DECYZJA Nr 2 /2016 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - Przebudowa drogi powiatowej wraz z rozbudową rurociągu kanalizacji deszczowej położonej w miejscowości Osiek

GBK.6733.2.2016 
Osiek, 30 listopada 2016 r.

DECYZJA Nr 2 /2016
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 1 ust. 2, art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, 4, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1, 3, 4 pkt 6, 9, art. 54 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 778) oraz art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06.10.2016 r. firmy AGROLOK Sp. z o.o., ul. Dworcowa 4, 87-400 Golub-Dobrzyń o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi powiatowej wraz z rozbudową rurociągu kanalizacji deszczowej na działce nr 226 – obręb Osiek, położonej w miejscowości Osiek, gm. Osiek

u s t a l a m
firmie AGROLOK Sp. z o.o., ul. Dworcowa 4, 87-400 Golub-Dobrzyń
 l o k a l i z a c j ę i n w e s t y c j i c e l u p u b l i c z n e g o

polegającej na przebudowie drogi powiatowej wraz z rozbudową rurociągu kanalizacji deszczowej na działce nr 226 – obręb Osiek, położonej w miejscowości Osiek, gm. Osiek, określonej w załączniku graficznym stanowiącym integralną część niniejszej decyzji.

1. Rodzaj inwestycji: przebudowa obiektu infrastruktury technicznej – drogi powiatowej nr 1836C Osiek-Kretki Duże-Szczuka oraz rozbudowa obiektu infrastruktury technicznej - rurociągu kanalizacji deszczowej.

2.  Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:
a) ustalenia dotyczące warunków i wymagań kształtowania ładu przestrzennego:
- przebudowa drogi powiatowej nr 1836C Osiek-Kretki Duże-Szczuka na długości ca 380 m (±40 m) wzdłuż działki nr 141/2 (od granicy z działką nr 141/1 do skrzyżowania z podziemnym rurociągiem naftowym),
- przebudowa polegająca na: poszerzeniu jezdni, wykonaniu wpustów kanalizacji deszczowej, chodników, miejsc parkingowych i innych niezbędnych elementów infrastruktury drogowej w porozumieniu i na warunkach uzgodnionych z zarządcą drogi,
- przy projektowaniu i przebudowie drogi stosować właściwe odległości od innych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz uwzględnić obecność wartościowego zadrzewienia; ewentualna wycinka drzew chorych i uszkodzonych wymaga uzyskania zgody właściwego organu administracji,
- rozbudowa rurociągu kanalizacji deszczowej na długości ca 310 m (±30 m) z rur o średnicy minimum 300 mm; dopuszcza się przebudowę lub remont istniejącego odcinka rurociągu kanalizacji deszczowej o długości ca 60 m zlokalizowanego na działkach nr: 141/2 i 141/1,
- przy projektowaniu, budowie i ewentualnej przebudowie rurociągu kanalizacji deszczowej stosować właściwe odległości od innych sieci i urządzeń,
 - uzgodnić z zarządcą drogi powiatowej warunki ułożenia rurociągu kanalizacji deszczowej w pasie drogowym,
- przed rozpoczęciem prac budowlanych uzyskać zezwolenie zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym,
- inwestycja winna spełniać przepisy określone w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 290) i w aktach wykonawczych do ustawy oraz odpowiadać Polskim Normom i wymaganiom przepisów szczególnych zawartych m.in. w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 124); ponadto inwestycja winna spełniać przepisy określone w Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 460 z późn. zm.),

b)ustalenia dotyczące ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
- inwestycja w rozumieniu właściwych przepisów nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco lub potencjalnie oddziaływać na środowisko, w związku z czym nie wymagała (na etapie przed uzyskaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego) przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
- planowana inwestycja nie może ograniczać dotychczasowych funkcji zagospodarowania terenu występujących na działkach sąsiednich,
- w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji należy zapewnić oszczędne korzystanie z terenu,
- w trakcie prac budowlanych inwestor jest zobowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych,
- przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza się wykorzystanie i przekształcanie elementów przyrodniczych wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji,
- jeżeli ochrona elementów przyrodniczych nie jest możliwa, należy podjąć działania mające na celu naprawienie wyrządzonych szkód, a w szczególności przez kompensację przyrodniczą,
- w przypadku odkrycia w trakcie realizacji inwestycji, przedmiotu, który posiada cechy zabytku lub wykopaliska archeologicznego osoby prowadzące roboty budowlane i ziemne są zobowiązane zabezpieczyć znaleziska, wstrzymać wszelkie roboty mogące je uszkodzić lub zniszczyć i niezwłocznie powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
 - przestrzegać innych warunków wynikających z przepisów szczególnych,

c) ustalenia dotyczące obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
- włączenie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej w istniejącą sieć na warunkach wydanych przez dysponenta sieci istniejącej,
- stosować właściwe odległości od sieci i urządzeń infrastruktury technicznej przebiegających w pasie drogowym,
- przebudowę drogi powiatowej dokonać na warunkach i w uzgodnieniu z zarządcą tej drogi,

d) wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich:
- uzyskać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
- chronić uzasadnione interesy dysponentów uzbrojenia terenu oraz działek sąsiednich przed pozbawieniem dostępu do drogi publicznej, przed pozbawieniem możliwości korzystania z wody, energii elektrycznej, środków łączności, kanalizacji sanitarnej (sieć energii cieplnej nie występuje), przed pozbawieniem dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,
- chronić uzasadnione interesy dysponentów działek sąsiednich przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie uwzględniając przepisy szczególne dotyczące tych uciążliwości,
- chronić uzasadnione interesy dysponentów działek sąsiednich przed zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

3. Linie określające przebieg projektowanej inwestycji oraz oznaczenia graficzne przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE
W dniu 06.10.2016 r. firma AGROLOK Sp. z o.o., ul. Dworcowa 4, 87-400 Golub-Dobrzyń wystąpiła z wnioskiem do Wójta Gminy Osiek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi powiatowej wraz z rozbudową rurociągu kanalizacji deszczowej na działce nr 226 – obręb Osiek, położonej w miejscowości Osiek, gm. Osiek.
Przed wydaniem decyzji, zgodnie z art. 53 ust. 3 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 778), dokonano analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających z przepisów odrębnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji.
Na podstawie art. 6 pkt 1 i 3 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. nr 1774 z późn. zm.) powyższą inwestycję zalicza się do inwestycji celu publicznego. Analizując wniosek oraz ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osiek, uchwalonego uchwałą nr XVII/80/2000 Rady Gminy w Osieku z dnia 19 grudnia 2000 r. Wójt Gminy Osiek stwierdził , że nie zachodzi okoliczność dotycząca obowiązku sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przedmiotowej inwestycji, która wynikałaby z przepisów odrębnych. Nie ma zatem podstawy do obligatoryjnego zawieszenia postępowania w sprawie wydania niniejszej decyzji.
Dla terenu objętego inwestycją gmina Osiek nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z tym określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy następuje w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, której sporządzenie powierza się osobie do tego uprawnionej. Projekt decyzji przygotował urbanista Piotr Morczyński posiadający uprawnienia do projektowania w planowaniu przestrzennym na podstawie art. 5 pkt 5 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 778).
Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 6 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 778), w związku z tym, że teren przeznaczony pod inwestycję jest częściowo wykorzystywany na cele rolne w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami decyzję wydaje się po uzgodnieniu z organami właściwymi w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji wodnych. Do Starostwa Powiatowego w Brodnicy skierowano wniosek o uzgodnienie projektu decyzji, który został skutecznie doręczony 21-10-2016 r., natomiast Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku Biuro Terenowe Toruń Postanowieniem TEK 7323/BTT/1663/2016 z dnia 26-10-2016 r. uzgodnił projekt decyzji.
Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 9 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 778), w związku z tym, że teren przedmiotowej inwestycji leży częściowo w pasie drogowym drogi wojewódzkiej, dróg powiatowych i dróg gminnych decyzję wydaje się po uzgodnieniu z właściwymi zarządcami tych dróg..Zarządy Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Rejon Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie Postanowieniem ZDW.RDW 4.12b.509.150.2016 z dnia 28-10-2016 r. oraz Zarząd Dróg Powiatowych w Brodnicy Postanowieniem TN.405-159/16/ML z dnia 24-10-2016 r. uzgodniły projekt decyzji. Wójt Gminy Osiek nie wnosi uwag do projektu niniejszej decyzji. Zgodnie z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 778) o wszczęciu i przebiegu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sposób zwyczajowo przyjęty ogłoszono przez obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Osiek oraz na stronie internetowej www.bip.gminaosiek.pl, a inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, której dotyczy inwestycja zawiadomiono na piśmie. W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.

POUCZENIE
W celu uzyskania pozwolenia na budowę należy złożyć wniosek do Starostwa Powiatowego w Brodnicy. Do wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę należy dołączyć:
- 4 egz. projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.),
- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
- niniejszą decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich. Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do dysponowania nieruchomością przeznaczoną na cele budowlane nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Decyzja może być przeniesiona na rzecz innej osoby, jeżeli przyjmie ona wszystkie warunki zawarte w tej decyzji. Decyzja traci ważność jeżeli inwestor nie uzyska prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane lub prawa do dysponowania nieruchomością na czas prowadzenia robót, bądź też utraci te prawa. Decyzja może ulec wygaśnięciu, jeżeli inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę, lub dla terenu objętego inwestycją uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, które należy wnieść za pośrednictwem Wójta Gminy Osiek w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.Załączniki:
- mapa w skali 1:1000 
- analiza cech zabudowy i zagospodarowania terenu zawierająca część tekstową i graficzną.


Decyzja GBK.6733.2.2016.pdf (770kB) pdf
Załącznik graficzny.pdf (437kB) pdf


Wytworzył: Tomasz Maćko (30 listopada 2016)
Opublikował: Tomasz Maćko (30 listopada 2016, 09:49:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 397

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij