GBK.6733.2.2018 DECYZJA Nr 2 /2018 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla działek nr: 135/2, 226, 142/1, 263/3, 263/2 i 160/7 – obręb Osiek i na działkach nr: 35/2 i 16 – obręb Kolonia Osiek, gm. Osiek

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GBK.6733.2.2018.pdf (2025kB) pdf

Załącznik graficzny do decyzji nr GBK.6733.2.2018.pdf (1391kB) pdf


WÓJT GMINY

OSIEK

87-340 Osiek

GBK.6733.2.2018

symbol sprawy

Osiek, 28.11.2018 r.


DECYZJA Nr 2 /2018

O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


Na podstawie art. 39 ust. 1 i 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 1 ust. 2, art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, 4, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1, 3, 4 pkt 6, art. 54 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) – dalej w skrócie: u.p.z.p. oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) – dalej w skrócie: k.p.a.

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.09.2018 r. firmy ENERGA-OPERATOR S.A., Oddział w Toruniu, ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń, działającej przez pełnomocnika: p. Zdzisławę Brudz-Fiebig, Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Techniczne TELTOR-POL PÓŁNOC SA, ul. Śnieżna 1, 80-554 Gdańsk, o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej SN-15 kV, złącza kablowego ZK-SN i stacji transformatorowej słupowej oraz przebudowie istniejącej linii napowietrzno-kablowej SN-15 kV, nN-0,4 kV i budowie powiązań linii kablowych SN i nN w m. Osiek i Kolonia Osiek w ramach zadania: budowa linii kablowej SN-15 kV z GPZ Brodnica Podgórz do istniejącego złącza SN Agrolok 2 w Osieku na działkach nr: 135/2, 226, 142/1, 263/3, 263/2 i 160/7 – obręb Osiek i na działkach nr: 35/2 i 16 – obręb Kolonia Osiek, gm. Osiek


u s t a l a m

firmie ENERGA-OPERATOR S.A., Oddział w Toruniu, ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń,

działającej przez pełnomocnika: p. Zdzisławę Brudz-Fiebig,

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Techniczne TELTOR-POL PÓŁNOC SA, ul. Śnieżna 1, 80-554 Gdańsk

l o k a l i z a c j ę i n w e s t y c j i c e l u p u b l i c z n e g o


polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15 kV, złącza kablowego ZK-SN, stacji transformatorowej słupowej i powiązań kablowych linii elektroenergetycznych SN i nN z projektowaną stacją transformatorową w miejscowościach Osiek i Kolonia Osiek oraz na przebudowie istniejących elektroenergetycznych linii napowietrzno-kablowych SN-15 kV i nN-0,4 kV na działkach nr: 135/2, 226, 142/1, 263/3, 263/2 i 160/7 – obręb Osiek i na działkach nr: 35/2 i 16 – obręb Kolonia Osiek, gm. Osiek, określonej w załączniku graficznym stanowiącym integralną część niniejszej decyzji.


  1. Rodzaj inwestycji: budowa obiektów infrastruktury technicznej - linii kablowej SN-15 kV, złącza kablowego ZK-SN i stacji transformatorowej słupowej oraz powiązań linii kablowych SN i nN z projektowaną stacją transformatorową w miejscowościach Osiek i Kolonia Osiek, a także przebudowa obiektów infrastruktury technicznej - istniejących linii napowietrzno-kablowych SN-15 kV i nN-0,4 kV.
  2. Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:

a) ustalenia dotyczące warunków i wymagań kształtowania ładu przestrzennego:

- budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN-15 kV, złącza kablowego ZK-SN, stacji transformatorowej słupowej oraz przebudowa istniejących elektroenergetycznych linii napowietrzno-kablowych SN-15 kV i nN-0,4 kV wraz z budową powiązań kablowych linii elektroenergetycznych SN i nN z projektowaną stacją transformatorową w miejscowościach Osiek i Kolonia Osiek,

- złącze kablowe ZK-SN umieszczone w kontenerze o maksymalnej powierzchni zabudowy 5 m2 z dachem płaskim,

- łączna długość podziemnych linii kablowych SN-15 kV - ca 760 m (±76 m),

- długość napowietrznej linii SN objętej przebudową – 115 m,

- długość kablowej linii nN objętej przebudową – 138 m,

- przy projektowaniu i budowie i przebudowie linii i urządzeń elektroenergetycznych stosować właściwe odległości od innych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

- przed rozpoczęciem prac budowlanych uzyskać zezwolenie zarządców drogi wojewódzkiej nr 560 i drogi powiatowej nr 1836C na prowadzenie robót w pasie drogowym,

- na podstawie §4 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1227 z późn. zm.), roboty ziemne mogą być wykonywane w odległości nie mniejszej niż 4 m od obszaru kolejowego, tj. działki nr 135/4; wykonywanie robót ziemnych w odległości od 4 do 20 m od granicy obszaru kolejowego powinno być każdorazowo uzgadniane z zarządcą infrastruktury kolejowej,

- inwestycja winna spełniać przepisy określone w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) i w aktach wykonawczych do ustawy oraz odpowiadać wymaganiom innych przepisów szczególnych oraz Polskim Normom; ponadto inwestycja wymaga przestrzegania odległości, o których mowa w art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym – tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2117 z późn. zm.,


  1. ustalenia dotyczące ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

- inwestycja w rozumieniu właściwych przepisów nie wymagała (przed uzyskaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego) uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

- planowana inwestycja nie może ograniczać dotychczasowych funkcji zagospodarowania terenu występujących na działkach sąsiednich,

- w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji należy zapewnić oszczędne korzystanie z terenu,

- w trakcie prac budowlanych inwestor jest zobowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych,

- przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza się wykorzystanie i przekształcanie elementów przyrodniczych wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji,

- jeżeli ochrona elementów przyrodniczych nie jest możliwa, należy podjąć działania mające na celu naprawienie wyrządzonych szkód, a w szczególności przez kompensację przyrodniczą,

- w przypadku odkrycia w trakcie realizacji inwestycji, przedmiotu, który posiada cechy zabytku lub wykopaliska archeologicznego osoby prowadzące roboty budowlane i ziemne są zobowiązane zabezpieczyć znaleziska, wstrzymać wszelkie roboty mogące je uszkodzić lub zniszczyć i niezwłocznie powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

- przestrzegać innych warunków wynikających z przepisów szczególnych,


c) ustalenia dotyczące obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

- włączenie projektowanych odcinków linii elektroenergetycznych w istniejące sieci na warunkach wydanych przez dysponentów istniejących sieci elektroenergetycznych,


d) wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich:

- uzyskać tytuł prawny do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane,

- chronić uzasadnione interesy dysponentów uzbrojenia terenu oraz działek sąsiednich przed pozbawieniem dostępu do drogi publicznej, przed pozbawieniem możliwości korzystania z wody, energii elektrycznej, środków łączności, kanalizacji sanitarnej (sieć energii cieplnej nie występuje), przed pozbawieniem dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,

- chronić uzasadnione interesy dysponentów działek sąsiednich przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie uwzględniając przepisy szczególne dotyczące tych uciążliwości,

- chronić uzasadnione interesy dysponentów działek sąsiednich przed zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

3. Linie rozgraniczające teren projektowanej inwestycji oraz oznaczenia graficzne przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej decyzji.


UZASADNIENIE


W dniu 28.09.2018 r. firma ENERGA-OPERATOR S.A., Oddział w Toruniu, ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń, działająca przez pełnomocnika: p. Zdzisławę Brudz-Fiebig, Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Techniczne TELTOR-POL PÓŁNOC SA, ul. Śnieżna 1, 80-554 Gdańsk, wystąpiła z wnioskiem do Wójta Gminy Osiek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej SN-15 kV, złącza kablowego ZK-SN i stacji transformatorowej słupowej oraz przebudowie istniejącej linii napowietrzno - kablowej SN-15 kV, nN-0,4 kV i budowie powiązań linii kablowych SN i nN w m. Osiek i Kolonia Osiek w ramach zadania: budowa linii kablowej SN-15 kV z GPZ Brodnica Podgórz do istniejącego złącza SN Agrolok 2 w Osieku na działkach nr: 135/2, 226, 142/1, 263/3, 263/2 i 160/7 – obręb Osiek i na działkach nr: 35/2 i 16 – obręb Kolonia Osiek, gm. Osiek.

Przed wydaniem decyzji, zgodnie z art. 53 ust. 3 u.p.z.p. dokonano analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających z przepisów odrębnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji.

Na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) powyższą inwestycję zalicza się do inwestycji celu publicznego.

Analizując wniosek oraz ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osiek, uchwalonego uchwałą nr XXVIII/152/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 14 marca 2018 r. Wójt Gminy Osiek stwierdził, że nie zachodzi okoliczność dotycząca obowiązku sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przedmiotowej inwestycji, która wynikałaby z przepisów odrębnych. Nie ma zatem podstawy do obligatoryjnego zawieszenia postępowania w sprawie wydania niniejszej decyzji.

Dla terenu objętego inwestycją gmina Osiek nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z tym określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy następuje w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, której sporządzenie powierza się osobie do tego uprawnionej. Projekt decyzji przygotował urbanista Piotr Morczyński posiadający uprawnienia do projektowania w planowaniu przestrzennym na podstawie art. 5 pkt 5 u.p.z.p.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 6 u.p.z.p., w związku z tym, że teren przeznaczony pod inwestycję jest wykorzystywany na cele rolne w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami decyzję wydaje się po uzgodnieniu z organami właściwymi w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji wodnych. Projekt decyzji do uzgodnienia skutecznie dostarczono do Starostwa Powiatowego w Brodnicy w dniu 29-10-2018 r. Organ uzgadniający nie zajął stanowiska w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia, uznano więc, że uzgodnienie zostało dokonane. Projekt decyzji do uzgodnienia skutecznie dostarczono PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu w dniu 29-10-2018 r. Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu w dniu 30-10-2018 r. wydał Postanowienie GD.ZZI.5.611.988.2018. uzgadniające projekt niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 9 u.p.z.p., w związku z tym, że teren przedmiotowej inwestycji należy do obszaru przyległego do pasa drogowego decyzję wydaje się po uzgodnieniu z właściwym zarządcą drogi graniczącej z inwestycją. Zarząd Dróg Powiatowych w Brodnicy Postanowieniem TN.405-144/18/ML z dnia 30-10-2018 r., uzgodnił projekt niniejszej decyzji. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, Rejon Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie ul. 1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno Postanowieniem ZDW.RDW 4.12b.509.143.2018 z dnia 05-11-2018 r. uzgodnił projekt decyzji.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 u.p.z.p. o wszczęciu i przebiegu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sposób zwyczajowo przyjęty ogłoszono przez obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Osiek oraz na stronie internetowej www.bip.gminaosiek.pl, a inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, której dotyczy inwestycja zawiadomiono na piśmie.

W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.


POUCZENIE

W celu uzyskania pozwolenia na budowę należy złożyć wniosek do Starosty Brodnickiego. Do wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę należy dołączyć:

- 4 egz. projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.),

- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

- niniejszą decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich. Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do dysponowania nieruchomością przeznaczoną na cele budowlane nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Decyzja może być przeniesiona na rzecz innej osoby, jeżeli przyjmie ona wszystkie warunki zawarte w tej decyzji. Decyzja traci ważność jeżeli inwestor nie uzyska prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane lub prawa do dysponowania nieruchomością na czas prowadzenia robót, bądź też utraci te prawa. Decyzja może ulec wygaśnięciu, jeżeli inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę, lub dla terenu objętego inwestycją uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji.

Od niniejszej decyzji, na podstawie i na zasadach określonych w rozdziale 10 k.p.a., służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, które należy wnieść za pośrednictwem Wójta Gminy Osiek w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.Wójt Gminy Osiek

Paweł ChudyWytworzył: Tomasz Maćko (28 listopada 2018)
Opublikował: Tomasz Maćko (28 listopada 2018, 13:55:43)

Ostatnia zmiana: Tomasz Maćko (30 listopada 2018, 08:32:58)
Zmieniono: dodano informację- załącznik graficzny

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 98

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij