wynikającej z wyżej wymienionej podstawy prawnej jest zdania, że dla powyższego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

    oraz w związku z zawiadomieniem wysłanym do stron oraz zawiadomieniem w formie obwieszczenia wydanym przez Wójta Gminy Osiek z dnia 15 maja 2017 r. opublikowanym na stronie internetowej www.gminaosiek.pl   oraz tablicy ogłoszeń tut. Urzędu zgodnie z z art. 10 §  Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadamiającym o możliwości zapoznania się z aktami sprawy toczącego się postępowania.Postanawiam

    Stwierdzić brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla  przedsięwzięcia polegającego na modernizacji gospodarstwa rolnego poprzez budowę budynku bukaciarni, rozbudowę i przebudowę istniejącej obory, budowę magazynów paszowych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 148/2 obręb Kretki Duże.

Uzasadnienie

       Wnioskiem z dnia 30 kwietnia 2017 r. (wpłynął 09.05.2017 r.) r. Pan Bytner Marcin,  Kretki Duże, 87-340 Osiek, wystąpił do Wójta Gminy Osiek z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację  przedsięwzięcia polegającego na  modernizacji gospodarstwa rolnego poprzez budowę budynku bukaciarni, rozbudowę  i przebudowę istniejącej obory, budowę magazynów paszowych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 148/2 obręb Kretki Duże.
    Powyższe przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane zgodnie z §3 ust. 1 pkt 103 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1379 z późn. zm.) do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Dlatego też jego realizacja wymagała wcześniejszego uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
    Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Osiek wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy  o wydanie opinii w sprawie konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko w przedmiotowej sprawie.
    Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem znak:  WOO.4240.315.2017.MD1.3 z dnia 25 sierpnia 2017 r. (wpłynęło 30.08.2017 r.) wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji gospodarstwa rolnego poprzez budowę budynku bukaciarni, rozbudowę i przebudowę istniejącej obory, budowę magazynów paszowych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 148/2 obręb Kretki Duże, nie istnieje konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.
    
    Także Państwowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy pismem znak: N.NZ-42-O-189/3459/17 (wpłynęło 02.06.2017 r.) oraz pismem znak: N.NZ-42-O-284/5314/17 (wpłynęło 18.08.2017 r.) wydał opinię, że po zapoznaniu się z charakterystyką zamierzenia zawartą w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz po przeprowadzeniu analizy uwarunkowań wynikającej z wyżej wymienionej podstawy prawnej jest zdania, że dla powyższego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
     Po wnikliwej analizie zebranego materiału, mając na uwadze zgodne opinie obydwu organów właściwych, Wójt Gminy Osiek uznał za zbędne przeprowadzanie procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia  na środowisko.

 Mieszkańcy oraz strony postępowania  nie wnieśli uwag i zastrzeżeń do planowanej inwestycji.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.


Pouczenie
Na postanowienie nie przysługuje zażalenie. Postanowienie jest ostateczne.

Wójt Gminy Osiek
Kazimierz Wolfram

Otrzymują:
Strony postępowania wg wykazu dostępnego w aktach sprawy.
Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
2. Państwowy Powiatowy Inspektor w Brodnicy
3. a/a


Umieszczono na stronie internetowej www.bip.gminaosiek.pl, oraz tablicy ogłoszeniowej Urzędu Gminy Osiek

P O S T A N O W I E N I E GBK.6220.1.2017 (719kB) pdf

Wytworzył: Tomasz Maćko (5 września 2017)
Opublikował: Tomasz Maćko (5 września 2017, 20:05:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 279

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij