ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko GBK.6220.1.2017

Osiek, dnia 15-05-2017 r.
Wójt Gminy Osiek
GBK.6220.1.2017

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

Zgodnie z art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 23) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ) informuję, że na wniosek Pana Marcina Bytnera, który wpłynął do Urzędu Gminy Osiek w dniu 09-05-2017 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.:

Modernizacja gospodarstwa rolnego poprzez budowę budynku bukaciarni, rozbudowę i przebudowę istniejącej obory, budowę magazynów paszowych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kretki Duże
dz. nr 148/2, obręb 0003 Kretki Duże

Przedsięwzięcie polega na budowie budynku bukaciarni 13 x 25 m i wys. 7 m, modernizacji  istniejącej obory 13 x 50 m i wys. 9 m oraz w ramach modernizacji planuje się wybudowanie budynku magazynowego na słomę i paszę 15 x 25 m i wys 9 m, dwa silosy przejazdowe na kiszonkę 12 x 40 m, dwa silosy zbożowe  o pojemności 150 t, dwa silosy paszowe  o pojemności 10 t. oraz jeden kontener na padłe zwierzęta . Planowana docelowa obsada gospodarstwa po modernizacji wyniesie 113,20 DJP (Duże Jednostki Przeliczeniowe).

Organem kompetentnym do wydania decyzji środowiskowej w przedmiotowej sprawie jest Wójt Gminy Osiek – zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 i ust. 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko powołanej na wstępie.

Zgodnie z §3 ust. 1 pkt 103 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1379 z późn. zm.) przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Dlatego też jego realizacja wymaga wcześniejszego uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Równocześnie informuję, iż zgodnie z art. 63 i art. 64 ust. 1 w/w ustawy, zostaną uzyskane opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy, co do obowiązku lub braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia. Dalszy tok postępowania w przedmiotowej sprawie uzależniony będzie od rozstrzygnięcia powyższej kwestii.

Informuję o uprawnieniach stron tego postępowania, wynikających z art. 10 Kpa, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym jego stadium, poprzez możliwość przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.
W związku z powyższym informuję, iż strony w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia  mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać  wnioski i zastrzeżenia w siedzibie Urzędu Gminy Osiek pokój nr 11 w godz. 800 do 1500.

Pouczenie:
Zgodnie z Art. 41. § 1. W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego.
§ 2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny

 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania zostało też podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń UG Osiek oraz  na stronie internetowej www.gminaosiek.pl – w biuletynie informacji publicznej Urzędu Gminy Osiek.


Wójt Gminy Osiek
Kazimierz Wolfram

Wykaz stron postępowania znajduje się w aktach sprawy

Otrzymują:

Strony postępowania wg załącznika
a/a.


Zawiadomienie GBK.6220.1.2017 (524kB) pdf

Wytworzył: Tomasz Maćko (15 maja 2017)
Opublikował: Tomasz Maćko (16 maja 2017, 09:07:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 211

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij