Obwieszczenia i Zawiadomienia

RR.6730.34.2019 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY OSIEK w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy Budowa budynku mieszkalnego w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej na działce 224/2, obręb Wrzeszewo,

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY OSIEK w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 [...]

RR.6733.2.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Osiek o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

na: Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kv i linii kablowej SN wraz z budową stacji transformatorowej SN/nn oraz przebudowa istniejącej linii napowietrznej nn i SN na działkach 78, 84/6, 79, 80, 81, 82/1, 82/2, 170, 99, 60, [...]

GBK.6733.4.2018 ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na: Budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia w m. Strzygi

ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego Zawiadamiam, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji [...]

RR.6733.1.2019 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY OSIEK o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego- działka nr 30 – obręb Kolonia Osiek, gm. Osiek.

Osiek, dnia 04-02-2019 r.   RR.6733.1.2019   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY OSIEK o wszczęciu postępowania administracyjnego   Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania [...]

GBK.6733.3.2018 ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia -obręb Kolonia Osiek, gm. Osiek

Osiek, dnia 07-01-2019 r. GBK.6733.3.2018 ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego Zawiadamiam, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w związku z prowadzonym [...]

GBK.6733.4.2018 ZAWIADOMIENIE zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV w Strzygach

Osiek, dnia 14-12-2018 r.GBK.6733.4.2018 ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 61 § 1, art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. [...]

GBK.6733.3.2018 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia ..., działki nr 45, obręb Kolonia Osiek, gm. Osiek.

Osiek, dnia 03-12-2018 r. GBK.6733.3.2018 ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 61 § 1, art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

GBK.6733.2.2018 ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa linii kablowej SN-15kV ...

Osiek, dnia 13-11-2018 r.GBK.6733.2.2018ZAWIADOMIENIEo zakończeniu postępowania administracyjnegoZawiadamiam, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie [...]

GBK.6733.2.2018 ZAWIADOMIENIE zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Osiek, dnia 08-10-2018 r. GBK.6733.2.2018 ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 61 § 1, art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

GBK.6730.20.2017 DECYZJA Nr 20/2017/2018 - o d m a w a u s t a l e n i a w a r u n k ó w z a b u d o w y dla inwestycji polegającej na budowie budynku usługowego o charakterze handlowym na działkach nr: 384/2 i 384/1 – obręb Osiek

WÓJT GMINY OSIEK 87-340 Osiek GBK.6730.20.2017 symbol sprawy Osiek, dnia 07-06-2018 r. DECYZJA Nr 20/2017/2018 Na podstawie art. 39 ust. 1 i 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. [...]

GBK.6730.20.2017 Informacja o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań przy decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji na działce Osiek dz. 384/2, 384/1, gmina Osiek

Osiek, dnia 14-05-2018 r. GBK.6730.20.2017 Informacja o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań przy decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji: Budowa budynku [...]

GBK.6730.20.2017 Z A W I A D O M I E N I E o niezałatwieniu sprawy w terminie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy na działce Osiek dz. 384/2, 384/1, gmina Osiek,

Osiek, dnia 11-05-2018 r. GBK.6730.20.2017 Z A W I A D O M I E N I E o niezałatwieniu sprawy w terminie Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego [...]

GBK.6733.1.2018 ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach nr ewid.: 224/3, 224/1, 8/9, 8/8, 8/10, 8/11, 8/12 obręb Wrzeszewo

Osiek dnia, 02-05-2018 r. GBK.6733.1.2018 ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego Zawiadamiam, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w związku z prowadzonym [...]

GBK.6730.20.2017 Z A W I A D O M I E N I E o niezałatwieniu sprawy w terminie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy na działce Osiek dz. 384/2, 384/1, gmina Osiek,

Osiek, dnia 13-04-2018 r. GBK.6730.20.2017 Z A W I A D O M I E N I E o niezałatwieniu sprawy w terminie Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego [...]

GBK.6733.1.2018 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa linii kablowej w miejscowości Wrzeszewo.

Osiek, dnia 21-03-2018 r. GBK.6733.1.2018 ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 61 § 1, art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z [...]

GBK.6730.34.2017P O S T A N O W I E N I E o zawieszeniu postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o warunkach zabudowy

GBK.6730.34.2017 P O S T A N O W I E N I E o zawieszeniu postępowania administracyjnego Działając na podstawie art.123 oraz art. 97 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego [...]

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osiek oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego dokumentu

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 [...]

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osiek

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i [...]

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu na dzień 12 grudnia 2017 roku Wiejskiego Zebrania Wyborczego Sołectwa Szynkowizna

ZAWIADOMIENIE Na podstawie § 11 ust.1 pkt 3 załącznika do Uchwały Nr V/18/2003 z dnia 4 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Szynkowizna [...]

GBK.6730.34.2017 Z A W I A D O M I E N I E o niezałatwieniu sprawy w terminie

Z A W I A D O M I E N I E o niezałatwieniu sprawy w terminie Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z prowadzonym [...]

UZGODNIENIE PROJEKTU DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY - dla inwestycji polegającej na budowie budynku usługowego na działce nr 384/2 – obręb Osiek

PROJEKT DECYZJI Nr ........................... /2017 O WARUNKACH ZABUDOWY Na podstawie art. 39 ust. 1 i 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 1 ust. 2, art. 4 [...]

ZAWIADOMIENIE GBK.6733.5.2017 o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Strzygi nr dz.: 22/2, 368, 20/4, 20/3, 15/1, 15/2, 6/5

ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego Zawiadamiam, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji [...]

GBK.6730.34.2017 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy

ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 61 §1i §4, art. 28 oraz art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) zawiadamiam o wszczęciu [...]

DECYZJA Nr 20 /2017 GBK.6730.20.2017 o odmówieniu ustalenia warunków zabudowy

DECYZJA Nr 20/2017 Na podstawie art. 39 ust. 1 i 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 1 ust. 2, art. 4 ust. 2 pkt 2, art. 53 ust. 3, art. 59 ust. 1, art. 61 ust. 1, [...]

ZAWIADOMIENIE GBK.6733.5.2017 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Strzygi nr dz.: 22/2, 368, 20/4, 20/3, 15/1, 15/2, 6/5

Osiek, dnia 07-09-2017 r. GBK.6733.5.2017 ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 61 § 1, art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z [...]

DECYZJA Nr 4 /2017 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 DECYZJA  Nr 4 /2017 O  USTALENIU  LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO Na podstawie art. 39 ust. 1 i 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z [...]

OGŁOSZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiek, dla terenów położonych we wschodniej części miejscowości Osiek – Obszar C

OGŁOSZENIE   w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiek, dla terenów położonych we wschodniej części miejscowości Osiek – Obszar C oraz do sporządzenia [...]

OGŁOSZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiek, dla terenów położonych we wschodniej części miejscowości Osiek – Obszar C.

Na podstawie art. 17 pkt 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Osiek uchwały Nr XXII/116/2017 z dnia 24 maja [...]

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GBK.6733.4.2017

GBK.6733.4.2017 ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), w związku [...]

DECYZJA Nr 3/2017 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

DECYZJA Nr 3/2017 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Na podstawie art. 39 ust. 1 i 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 1 ust. 2, art. 4 [...]

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania GBK.6733.4.2017

Osiek, dnia 31-05-2017 r.GBK.6733.4.2017ZAWIADOMIENIE     Na podstawie art. 61§ 1, art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. [...]

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GBK.6733.3.2017

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko GBK.6220.1.2017

Osiek, dnia 15-05-2017 r.Wójt Gminy OsiekGBK.6220.1.2017ZAWIADOMIENIEo wszczęciu postępowania administracyjnegow sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać [...]

DECYZJA Nr 2/2017 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

WÓJT GMINY OSIEK 87-340 Osiek GBK.6733.2.2017 Osiek,  dnia 26-04-2017 r.     DECYZJA  Nr 2/2017 O  USTALENIU  LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  [...]

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIEo zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego GBK.6733.2.2017

Osiek, dnia 11-04-2017r.   GBK.6733.2.2017   ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE  o zakończeniu postępowania Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t.: Dz. [...]

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania GBK.6733.3.2017

ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 61§ 1, art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

DECYZJA Nr 1 /2017 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

DECYZJA Nr 1 /2017 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Na podstawie art. 1 ust. 2, art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, 4, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1, 3, 4 pkt 6, 8, 9, art. 54 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o [...]

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego GBK.6733.2.2017

Osiek, dnia 09-03-2017 r. GBK.6733.2.2017 ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 61§ 1, art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. [...]

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego GBK.6733.1.2017

Osiek, dnia 07-03-2017r. GBK.6733.1.2017 ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t.: Dz. U. z 2016 [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego GBK.6733.1.2017

ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 61§ 1, art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 [...]

OGŁOSZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp Gminy Osiek, dla terenów położonych we wschodniej części miejscowości Osiek – Obszar B oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko

OGŁOSZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Osiek, dla terenów położonych we wschodniej części miejscowości Osiek – Obszar B oraz do sporządzenia prognozy [...]

OGŁOSZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp Gminy Osiek, dla terenów położonych we wschodniej części miejscowości Osiek – Obszar A oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko

OGŁOSZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Osiek, dla terenów położonych we wschodniej części miejscowości Osiek – Obszar A oraz do sporządzenia prognozy [...]

OGŁOSZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Osiek, dla terenów położonych we wschodniej części miejscowości Osiek – Obszar B.

OGŁOSZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Osiek, dla terenów położonych we wschodniej części miejscowości Osiek – Obszar B. Na podstawie art. 17 pkt [...]

OGŁOSZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Osiek, dla terenów położonych we wschodniej części miejscowości Osiek – Obszar A.

OGŁOSZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Osiek, dla terenów położonych we wschodniej części miejscowości Osiek – Obszar A. Na podstawie art. 17 pkt [...]

DECYZJA Nr 2 /2016 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - Przebudowa drogi powiatowej wraz z rozbudową rurociągu kanalizacji deszczowej położonej w miejscowości Osiek

GBK.6733.2.2016  Osiek, 30 listopada 2016 r. DECYZJA Nr 2 /2016 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Na podstawie art. 1 ust. 2, art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, 4, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. [...]

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: Przebudowa drogi powiatowej wraz z rozbudową rurociągu kanalizacji deszczowej w miejscowości Osiek.

Osiek, dnia 08.11.2016 r. GBK.6733.2.2016 ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t.: Dz. U. z 2016 r. [...]

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: Przebudowa drogi powiatowej wraz z rozbudową rurociągu kanalizacji deszczowej w miejscowości Osiek.

Osiek, dnia 11.10.2016 r. GBK.6733.2.2016 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca [...]

O G Ł O S Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Obórki .

Na podstawie art.17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tj .Dz. U z 20012 r. poz 647 z późn. zm./ oraz uchwały Nr XXII/129/12 Rady Gminy Osiek z dnia 28 grudnia 2012  roku w sprawie : [...]

O B W I E S Z C Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Obórki oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego.

Na podstawie art.39 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz.1227 z późn .zm./ [...]

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego

GBK 6220.4.2012 OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIANa podstawie art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach [...]

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Osiek

GBK 6730/43/2012 OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIANa podstawie art.10 § 1 i art 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że w [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij