DECYZJA Nr 20 /2017 GBK.6730.20.2017 o odmówieniu ustalenia warunków zabudowy

DECYZJA Nr 20/2017

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 1 ust. 2, art. 4 ust. 2 pkt 2, art. 53 ust. 3, art. 59 ust. 1, art. 61 ust. 1, art. 64 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) – dalej w skrócie: u.p.z.p. oraz art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) – dalej w skrócie: k.p.a.

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09.06.2017 r. firmy Dino Polska S.A., ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn, reprezentowanej przez Pana Miłosza Małkowskiego o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku handlowo-usługowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą, w tym miejsca parkingowe oraz billboard reklamowy na działkach nr: 384/2 i 384/1 – obręb Osiek, położonych w miejscowości Osiek, gm. Osiek


o d m a w i a m u s t a l e n i a

firmie Dino Polska S.A., ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn,

reprezentowanej przez Pana Miłosza Małkowskiego

w a r u n k ó w z a b u d o w y


dla inwestycji polegającej na budowie budynku usługowego o charakterze handlowym na działkach nr: 384/2 i 384/1 – obręb Osiek, położonych w miejscowości Osiek, gm. Osiek, określonej w załączniku graficznym stanowiącym integralną część niniejszej decyzji.


UZASADNIENIE

W dniu 09.06.2017 r. firma Dino Polska S.A., ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn, reprezentowana przez Pana Miłosza Małkowskiego wystąpiła z wnioskiem do Wójta Gminy Osiek o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku handlowo-usługowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą, w tym miejsca parkingowe oraz billboard reklamowy na działkach nr: 384/2 i 384/1 – obręb Osiek, położonych w miejscowości Osiek, gm. Osiek.

W związku z tym, że dla terenu objętego inwestycją gmina Osiek nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, której sporządzenie powierza się osobie do tego uprawnionej. Projekt decyzji o warunkach zabudowy przygotował urbanista Piotr Morczyński posiadający uprawnienia do projektowania w planowaniu przestrzennym na podstawie art. 5 pkt 5 u.p.z.p.

Zgodnie z art. 53 ust. 3 u.p.z.p., dokonano analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających z przepisów odrębnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji.

Analizując wniosek oraz ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osiek, uchwalonego uchwałą nr XVII/80/2000 Rady Gminy w Osieku z dnia 19 grudnia 2000 r. Wójt Gminy Osiek, że nie zachodzi okoliczność dotycząca obowiązku sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przedmiotowej inwestycji, która wynikałaby z przepisów odrębnych. Nie ma zatem podstawy do obligatoryjnego zawieszenia postępowania w sprawie wydania niniejszej decyzji.

Ponadto na podstawie § 3 ust. 1, 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. nr 164, poz. 1588) przeprowadzono analizę funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie warunków, o których mowa w art. 61 ust. 1-5 u.p.z.p.

Na podstawie przeprowadzonej analizy ustalono, że proponowana inwestycja nie wypełnia art. 61 ust. 1 u.p.z.p., gdyż nie zachodzi okoliczność spełnienia następującego warunku:

4) „teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne”, stosownie do przepisów art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 909 z późn. zm.), „albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1 ustawy”.

Działki objęte wnioskiem mają łączną powierzchnię 0,6400 ha i składają się z gruntu ornego o powierzchni 0,5510 ha oznaczonego w ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Brodnicy symbolem RIIIa i z gruntu rolnego zabudowanego o powierzchni 0,0890 ha oznaczonego symbolem Br-RIIIa.

Linie rozgraniczające teren inwestycji zostały określone przez inwestora na załączniku graficznym do wniosku. Teren ten leży we wschodniej części działek objętych wnioskiem, ma orientacyjną powierzchnię wynoszącą ok. 0,294 ha i składa się z gruntu ornego RIIIa o powierzchni ok. 0,215 ha oraz z gruntu rolnego zabudowanego Br-RIIIa o powierzchni 0,0790 ha.

Grunty rolne klasy III na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych objęte są ochroną przed przeznaczaniem na cele nierolnicze i wymagają z tego powodu uzyskania stosownej zgody. Zgodę na wyłączenie gruntu klasy III z produkcji rolniczej można uzyskać jedynie w oparciu o procedurę uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nie zaś w przypadku wydania decyzji o warunkach zabudowy. Teren, na którym ma być zlokalizowana inwestycja nie był także objęty zgodą na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nie rolnicze w nieobowiązującym już Miejscowym Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Osiek. Zgoda taka nie jest wymagana, jeżeli dla planowej inwestycji są spełnione łącznie warunki określone w art. 7 pkt. 2a w/w ustawy. Ponieważ część terenu objętego inwestycją leży poza obszarem zwartej zabudowy, który wyznaczony został na podstawie art. 4 pkt 30 tej ustawy (patrz: załącznik graficzny nr 2 do decyzji), to warunki o których mowa w ustawie nie są spełnione, a wydanie decyzji o warunkach zabudowy prowadziłaby do złamania w/w przepisu.

W trakcie wszczęcia postępowania nie wpłynęły wnioski ani uwagi mające wpływ na redakcję niniejszej decyzji.

Do wnioskodawcy oraz stron postępowania została wysłana informacja o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 79a k.p.a., została ona też umieszczona na stronie www.bip.gminaosiek.pl – w biuletynie informacji publicznej Urzędu Gminy Osiek oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Osiek.


W odpowiedzi, pismem z dnia 24-08-2017 r. firma Dino Polska S.A., ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn, reprezentowana przez Pana Miłosza Małkowskiego, zakwestionowała wyznaczenie obszaru zwartej zabudowy wykonanego przez urbanistę przygotowującego projekt niniejszej decyzji oraz brak uzgodnień projektu decyzji ustalającej warunki zabudowy.

Tutejszy organ pismem z dnia 31-08-2017 r. odpowiedział na wątpliwości Wnioskodawcy podtrzymując poprawność:

- ustalenia obszaru zwartej zabudowy gdyż został on dokonany w oparciu o definicję wynikająca z art. 4 pkt 30 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych ( Dz.U. rok 2017, nr 0, poz. 1161),

- oraz fakt, że decyzja odmowna w sprawie ustalenia warunków zabudowy nie jest tożsama z decyzją o warunkach zabudowy i nie jest konieczne do jej wydania uzyskanie uzgodnień w trybie art. 53 ust. 4 u.p.z.p. gdyż nie ustala ona warunków zabudowy. Nie jest to więc naruszenie przepisów proceduralnych obowiązujących dla tego postępowania administracyjnego.


Wobec powyższego wydanie decyzji o warunkach zabudowy nie jest możliwe, co należało orzec w sentencji niniejszej decyzji.


POUCZENIE

Od niniejszej decyzji, na podstawie rozdziału 10 k.p.a., służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, które należy wnieść za pośrednictwem Wójta Gminy Osiek w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


Wójt Gminy Osiek

Kazimierz Wolfram


Załączniki:

- analiza w postaci załącznika tekstowego,

- załącznik graficzny nr 1 do decyzji,

- załącznik graficzny nr 2 do decyzji w zakresie warunków określonych w art. 7 ust. 2a ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.Otrzymują:

  1. Dino Polska S.A., ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn,

  2. Osoby i instytucje wg rozdzielnika Urzędu Gminy Osiek,

  3. Urząd Gminy Osiek - a/a.

DECYZJA 20/2017 (1293kB) pdf

Załącznik (1906kB) pdf


Wytworzył: Tomasz Maćko (18 września 2017)
Opublikował: Tomasz Maćko (18 września 2017, 13:16:21)

Ostatnia zmiana: Tomasz Maćko (18 września 2017, 13:28:15)
Zmieniono: DODANO INFORMACJĘ

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 468

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij