GBK.6733.3.2018 DECYZJA Nr 3/2018 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia położonych w miejscowości Kolonia Osiek, gm. Osiek

GBK.6733.3.2018 Decyzja celu publicznego Kolonia Osiek.pdf (1626kB) pdf

Załącznik graficzny - Kolonia Osiek.pdf (500kB) pdf


DECYZJA  Nr 3/2018
O  USTALENIU  LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO


Na podstawie art. 39 ust. 1 i 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 1 ust. 2, art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, 4, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1, 3, 4 pkt  6, art. 54 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) – dalej w skrócie: u.p.z.p. oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) – dalej w skrócie: k.p.a. po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.11.2018 r. Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o., Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz, działającej przez pełnomocnika: p. Krzysztofa Bilskiego, ul. Antoniego Depczyńskiego 3, 87-140 Chełmża, o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na wybudowaniu sieci gazowej ś/c w celu zaopatrzenia w gaz ziemny wysokometanowy do potrzeb ogrzania pomieszczeń, ciepłej wody użytkowej, przygotowania posiłków na działkach nr: 18/3, 18/4, 19, 35/6, 35/10, 37/1 i 45 – obręb Kolonia Osiek, gm. Osiek
 
u s t a l a m
Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o. o., Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy,
ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz, działającej przez pełnomocnika:
p. Krzysztofa Bilskiego, ul. Antoniego Depczyńskiego 3, 87-140 Chełmża
l o k a l i z a c j ę   i n w e s t y c j i   c e l u   p u b l i c z n e g o

 
polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr: 18/3, 18/4, 19, 35/6, 35/10, 37/1 i 45 – obręb Kolonia Osiek, położonych w miejscowości Kolonia Osiek, gm. Osiek, określonej w załączniku graficznym stanowiącym integralną część niniejszej decyzji.
 
1.   Rodzaj inwestycji: budowa obiektu infrastruktury technicznej - sieci gazowej średniego ciśnienia w celu zaopatrzenia w gaz ziemny wysokometanowy dla potrzeb ogrzania pomieszczeń, ciepłej wody użytkowej i przygotowywania posiłków.
 
2. Warunki i szczegółowe zasady  zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:
a) ustalenia dotyczące warunków i wymagań kształtowania ładu przestrzennego:
- budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (100÷300 kPa) dn 63 mm z rur PE100 RC SDR 11 na długości ca 150 m (±15 m),
- przy projektowaniu i budowie sieci gazowej stosować właściwe odległości od innych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
- przed rozpoczęciem prac budowlanych uzyskać zezwolenie zarządcy drogi gminnej nr 080814C na prowadzenie robót w pasie drogowym,
- inwestycja winna spełniać przepisy określone w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) i w aktach wykonawczych do ustawy oraz odpowiadać wymaganiom innych przepisów szczególnych oraz Polskim Normom; projektowany gazociąg średniego ciśnienia winien spełniać wymogi rozporządzenia Ministra Gospodarki z 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640), 
 
b)   ustalenia dotyczące ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
- inwestycja w rozumieniu właściwych przepisów nie wymagała (przed uzyskaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego) uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
- planowana inwestycja nie może ograniczać dotychczasowych funkcji zagospodarowania terenu występujących na działkach sąsiednich, 
         - w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji należy zapewnić oszczędne korzystanie z terenu,
- w trakcie prac budowlanych inwestor jest zobowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych,
- przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza się wykorzystanie i przekształcanie elementów przyrodniczych wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji,
- jeżeli ochrona elementów przyrodniczych nie jest możliwa, należy podjąć działania mające na celu naprawienie wyrządzonych szkód, a w szczególności przez kompensację przyrodniczą,
- w przypadku odkrycia w trakcie realizacji inwestycji, przedmiotu, który posiada cechy zabytku lub wykopaliska archeologicznego osoby prowadzące roboty budowlane i ziemne są zobowiązane zabezpieczyć znaleziska, wstrzymać wszelkie roboty mogące je uszkodzić lub zniszczyć i niezwłocznie powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
  - przestrzegać innych warunków wynikających z przepisów szczególnych,
 
     c) ustalenia dotyczące obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
    - włączenie projektowanej sieci gazowej w istniejącą sieć na warunkach wydanych przez dysponenta istniejącej sieci gazowej,
 
d) wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich:
     - uzyskać tytuł prawny do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane,
- chronić uzasadnione interesy dysponentów uzbrojenia terenu oraz działek sąsiednich przed pozbawieniem dostępu do drogi publicznej, przed pozbawieniem możliwości korzystania z wody, energii elektrycznej, środków łączności, kanalizacji sanitarnej (sieć energii cieplnej nie występuje), przed pozbawieniem dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,
- chronić uzasadnione interesy dysponentów działek sąsiednich przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie uwzględniając przepisy szczególne dotyczące tych uciążliwości,
- chronić uzasadnione interesy dysponentów działek sąsiednich przed zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.
   
3. Linie rozgraniczające teren projektowanej inwestycji oraz oznaczenia graficzne przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej decyzji.
 
 
 
 
 
 
UZASADNIENIE
            W dniu 28.11.2018 r. Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o., Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz, działająca przez pełnomocnika: p. Krzysztofa Bilskiego, ul. Antoniego Depczyńskiego 3, 87-140 Chełmża, wystąpiła z wnioskiem do Wójta Gminy Osiek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na wybudowaniu sieci gazowej ś/c w celu zaopatrzenia w gaz ziemny wysokometanowy do potrzeb ogrzania pomieszczeń, ciepłej wody użytkowej, przygotowania posiłków na działkach nr: 18/3, 18/4, 19, 35/6, 35/10, 37/1 i 45 – obręb Kolonia Osiek, gm. Osiek.
Przed wydaniem decyzji, zgodnie z art. 53 ust. 3 u.p.z.p. dokonano analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających z przepisów odrębnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji.
Na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z 25 października 2018 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204) powyższą inwestycję zalicza się do inwestycji celu publicznego.
Analizując wniosek oraz ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osiek, uchwalonego uchwałą nr XXVIII/152/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 14 marca 2018 r. Wójt Gminy Osiek stwierdził, że nie zachodzi okoliczność dotycząca obowiązku sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przedmiotowej inwestycji, która wynikałaby z przepisów odrębnych. Nie ma zatem podstawy do obligatoryjnego zawieszenia postępowania w sprawie wydania niniejszej decyzji. 
Dla terenu objętego inwestycją gmina Osiek nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z tym określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy następuje w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, której sporządzenie powierza się osobie do tego uprawnionej. Projekt decyzji przygotował urbanista Piotr Morczyński posiadający uprawnienia do projektowania w planowaniu przestrzennym na podstawie art. 5 pkt 5 u.p.z.p.
Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 6 u.p.z.p., w związku z tym, że teren przeznaczony pod inwestycję jest wykorzystywany na cele rolne w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami decyzję wydaje się po uzgodnieniu z organami właściwymi w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji wodnych. Projekt decyzji do uzgodnienia skutecznie dostarczono do Starostwa Powiatowego w Brodnicy w dniu 20-12-2018 r. Organ uzgadniający nie zajął stanowiska w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia, uznano więc, że uzgodnienie zostało dokonane. Projekt decyzji do uzgodnienia skutecznie dostarczono PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu w dniu 21-12-2018r. Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu w dniu 02-01-2019r. wydał Postanowienie GD.ZZI.5.611.3.2019. uzgadniające projekt niniejszej decyzji.
Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 9 u.p.z.p., w związku z tym, że teren przedmiotowej inwestycji leży w pasie drogowym drogi gminnej decyzję wydaje się po uzgodnieniu z właściwym zarządcą tej drogi.
Teren ten przylega do drogi gminnej Gminy Osiek.
Zgodnie z art. 53 ust. 1 u.p.z.p. o wszczęciu i przebiegu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sposób zwyczajowo przyjęty ogłoszono przez obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Osiek, a inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, której dotyczy inwestycja zawiadomiono na piśmie.
W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.
 
 
 
POUCZENIE
W celu uzyskania pozwolenia na budowę należy złożyć wniosek do Starosty Brodnickiego. Do wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę należy dołączyć:
- 4 egz. projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.),
- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
- niniejszą decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
            Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich. Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do dysponowania nieruchomością przeznaczoną na cele budowlane nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Decyzja może być przeniesiona na rzecz innej osoby, jeżeli przyjmie ona wszystkie warunki zawarte w tej decyzji. Decyzja traci ważność jeżeli inwestor nie uzyska prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane lub prawa do dysponowania nieruchomością na czas prowadzenia robót, bądź też utraci te prawa. Decyzja może ulec wygaśnięciu, jeżeli inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę, lub dla terenu objętego inwestycją uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji.
            Od niniejszej decyzji, na podstawie i na zasadach określonych w rozdziale 10 k.p.a., służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, które należy wnieść za pośrednictwem Wójta Gminy Osiek w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki:
- mapa w skali 1:1000 - tylko wnioskodawca
- analiza warunków i zasad zagospodarowania terenu
oraz jego zabudowy wynikających z przepisów odrębnych
oraz stanu faktycznego i prawnego terenu.
 
Otrzymują:
1.   Pan Krzysztof Bilski, ul. Antoniego Depczyńskiego 3, 87-140 Chełmża,
2.   Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o., Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy,
     ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz,
3.   Osoby i instytucje wg rozdzielnika Urzędu Gminy Osiek,
4.   Urząd Gminy Osiek - a/a.   
 
 
Wójt Gminy Osiek
                                                                                                                                                   Paweł Chudy

Wytworzył: Tomasz Maćko (1 lutego 2019)
Opublikował: Tomasz Maćko (8 lutego 2019, 13:18:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 34

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij