DECYZJA Nr 1 /2017 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

DECYZJA Nr 1 /2017

O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 1 ust. 2, art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, 4, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1, 3, 4 pkt 6, 8, 9, art. 54 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.01.2017 r. firmy ELGREEN CENTRUM Sp. z o.o., ul. Rdestowa 51, 81-577 Gdynia o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stanowiska słupowego z rozłącznikiem SN-15kV, słupowej stacji transformatorowej SN/nn, linii elektroenergetycznej kablowej SN-15kV, linii elektroenergetycznych kablowych nn-0,4kV, złączy kablowych nn-0,4kV oraz wymianie linii elektroenergetycznej napowietrznej nn-0,4kV na działkach nr: 29/2, 35, 47/1, 47/2 i 210 – obręb Wrzeszewo i działkach nr: 29/2, 38 i 43 – obręb Tomaszewo, położonych w miejscowości Wrzeszewo i Tomaszewo, gm. Osiek


u s t a l a m

firmie ELGREEN CENTRUM Sp. z o.o., ul. Rdestowa 51, 81-577 Gdynia

l o k a l i z a c j ę i n w e s t y c j i c e l u p u b l i c z n e g o


polegającej na budowie stanowiska słupowego z rozłącznikiem SN-15kV, słupowej stacji transformatorowej SN/nn, elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV, elektroenergetycznych linii kablowych nn-0,4kV, złączy kablowych nn-0,4kV oraz na przebudowie napowietrznej linii elektroenergetycznej nn-0,4kV na działkach nr: 29/2, 35, 47/1, 47/2 i 210 – obręb Wrzeszewo i działkach nr: 29/2, 38 i 43 – obręb Tomaszewo, położonych w miejscowości Wrzeszewo i Tomaszewo, gm. Osiek, określonej w załączniku graficznym stanowiącym integralną część niniejszej decyzji.

  1. Ustalenia dotyczące funkcji i rodzaju zabudowy: przebudowa i budowa obiektów infrastruktury technicznej – elektroenergetycznej linii nn 0,4kV i SN 15kV ze stacją trafo i złączami kablowymi.

  1. Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:

a) ustalenia dotyczące warunków i wymagań kształtowania ładu przestrzennego:

- przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej nn-0,4kV i budowa stanowiska słupowego z rozłącznikiem SN-15kV, słupowej stacji transformatorowej SN/nn, elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV, elektroenergetycznych linii kablowych nn-0,4kV i złączy kablowych nn-0,4kV,

- przy przebudowie i budowie linii elektroenergetycznej stosować właściwe odległości od innych sieci i urządzeń,

- przed rozpoczęciem prac budowlanych uzyskać zezwolenie zarządcy drogi minnej na prowadzenie robót w pasie drogowym,

- inwestycja winna spełniać przepisy określone w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) i w aktach wykonawczych do ustawy oraz odpowiadać wymaganiom innych przepisów szczególnych oraz Polskim Normom,

  1. ustalenia dotyczące ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

- inwestycja w rozumieniu właściwych przepisów nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco lub potencjalnie oddziaływać na środowisko, w związku z czym nie wymagała (na etapie przed uzyskaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego) przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,

- planowana inwestycja nie może ograniczać dotychczasowych funkcji zagospodarowania terenu występujących na działkach sąsiednich,

- obowiązują ustalenia dla Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy, wymagającego zachowania różnorodności biologicznej siedlisk, ochrony doliny rzeki Drwęcy wraz z pasem roślinności okalającej, propagowania nasadzeń gatunków rodzimych drzew i krzewów liściastych, racjonalnej gospodarki leśnej, polegającej na zachowaniu różnorodności biologicznej siedlisk w obrębie Doliny Drwęcy - zgodne z Uchwałą nr X/260/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Obszarów Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2015 r. poz. 2581),

- w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji należy zapewnić oszczędne korzystanie z terenu,

- w trakcie prac budowlanych inwestor jest zobowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych,

- przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza się wykorzystanie i przekształcanie elementów przyrodniczych wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji,

- jeżeli ochrona elementów przyrodniczych nie jest możliwa, należy podjąć działania mające na celu naprawienie wyrządzonych szkód, a w szczególności przez kompensację przyrodniczą,

- w przypadku odkrycia w trakcie realizacji inwestycji, przedmiotu, który posiada cechy zabytku lub wykopaliska archeologicznego osoby prowadzące roboty budowlane i ziemne są zobowiązane zabezpieczyć znaleziska, wstrzymać wszelkie roboty mogące je uszkodzić lub zniszczyć i niezwłocznie powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

- przestrzegać innych warunków wynikających z przepisów szczególnych,

c) ustalenia dotyczące obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

- włączenie projektowanych linii elektroenergetycznych w istniejące sieci elektroenergetyczne na warunkach wydanych przez dysponentów sieci istniejących,

d) wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich:

- uzyskać tytuł prawny do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane,

- chronić uzasadnione interesy dysponentów uzbrojenia terenu oraz działek sąsiednich przed pozbawieniem dostępu do drogi publicznej, przed pozbawieniem możliwości korzystania z wody, energii elektrycznej, środków łączności, kanalizacji sanitarnej (sieć energii cieplnej nie występuje), przed pozbawieniem dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,

- chronić uzasadnione interesy dysponentów działek sąsiednich przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie uwzględniając przepisy szczególne dotyczące tych uciążliwości,

- chronić uzasadnione interesy dysponentów działek sąsiednich przed zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

3. Linie określające przebieg projektowanej inwestycji oraz oznaczenia graficzne przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej decyzji.


UZASADNIENIE

W dniu 17.01.2017 r. firma ELGREEN CENTRUM Sp. z o.o., ul. Rdestowa 51, 81-577 Gdynia wystąpiła z wnioskiem do Wójta Gminy Osiek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stanowiska słupowego z rozłącznikiem SN-15kV, słupowej stacji transformatorowej SN/nn, linii elektroenergetycznej kablowej SN-15kV, linii elektroenergetycznych kablowych nn-0,4kV, złączy kablowych nn-0,4kV oraz wymianie linii elektroenergetycznej napowietrznej nn-0,4kV na działkach nr: 29/2, 35, 47/1, 47/2 i 210 – obręb Wrzeszewo i działkach nr: 29/2, 38 i 43 – obręb Tomaszewo, położonych w miejscowości Wrzeszewo i Tomaszewo, gm. Osiek.

Przed wydaniem decyzji, zgodnie z art. 53 ust. 3 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.), dokonano analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających z przepisów odrębnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji.

Na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. nr 1774 z późn. zm.) powyższą inwestycję zalicza się do inwestycji celu publicznego.

Analizując wniosek oraz ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osiek, uchwalonego uchwałą nr XVII/80/2000 Rady Gminy w Osieku z dnia 19 grudnia 2000 r. Wójt Gminy Osiek stwierdził , że nie zachodzi okoliczność dotycząca obowiązku sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przedmiotowej inwestycji, która wynikałaby z przepisów odrębnych. Nie ma zatem podstawy do obligatoryjnego zawieszenia postępowania w sprawie wydania niniejszej decyzji.

Dla terenu objętego inwestycją gmina Osiek nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z tym określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy następuje w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, której sporządzenie powierza się osobie do tego uprawnionej. Projekt decyzji przygotował urbanista Piotr Morczyński posiadający uprawnienia do projektowania w planowaniu przestrzennym na podstawie art. 5 pkt 5 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 6 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.), w związku z tym, że teren przeznaczony pod inwestycję jest częściowo wykorzystywany na cele rolne w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami decyzję wydaje się po uzgodnieniu z organami właściwymi w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji wodnych. Projekt decyzji do uzgodnienia skutecznie dostarczono do Starostwa Powiatowego w Brodnicy w dniu 17-02-2017 r., Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku Biuro Terenowe Toruń Postanowieniem TEK 7323/BTT/0280/2017 z dnia 21-02-2017 uzgodnił projekt decyzji.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.), w związku z tym, że przedmiotowa inwestycja leży częściowo na terenie obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody – w Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy, decyzję wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, nastąpiło to Postanowieniem WST.612.1.52.2017.KC z dnia 28-02-2017 r.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 9 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.), w związku z tym, że teren przedmiotowej inwestycji leży częściowo w pasie drogowym drogi gminnej i drogi powiatowej decyzję wydaje się po uzgodnieniu z właściwymi zarządcami tych dróg. Zarząd Dróg Powiatowych Postanowieniem TN.405-34/17/ML z dnia 01-03-2017 r. uzgodnił projekt niniejszej decyzji

Zgodnie z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) o wszczęciu i przebiegu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sposób zwyczajowo przyjęty ogłoszono przez obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Osiek oraz stronie bip.gminaosiek.pl , a inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, której dotyczy inwestycja zawiadomiono na piśmie.

W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.

POUCZENIE

W celu uzyskania pozwolenia na budowę należy złożyć wniosek do Starosty Brodnickiego. Do wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę należy dołączyć:

- 4 egz. projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.),

- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

- niniejszą decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich. Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do dysponowania nieruchomością przeznaczoną na cele budowlane nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Decyzja może być przeniesiona na rzecz innej osoby, jeżeli przyjmie ona wszystkie warunki zawarte w tej decyzji. Decyzja traci ważność jeżeli inwestor nie uzyska prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane lub prawa do dysponowania nieruchomością na czas prowadzenia robót, bądź też utraci te prawa. Decyzja może ulec wygaśnięciu, jeżeli inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę, lub dla terenu objętego inwestycją uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, które należy wnieść za pośrednictwem Wójta Gminy Osiek w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

DECYZJA Nr 1 /2017 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLI (2884kB) pdf

Wytworzył: Tomasz Maćko (23 marca 2017)
Opublikował: Tomasz Maćko (23 marca 2017, 08:16:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 206

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij