informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Gminy Osiek

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) zgodnie z art. 13 RODO, Urząd Gminy Osiek informuje
o zasadach przetwarzania danych osobowych:


I. Administrator danych

Administratorem danych jest Wójt Urzędu Gminy w Osieku.

Adres: Osiek 85, 87 – 340 Osiek

NIP: 874 – 168 – 76 – 32 , REGON: 871118448

email: ug@gminaosiek.pl

tel: 56 493 – 81 – 23 ; fax: 56 493 – 81 – 21


II. Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD)

Urząd Gminy powołał Inspektora Danych Osobowych, z którym można się skontaktować poprzez adres email: iod@gminaosiek.pl bądź pisemnie na adres urzędu gminy.

Z IOD można skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.


III. Źródło pochodzenia danych

 • dane osobowe uzyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczące

 • dane osobowe pozyskane w inny sposób niż od osoby, której dane dotyczą, np. dane pochodzące od przedstawicielstwa ustawowego, źródeł powszechnie dostępnych takich jak bazy i rejestry, np. REGON, Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG), Krajowego Rejestru Sądowego, Głównego Urzędu Statystycznego (GUS)


IV. Kategorie danych osobowych

Urząd Gminy przetwarza następujące dane:

 • dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, PESEL, NIP, REGON, data oraz miejsce urodzenia,
  seria i nr dowodu osobistego)

 • dane adresowe

 • dane kontaktowe

 • nr konta

 • dane dotyczące stanu cywilnego

 • dane niezbędne do ubezpieczenia

 • dane niezbędne do prowadzenia rejestru mieszkańców i gruntów

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa Urząd Gminy może wymagać podania innych danych niezbędnych, np. ze względów prawnych, organizacyjnych, rachunkowych bądź podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie danych jest dobrowolne.


V. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane mogą być przetwarzane przez Urząd Gminy w celach:

 1. wykonywania niezbędnych czynności przez każdy referat działający w Urzędzie Gminy ,np.

 • ustalanie wymiaru i pobór podatków

 • przeprowadzania wyborów

 • prowadzenie kadr i płac, akt osobowych pracowników

 • prowadzenie ewidencji mieszkańców i gruntów, gospodarki przestrzennej i nieruchomościami,

 • wydawania zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów, drogi, transport publiczny oraz zamówienia publiczne

 • obsługi działalności gospodarczej

 • należytej obsługi kasowej mieszkańców

 • fakturowania i obsługi bankowości elektronicznej, prowadzenie księgowości, realizacja projektów unijnych

 • prowadzenia rejestru wydanych dowodów osobistych, prowadzenia akt Stanu Cywilnego

 • zapewnienia informacji oświatowej, realizacji obowiązku nauki, stypendia szkolne

 • prowadzenia dziennika korespondencji oraz pocztowej książki nadawczej

 1. promocji gminy – podstawą przetwarzania danych jest ustawa o samorządzie gminnym z dnia 9 maja 1990r. z późn. zm. (Dz. U. 1990, Nr 16, poz. 95) oraz art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia

 2. statystycznych i analiz, których wynikiem nie są dane osobowe i wynik ten nie służy za podstawę podejmowania decyzji dotyczących konkretnej osoby fizycznej – na podstawie art. 6 ust.1 lit. f Rozporządzenia

 3. stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod w zakresie o którym mowa w art. 6 ust.1 lit. c Rozporządzenia

 4. ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – podstawą prawna jest uzasadniony interes realizowany przez Urząd Gminy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia

 5. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Gminy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia

 6. raportowania wewnętrznego – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia


VI. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane:

 1. w związku z zawarciem umowy oraz w celu jej realizacji – przez okres obowiązywania umowy, a następnie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, jak również przez konieczny okres do ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami

 2. dla celów wykonania czynności poszczególnych referatów – przez okres ustalony przepisami prawa

 3. w zakresie raportowania wewnętrznego i promocji – do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu

 4. w zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub innego tytułu

 5. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Gminy – przez okres ustalony przepisami prawa

 6. dla celów statystycznych - do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Urzędu Gminy lub do wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu


VII Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom:

 1. podmiotom bądź organom, którym Urząd Gminy ma obowiązek udostępnić dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa;

 2. podmiotom, które uczestniczą w procesach niezbędnych do wykonywania zawartych z osobą, której dane dotyczą umów

 3. biurom informacji gospodarczej, które działają na podstawie przepisów ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych na podstawie tej ustawy

 4. podmiotom, które mają zawartą z Urzędem Gminy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych

 5. osobom fizycznym, publicznie tylko w zakresie wypełniania obowiązku wynikającego z przepisów prawa

VII. Profilowanie

Urząd Gminy nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany, a więc nie wykorzystuje procesu profilowania.


VIII. Prawa osoby, której dane są przetwarzane

Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz prawo:

 • do bycia poinformowanym o operacjach przetwarzania,

 • do sprostowania/uzupełnienia danych,

 • do usunięcia danych,

 • do ograniczenia przetwarzania,

 • do przenoszenia danych,

 • do wyrażenia sprzeciwu,

 • do tego, aby nie podlegać profilowaniu.

Ponadto posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie na jej podstawie przed jej cofnięciem

W sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
o ochronie danych osobowych ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie Rozporządzenia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


IX. Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego

Urząd Gminy nie przekazuje Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.


X. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne z wyjątkiem przypadków ustanowionych przepisami prawa, które wynikają z odrębnych ustaw i są niezbędne do wykonywania obowiązków prawnych, organizacyjnych, rachunkowych bądź podatkowych.


Wytworzył: Paulina Skonieczna (29 czerwca 2018)
Opublikował: Tomasz Maćko (29 czerwca 2018, 12:11:54)

Ostatnia zmiana: Tomasz Maćko (29 czerwca 2018, 12:16:00)
Zmieniono: dodano informację

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 153

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij