DECYZJA Nr 2/2017 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


WÓJT GMINY
OSIEK
87-340 Osiek

GBK.6733.2.2017

Osiek,  dnia 26-04-2017 r.
 
  DECYZJA  Nr 2/2017
O  USTALENIU  LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO


            Na podstawie art. 1 ust. 2, art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, 4, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1, 3, 4 pkt 6, art. 54 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.)
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06.03.2017 r. firmy AGROLOK Sp. z o.o., ul. Dworcowa 4, 87-400 Golub-Dobrzyń o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody z terenu zakładu Agrolok na działkach nr: 135/1, 140 i 141/2 - obręb Osiek, położonych w miejscowości Osiek, gm. Osiek
 
u s t a l a m
firmie AGROLOK Sp. z o.o., ul. Dworcowa 4, 87-400 Golub-Dobrzyń
l o k a l i z a c j ę   i n w e s t y c j i   c e l u   p u b l i c z n e g o
 

polegającej na budowie kanalizacji deszczowej na działkach nr: 135/1, 140 i 141/2 - obręb Osiek, położonych w miejscowości Osiek, gm. Osiek, określonej w załączniku graficznym stanowiącym integralną część niniejszej decyzji.
 
1.   Rodzaj inwestycji: budowa obiektu infrastruktury technicznej – rurociągu kanalizacji deszczowej odprowadzającego wody opadowe z terenu produkcyjno-magazynowo-składowego zakładu Agrolok sp. z o.o.
 
2.   Warunki i szczegółowe zasady  zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:
a) ustalenia dotyczące warunków i wymagań kształtowania ładu przestrzennego:
           - budowa rurociągu kanalizacji deszczowej na długości ca 437 m (±40 m) z rur PP Ø 500 SN8 wraz ze studniami rewizyjnymi i oraz wylotem betonowym do rowu melioracji szczegółowej,
          - przebieg projektowanej kanalizacji deszczowej - zgodnie z oznaczeniami na mapie stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej decyzji,
          - przy projektowaniu i budowie rurociągu kanalizacji deszczowej stosować właściwe odległości od innych sieci i urządzeń, m.in. zawarte w Art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 10, poz. 94 z późn. zm.), którego zapisy stanowią iż „budowle i budynki mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 10 m od granicy obszaru kolejowego, z tym, że odległość ta od osi skrajnego toru nie może być mniejsza niż 20 m”
          - na podstawie §4 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 403 z późn. zm.), roboty ziemne mogą być wykonywane w odległości nie mniejszej niż 4 m od obszaru kolejowego, tj. działki nr 135/4; wykonywanie robót ziemnych w odległości od 4 do 20 m od granicy obszaru kolejowego powinno być każdorazowo uzgadniane z zarządcą infrastruktury kolejowej,
- inwestycja winna spełniać przepisy określone w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) i w aktach wykonawczych do ustawy oraz odpowiadać wymaganiom innych przepisów szczególnych oraz Polskim Normom,
 
b)  ustalenia dotyczące ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
- inwestycja w rozumieniu właściwych przepisów nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco lub potencjalnie oddziaływać na środowisko, w związku z czym nie wymagała (na etapie przed uzyskaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego) przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, 
- uzyskać pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu ścieków opadowych do wód lub ziemi zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne – tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.
- planowana inwestycja nie może ograniczać dotychczasowych funkcji zagospodarowania terenu występujących na działkach sąsiednich, 
- w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji należy zapewnić oszczędne korzystanie z terenu,
- w trakcie prac budowlanych inwestor jest zobowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych,
- przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza się wykorzystanie i przekształcanie elementów przyrodniczych wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji,
- jeżeli ochrona elementów przyrodniczych nie jest możliwa, należy podjąć działania mające na celu naprawienie wyrządzonych szkód, a w szczególności przez kompensację przyrodniczą,
- w przypadku odkrycia w trakcie realizacji inwestycji, przedmiotu, który posiada cechy zabytku lub wykopaliska archeologicznego osoby prowadzące roboty budowlane i ziemne są zobowiązane zabezpieczyć znaleziska, wstrzymać wszelkie roboty mogące je uszkodzić lub zniszczyć i niezwłocznie powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
- przestrzegać innych warunków wynikających z przepisów szczególnych,
 
     c) ustalenia dotyczące obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
     - włączenie projektowanej kanalizacji deszczowej do istniejącego urządzenia wodnego melioracji szczegółowej (rowu) na warunkach uzgodnionych z właścicielem tego urządzenia (rowu),
 
d) wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich:
     - uzyskać tytuł prawny do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane,
     - chronić uzasadnione interesy dysponentów uzbrojenia terenu oraz działek sąsiednich przed pozbawieniem dostępu do drogi publicznej, przed pozbawieniem możliwości korzystania z wody, energii elektrycznej, środków łączności, kanalizacji sanitarnej (sieć energii cieplnej nie występuje), przed pozbawieniem dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,
     - chronić uzasadnione interesy dysponentów działek sąsiednich przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie uwzględniając przepisy szczególne dotyczące tych uciążliwości,
    - chronić uzasadnione interesy dysponentów działek sąsiednich przed zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.
   
3. Linie określające przebieg projektowanej inwestycji oraz oznaczenia graficzne przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej decyzji.
 
UZASADNIENIE
            W dniu 06.03.2017 r. firma AGROLOK Sp. z o.o., ul. Dworcowa 4, 87-400 Golub-Dobrzyń wystąpiła z wnioskiem do Wójta Gminy Osiek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody z terenu zakładu Agrolok na działkach nr: 135/1, 140 i 141/2 - obręb Osiek, położonych w miejscowości Osiek, gm. Osiek.
            Przed wydaniem decyzji, zgodnie z art. 53 ust. 3 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.), dokonano analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających z przepisów odrębnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji.
Na podstawie art. 6 pkt 3 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. nr 1774 z późn. zm.) powyższą inwestycję zalicza się do inwestycji celu publicznego.
Analizując wniosek oraz ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osiek, uchwalonego uchwałą nr XVII/80/2000 Rady Gminy w Osieku z dnia 19 grudnia 2000 r. Wójt Gminy Osiek stwierdził, że nie zachodzi okoliczność dotycząca obowiązku sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przedmiotowej inwestycji, która wynikałaby z przepisów odrębnych. Nie ma zatem podstawy do obligatoryjnego zawieszenia postępowania w sprawie wydania niniejszej decyzji. 
Dla terenu objętego inwestycją gmina Osiek nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z tym określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy następuje w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, której sporządzenie powierza się osobie do tego uprawnionej. Projekt decyzji przygotował urbanista Piotr Morczyński posiadający uprawnienia do projektowania w planowaniu przestrzennym na podstawie art. 5 pkt 5 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.).
Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 6 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.), w związku z tym, że teren przeznaczony pod inwestycję jest wykorzystywany na cele rolne w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami decyzję wydaje się po uzgodnieniu z organami właściwymi w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji wodnych. Projekt decyzji do uzgodnienia skutecznie dostarczono do Starostwa Powiatowego w Brodnicy w dniu 24-03-2017 r., Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku Biuro Terenowe Toruń Postanowieniem TEK 7323/BTT/0472/2017 z dnia 03-04-2017 r. uzgodnił projekt decyzji.
Zgodnie z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) o wszczęciu i przebiegu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sposób zwyczajowo przyjęty ogłoszono przez obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Osiek, a inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, której dotyczy inwestycja zawiadomiono na piśmie.
W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.
 
POUCZENIE
W celu uzyskania pozwolenia na budowę należy złożyć wniosek do Starostwa Powiatowego w Brodnicy.  Do wniosku  o  udzielenie  pozwolenia na budowę  należy dołączyć:
- 4 egz. projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.),
- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
- niniejszą decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
            Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich. Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do dysponowania nieruchomością przeznaczoną na cele budowlane nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Decyzja może być przeniesiona na rzecz innej osoby, jeżeli przyjmie ona wszystkie warunki zawarte w tej decyzji. Decyzja traci ważność jeżeli inwestor nie uzyska prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane lub prawa do dysponowania nieruchomością na czas prowadzenia robót, bądź też utraci te prawa. Decyzja może ulec wygaśnięciu, jeżeli inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę, lub dla terenu objętego inwestycją uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji.
            Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, które należy wnieść za pośrednictwem Wójta Gminy Osiek w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Wójt Gminy Osiek
Kazimierz Wolfram
 


DECYZJA Nr 2/2017 (1626kB) pdf
Załącznik graficzny (508kB) pdf
 

Wytworzył: Tomasz Maćko (26 kwietnia 2017)
Opublikował: Tomasz Maćko (26 kwietnia 2017, 09:57:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 311

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij