DECYZJA Nr 4 /2017 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Decyzja 4/2017 (1959kB) pdf
Załącznik (1822kB) pdf
 DECYZJA  Nr 4 /2017
O  USTALENIU  LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO
Na podstawie art. 39 ust. 1 i 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 1 ust. 2, art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, 4, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1, 3, 4 pkt  6, 9, art. 54 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) – dalej w skrócie: u.p.z.p. oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) – dalej w skrócie: k.p.a. 
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26.05.2017 r. firmy AGROLOK Sp. z o.o., ul. Dworcowa 4, 87-400 Golub-Dobrzyń o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji deszczowej oraz na przebudowie odcinka drogi na działkach nr: 226, 135/2, 141/2, 140, 163 i 158 – obręb Osiek, położonych w miejscowości Osiek, gm. Osiek
 
u s t a l a m
firmie AGROLOK Sp. z o.o., ul. Dworcowa 4, 87-400 Golub-Dobrzyń
l o k a l i z a c j ę   i n w e s t y c j i   c e l u   p u b l i c z n e g o
 
polegającej na budowie kanalizacji deszczowej oraz na przebudowie odcinka drogi na działkach nr: 226, 135/2, 141/2, 140, 163 i 158 – obręb Osiek, położonych w miejscowości Osiek, gm. Osiek, określonej w załączniku graficznym stanowiącym integralną część niniejszej decyzji.
 
1.   Rodzaj inwestycji: budowa obiektu infrastruktury technicznej - rurociągu kanalizacji deszczowej oraz przebudowa obiektu infrastruktury technicznej – drogi powiatowej nr 1836C Osiek-Kretki Duże-Szczuka.
 
2.   Warunki i szczegółowe zasady  zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:
a) ustalenia dotyczące warunków i wymagań kształtowania ładu przestrzennego:
         - budowa rurociągu (kolektora) kanalizacji deszczowej wód opadowych i roztopowych z terenu produkcyjno-magazynowo-składowego zakładu Agrolok sp. z o.o. na długości ca 700 mb (±35 mb) z rur o średnicy minimum 800 mm wraz ze studniami rewizyjnymi,
          - przy projektowaniu i budowie rurociągu kanalizacji deszczowej stosować właściwe odległości od innych sieci i urządzeń, w tym od podziemnego rurociągu naftowego wysokiego ciśnienia Æ800 wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1836C Osiek-Kretki Duże-Szczuka na długości ca 800 mb (±40 mb) polegająca na zmianie parametrów użytkowych drogi (poszerzenie pasa drogowego, budowa parkingów i chodnika, zwiększenie nośności drogi) wraz z budową kolektora kanalizacji deszczowej służącej odwodnieniu drogi w porozumieniu i na warunkach uzgodnionych z zarządcą tej drogi,
- przy projektowaniu i przebudowie drogi stosować właściwe odległości od innych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz uwzględnić obecność wartościowego zadrzewienia; ewentualna wycinka drzew chorych i uszkodzonych musi opierać się o aktualne przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.),
- przed rozpoczęciem prac budowlanych uzyskać zezwolenie zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym,
          - na podstawie §1 i §4 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1227 z późn. zm.), na gruntach położonych w sąsiedztwie linii kolejowej drzewa i krzewy mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej, niż 15 m od skrajnego toru kolejowego, a roboty ziemne mogą być wykonywane w odległości nie mniejszej niż 4 m od obszaru kolejowego; wykonywanie robót ziemnych w odległości od 4 do 20 m od granicy obszaru kolejowego powinno być każdorazowo uzgadniane z zarządcą infrastruktury kolejowej, tj. PKP Polskimi Liniami Kolejowymi SA, Zakładem Linii Kolejowych w Bydgoszczy, ul. Zygmunta Augusta 1, 85-082 Bydgoszcz,
      - inwestycja winna spełniać przepisy określone w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) i w aktach wykonawczych do ustawy oraz odpowiadać Polskim Normom i wymaganiom przepisów szczególnych zawartych m.in. w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 124); ponadto inwestycja winna spełniać przepisy określone w Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 460 z późn. zm.) oraz przestrzegać odległości, o których mowa w art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym – tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1727 z późn. zm.),
 
b)  ustalenia dotyczące ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
- Wójt Gminy Osiek uznał, że inwestycja w rozumieniu właściwych przepisów nie zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w związku z czym nie wymagała (na etapie przed uzyskaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego) przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, 
- uzyskać pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu ścieków opadowych do wód lub ziemi zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne – tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121,
- planowana inwestycja nie może ograniczać dotychczasowych funkcji zagospodarowania terenu występujących na działkach sąsiednich, 
- w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji należy zapewnić oszczędne korzystanie z terenu,
- w trakcie prac budowlanych inwestor jest zobowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych,
- przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza się wykorzystanie i przekształcanie elementów przyrodniczych wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji,
- jeżeli ochrona elementów przyrodniczych nie jest możliwa, należy podjąć działania mające na celu naprawienie wyrządzonych szkód, a w szczególności przez kompensację przyrodniczą,
- w przypadku odkrycia w trakcie realizacji inwestycji, przedmiotu, który posiada cechy zabytku lub wykopaliska archeologicznego osoby prowadzące roboty budowlane i ziemne są zobowiązane zabezpieczyć znaleziska, wstrzymać wszelkie roboty mogące je uszkodzić lub zniszczyć i niezwłocznie powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
- przestrzegać innych warunków wynikających z przepisów szczególnych,
     c) ustalenia dotyczące obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
     - włączenie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej w istniejącą sieć na warunkach wydanych przez dysponenta sieci istniejącej,
          -  stosować właściwe odległości od sieci i urządzeń infrastruktury technicznej przebiegających w pasie drogowym,
         - przebudowę drogi powiatowej dokonać na warunkach i w uzgodnieniu z zarządcą tej drogi,
 
d) wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich:
     - uzyskać tytuł prawny do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane,
     - chronić uzasadnione interesy dysponentów uzbrojenia terenu oraz działek sąsiednich przed pozbawieniem dostępu do drogi publicznej, przed pozbawieniem możliwości korzystania z wody, energii elektrycznej, środków łączności, kanalizacji sanitarnej (sieć energii cieplnej nie występuje), przed pozbawieniem dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,
     - chronić uzasadnione interesy dysponentów działek sąsiednich przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie uwzględniając przepisy szczególne dotyczące tych uciążliwości,
    - chronić uzasadnione interesy dysponentów działek sąsiednich przed zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.
   
3. Linie określające przebieg projektowanej inwestycji oraz oznaczenia graficzne przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej decyzji.
 
UZASADNIENIE
            W dniu 26.05.2017 r. firmy AGROLOK Sp. z o.o., ul. Dworcowa 4, 87-400 Golub-Dobrzyń wystąpiła z wnioskiem do Wójta Gminy Osiek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji deszczowej oraz na przebudowie odcinka drogi na działkach nr: 226, 135/2, 141/2, 140, 163 i 158 – obręb Osiek, położonych w miejscowości Osiek, gm. Osiek.
            Przed wydaniem decyzji, zgodnie z art. 53 ust. 3 u.p.z.p. dokonano analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających z przepisów odrębnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji.
Na podstawie art. 6 pkt 1 i 3 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. nr 2147 z późn. zm.) powyższą inwestycję zalicza się do inwestycji celu publicznego.
Analizując wniosek oraz ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osiek, uchwalonego uchwałą nr XVII/80/2000 Rady Gminy w Osieku z dnia 19 grudnia 2000 r. Wójt Gminy Osiek stwierdził, że nie zachodzi okoliczność dotycząca obowiązku sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przedmiotowej inwestycji, która wynikałaby z przepisów odrębnych. Nie ma zatem podstawy do obligatoryjnego zawieszenia postępowania w sprawie wydania niniejszej decyzji. 
Dla terenu objętego inwestycją gmina Osiek nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z tym określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy następuje w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, której sporządzenie powierza się osobie do tego uprawnionej. Projekt decyzji przygotował urbanista Piotr Morczyński posiadający uprawnienia do projektowania w planowaniu przestrzennym na podstawie art. 5 pkt 5 u.p.z.p.
Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 6 u.p.z.p., w związku z tym, że teren przeznaczony pod inwestycję jest częściowo wykorzystywany na cele rolne w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami decyzję wydaje się po uzgodnieniu z organami właściwymi w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji wodnych. Projekt decyzji do uzgodnienia skutecznie dostarczono do Starostwa Powiatowego w Brodnicy w dniu 06-07-2017 r., Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku Biuro Terenowe Toruń Postanowieniem TEK 7323/BTT/1050/2017 z dnia 17-07-2017 r. uzgodnił projekt decyzji.
Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 9 u.p.z.p., w związku z tym, że teren przedmiotowej inwestycji leży częściowo w pasie drogowym drogi powiatowej i drogi gminnej decyzję wydaje się po uzgodnieniu z właściwymi zarządcami tych dróg. Zarząd Dróg Powiatowych w Brodnicy Postanowieniem nr TN.405-115/17/ML z dnia 10 lipca 2017 r. uzgodnił projekt niniejszej decyzji.
Zgodnie z art. 53 ust. 1 u.p.z.p. o wszczęciu i przebiegu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sposób zwyczajowo przyjęty ogłoszono przez obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Osiek,oraz  na stronie internetowej www.gminaosiek.pl – w biuletynie informacji publicznej Urzędu Gminy Osiek. a inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, której dotyczy inwestycja zawiadomiono na piśmie.
W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.
 
POUCZENIE
W celu uzyskania pozwolenia na budowę należy złożyć wniosek do Starosty Brodnickiego. Do wniosku  o  udzielenie  pozwolenia na budowę  należy dołączyć:
- 4 egz. projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.),
- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
- niniejszą decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
            Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich. Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do dysponowania nieruchomością przeznaczoną na cele budowlane nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Decyzja może być przeniesiona na rzecz innej osoby, jeżeli przyjmie ona wszystkie warunki zawarte w tej decyzji. Decyzja traci ważność jeżeli inwestor nie uzyska prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane lub prawa do dysponowania nieruchomością na czas prowadzenia robót, bądź też utraci te prawa. Decyzja może ulec wygaśnięciu, jeżeli inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę, lub dla terenu objętego inwestycją uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji.
            Od niniejszej decyzji, na podstawie rozdziału 10 k.p.a., służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, które należy wnieść za pośrednictwem Wójta Gminy Osiek w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Wytworzył: Tomasz Maćko (12 sierpnia 2017)
Opublikował: Tomasz Maćko (12 sierpnia 2017, 18:06:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 326

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij