GBK.6733.1.2018 DECYZJA Nr 1 /2018 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji na działkach nr: 224/1, 224/3, 8/8, 8/9, 8/10, 8/11 i 8/12 – obręb Wrzeszewo, położonych w miejscowości Wrzeszewo, gm. OsiekWÓJT GMINY
OSIEK
87-340 Osiek
GBK.6733.1.2018
       symbol sprawy
Osiek,  dnia 30-05-2018 r.

DECYZJA  Nr 1 /2018
O  USTALENIU  LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO
Na podstawie art. 39 ust. 1 i 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 1 ust. 2, art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, 4, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1, 3, 4 pkt  6, art. 54 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) – dalej w skrócie: u.p.z.p. oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) – dalej w skrócie: k.p.a.  
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.03.2018 r. firmy ProEs Michał Szalkowski, ul. Zacisze 5, 87-500 Rypin, działającej w imieniu inwestora: ENERGA-OPERATOR S.A., Oddział Toruń, ul. Bema 128, 87-100 Toruń o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn-0,4 kV na działkach nr: 224/1, 224/3, 8/8, 8/9, 8/10, 8/11 i 8/12 – obręb Wrzeszewo, położonych w miejscowości Wrzeszewo, gm. Osiek

u s t a l a m
firmie ProEs Michał Szalkowski, ul. Zacisze 5, 87-500 Rypin,
działającej w imieniu inwestora: ENERGA-OPERATOR S.A., Oddział Toruń,
ul. Bema 128, 87-100 Toruń
l o k a l i z a c j ę   i n w e s t y c j i   c e l u   p u b l i c z n e g o

polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV na działkach nr: 224/1, 224/3, 8/8, 8/9, 8/10, 8/11 i 8/12 – obręb Wrzeszewo, położonych w miejscowości Wrzeszewo, gm. Osiek, określonej w załączniku graficznym stanowiącym integralną część niniejszej decyzji.

1. Rodzaj inwestycji: budowa obiektu infrastruktury technicznej - kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia.

2. Warunki i szczegółowe zasady  zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:
a) ustalenia dotyczące warunków i wymagań kształtowania ładu przestrzennego:
- budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV na długości ca 120 m (±12 m) wraz szafkami pomiarowymi,
- przy projektowaniu i budowie linii elektroenergetycznej stosować właściwe odległości od innych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
- przebieg projektowanej linii kablowej nn – zgodnie z oznaczeniami na mapie stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej,
- inwestycja winna spełniać przepisy określone w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) i w aktach wykonawczych do ustawy oraz odpowiadać wymaganiom innych przepisów szczególnych oraz Polskim Normom,

ustalenia dotyczące ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
- inwestycja w rozumieniu właściwych przepisów nie wymagała (przed uzyskaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego) uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
- planowana inwestycja nie może ograniczać dotychczasowych funkcji zagospodarowania terenu występujących na działkach sąsiednich,  
- w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji należy zapewnić oszczędne korzystanie z terenu,
- w trakcie prac budowlanych inwestor jest zobowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych,
- przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza się wykorzystanie i przekształcanie elementów przyrodniczych wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji,
- jeżeli ochrona elementów przyrodniczych nie jest możliwa, należy podjąć działania mające na celu naprawienie wyrządzonych szkód, a w szczególności przez kompensację przyrodniczą,
- w przypadku odkrycia w trakcie realizacji inwestycji, przedmiotu, który posiada cechy zabytku lub wykopaliska archeologicznego osoby prowadzące roboty budowlane i ziemne są zobowiązane zabezpieczyć znaleziska, wstrzymać wszelkie roboty mogące je uszkodzić lub zniszczyć i niezwłocznie powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
- przestrzegać innych warunków wynikających z przepisów szczególnych,

     c) ustalenia dotyczące obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
    - włączenie projektowanego odcinka linii elektroenergetycznej w istniejącą sieć na warunkach wydanych przez dysponentów istniejącej sieci elektroenergetycznej,

d) wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich:
     - uzyskać tytuł prawny do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane,
     - chronić uzasadnione interesy dysponentów uzbrojenia terenu oraz działek sąsiednich przed pozbawieniem dostępu do drogi publicznej, przed pozbawieniem możliwości korzystania z wody, energii elektrycznej, środków łączności, kanalizacji sanitarnej (sieć energii cieplnej nie występuje), przed pozbawieniem dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,
     - chronić uzasadnione interesy dysponentów działek sąsiednich przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie uwzględniając przepisy szczególne dotyczące tych uciążliwości,
    - chronić uzasadnione interesy dysponentów działek sąsiednich przed zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.
    
3. Linie określające przebieg projektowanej inwestycji oraz oznaczenia graficzne przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE
    W dniu 16.03.2018 r. firma ProEs Michał Szalkowski, ul. Zacisze 5, 87-500 Rypin, działająca w imieniu inwestora: ENERGA-OPERATOR S.A., Oddział Toruń, ul. Bema 128, 87-100 Toruń wystąpiła z wnioskiem do Wójta Gminy Osiek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn-0,4 kV na działkach nr: 224/1, 224/3, 8/8, 8/9, 8/10, 8/11 i 8/12 – obręb Wrzeszewo, położonych w miejscowości Wrzeszewo, gm. Osiek.
    Przed wydaniem decyzji, zgodnie z art. 53 ust. 3 u.p.z.p. dokonano analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających z przepisów odrębnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji.
Na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) powyższą inwestycję zalicza się do inwestycji celu publicznego.
Analizując wniosek oraz ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osiek, uchwalonego uchwałą nr XXVIII/152/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 14 marca 2018 r. Wójt Gminy Osiek stwierdził, że nie zachodzi okoliczność dotycząca obowiązku sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przedmiotowej inwestycji, która wynikałaby z przepisów odrębnych. Nie ma zatem podstawy do obligatoryjnego zawieszenia postępowania w sprawie wydania niniejszej decyzji.  
Dla terenu objętego inwestycją gmina Osiek nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z tym określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy następuje w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, której sporządzenie powierza się osobie do tego uprawnionej. Projekt decyzji przygotował urbanista Piotr Morczyński posiadający uprawnienia do projektowania w planowaniu przestrzennym na podstawie art. 5 pkt 5 u.p.z.p.
Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 6 u.p.z.p., w związku z tym, że teren przeznaczony pod inwestycję jest wykorzystywany na cele rolne w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami decyzję wydaje się po uzgodnieniu z organami właściwymi w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji wodnych. Projekt decyzji do uzgodnienia skutecznie dostarczono do Starostwa Powiatowego w Brodnicy w dniu 12-04-2018 r. Organ uzgadniający  nie zajął stanowiska w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia, uznano więc, że uzgodnienie zostało dokonane. Projekt decyzji do uzgodnienia skutecznie dostarczono PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku w dniu 17-04-2018 r. Organ uzgadniający  nie zajął stanowiska w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia, uznano więc, że uzgodnienie zostało dokonane.
Zgodnie z art. 53 ust. 1 u.p.z.p. o wszczęciu i przebiegu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sposób zwyczajowo przyjęty ogłoszono przez obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Osiek oraz na stronie internetowej www.bip.gminaosiek.pl a inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, której dotyczy inwestycja zawiadomiono na piśmie.
W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.

POUCZENIE
W celu uzyskania pozwolenia na budowę należy złożyć wniosek do Starosty Brodnickiego. Do wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę należy dołączyć:
- 4 egz. projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.),
- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
- niniejszą decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
    Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich. Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do dysponowania nieruchomością przeznaczoną na cele budowlane nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Decyzja może być przeniesiona na rzecz innej osoby, jeżeli przyjmie ona wszystkie warunki zawarte w tej decyzji. Decyzja traci ważność jeżeli inwestor nie uzyska prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane lub prawa do dysponowania nieruchomością na czas prowadzenia robót, bądź też utraci te prawa. Decyzja może ulec wygaśnięciu, jeżeli inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę, lub dla terenu objętego inwestycją uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji.
    Od niniejszej decyzji, na podstawie i na zasadach określonych w rozdziale 10 k.p.a., służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, które należy wnieść za pośrednictwem Wójta Gminy Osiek w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


Wójt Gminy Osiek
Kazimierz Wolfram
Załączniki:
- mapa w skali 1:500 - tylko wnioskodawca
- analiza warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających z przepisów odrębnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu.

Otrzymują:
ProEs Michał Szalkowski, ul. Zacisze 5, 87-500 Rypin,
ENERGA-OPERATOR S.A., Oddział Toruń, ul. Bema 128, 87-100 Toruń,
Osoby i instytucje wg rozdzielnika Urzędu Gminy Osiek,
Urząd Gminy Osiek - a/a.    

Załącznik tekstowy
do decyzji nr 1/2018

ANALIZA
WARUNKÓW I ZASAD ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ JEGO ZABUDOWY WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW ODRĘBNYCH ORAZ STANU FAKTYCZNEGO I PRAWNEGO TERENU
dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV
na działkach nr: 224/1, 224/3, 8/8, 8/9, 8/10, 8/11 i 8/12 – obręb Wrzeszewo,
położonych w miejscowości Wrzeszewo, gm. Osiek.
Podstawa prawna: art. 53 ust. 3 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) – dalej w skrócie: u.p.z.p.

Warunki i zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających z przepisów odrębnych:
Teren objęty inwestycją nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nie ma też obowiązku jego sporządzenia.
Teren objęty inwestycją nie znajduje się w miejscowości uzdrowiskowej, obszarze morskich portów i przystani, terenie górniczym, terenie zagrożonym osuwaniem się mas ziemnych, w parku narodowym, na terenie ochrony zasobów wodnych oraz ochrony ludzi i mienia przed powodzią, na terenie zamkniętym oraz dóbr kultury.
Teren objęty inwestycją nie leży w obszarze objętym ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody.
Teren objęty inwestycją nie leży w pasie drogowym dróg publicznych.
Teren objęty inwestycją leży na terenach wykorzystywanych na cele rolne, w związku z czym zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 6 u.p.z.p. decyzję wydaje się po uzgodnieniu z organami właściwymi w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji wodnych. Teren objęty inwestycją nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne stosownie do przepisów art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1161), gdyż projektowany odcinek linii elektroenergetycznej będzie ułożony pod ziemią bez konieczności wyłączania gruntów rolnych z produkcji rolniczej.

Stan faktyczny i prawny terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji:
Według ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Brodnicy działki nr: 224/3, 8/8, 8/9, 8/10, 8/11 i 8/12 są wykorzystywane na cele rolne, natomiast działka nr 224/1 jest wykorzystywana jako droga dojazdowa. Działki stanowią własność osób fizycznych. Stan zagospodarowania nieruchomości oraz wielkość działek objętych wnioskiem umożliwia realizację planowanej inwestycji.

Analizę przygotował urbanista Piotr Morczyński posiadający uprawnienia do projektowania w planowaniu przestrzennym na podstawie art. 5 pkt 5 u.p.z.p.Wójt Gminy Osiek
Kazimierz Wolfram

Załącznik do decyzji (392kB) pdf


Wytworzył: Tomasz Maćko (30 maja 2018)
Opublikował: Tomasz Maćko (30 maja 2018, 21:26:25)

Ostatnia zmiana: Tomasz Maćko (28 listopada 2018, 13:52:59)
Zmieniono: zmieniono katalog

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 147

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij