UZGODNIENIE PROJEKTU DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY - dla inwestycji polegającej na budowie budynku usługowego na działce nr 384/2 – obręb Osiek


projekt decyzji.doc (58kB) plik
Załączniki.pdf (2596kB) pdf


PROJEKT DECYZJI Nr ........................... /2017
O WARUNKACH ZABUDOWY


Na podstawie art. 39 ust. 1 i 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 1 ust. 2, art. 4 ust. 2 pkt 2, art. 53 ust. 4 pkt 6, 8, 9, art. 59 ust. 1, art. 60 ust. 1, 4, art. 61 ust. 1, art. 64 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) – dalej w skrócie: u.p.z.p. oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) – dalej w skrócie: k.p.a. po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.09.2017 r. firmy Dino Polska S.A., ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn, reprezentowanej przez Pana Miłosza Małkowskiego o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku handlowo-usługowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą, w tym miejsca parkingowe oraz billboard reklamowy na działce nr 384/2 – obręb Osiek, położonej w miejscowości Osiek, gm. Osiek

u s t a l a m
firmie Dino Polska S.A., ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn,
reprezentowanej przez Pana Miłosza Małkowskiego
w a r u n k i z a b u d o w y

dla inwestycji polegającej na budowie budynku usługowego na działce nr 384/2 – obręb Osiek, położonej w miejscowości Osiek, gm. Osiek, określonej w załączniku graficznym stanowiącym integralną część niniejszej decyzji.

  1. Ustalenia dotyczące funkcji i rodzaju zabudowy: budowa budynku o funkcji usługowej o charakterze handlowym w zabudowie usługowej.
  2. Ustalenia i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:  
a) ustalenia dotyczące warunków i wymagań kształtowania ładu przestrzennego:
- ogranicza się obszar objęty inwestycją do wschodniej części działki leżącej pasie o szerokości 50 m od granicy tej działki z drogą wojewódzką – zgodnie z oznaczeniami na mapie stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej decyzji,
- budynek usługowy – wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony,
- maksymalna wysokość budynku od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do głównej kalenicy dachu dwuspadowy – 7,5 m lub do górnej krawędzi elewacji frontowej – 6,4 m, - dach budynku – dwuspadowy, symetryczny (nachylenie połaci dachowych – 15÷45º) lub płaski (nachylenie połaci dachowych – 5÷15º),
- główna kalenica dachu prostopadła do granicy działki z drogą wojewódzką lub równoległa do południowej granicy działki, tj. do granicy z działką sąsiednią nr 385,
- szerokość elewacji frontowej projektowanego budynku – 16,0÷18,0 m,
- powierzchnia zabudowy projektowanego budynku – 530÷560 m2,
- maksymalna powierzchnia sprzedaży projektowanego budynku – 400 m2,
- ograniczyć do minimum zabudowę części działki objętej inwestycją, pozostawiając co najmniej 15% tej powierzchni jako powierzchni biologicznie czynnej,
- obowiązująca linia zabudowy dla projektowanego budynku w odległości 13,0 m od granicy działki z drogą wojewódzką – zgodnie z oznaczeniami na mapie stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej decyzji; lokalizacja projektowanego budynku częściowo w miejscu usytuowania dotychczasowych budynków po dokonaniu ich rozbiórki (rozbiórkę budynków należy zgłosić Staroście Brodnickiemu),
- zachować właściwe odległości lokalizacji projektowanego budynku od sieci i urządzeń technicznych zlokalizowanych na działce objętej inwestycją – zgodnie z przepisami szczególnymi i Polskimi Normami; w razie kolizji dopuszcza się przebudowę tych sieci i urządzeń na warunkach uzgodnionych z ich dysponentami,
- na działce należy zapewnić odpowiednią ilość miejsc postojowych dla osób korzystających z projektowanego budynku - minimum 1 stanowisko postojowe na każde 40 m2 powierzchni użytkowej budynku (w tym minimum jedno stanowisko dla osób niepełnosprawnych),
- nawierzchnię stanowisk postojowych i drogi manewrowej wykonać jako utwardzoną i nieprzepuszczalną,
- odpowiednio wyprofilować teren parkingu ze spadkami umożliwiającymi odprowadzenie ścieków deszczowych do wpustów liniowych, a następnie do urządzeń oczyszczających (separatorów olejów i paliw) i w dalszej kolejności do zbiorczej kanalizacji deszczowej,
- w celu obsługi komunikacyjnej działki należy wykonać zjazd o charakterze publicznym na drogę wojewódzką na warunkach uzgodnionych z zarządcą tej drogi,
- dopuszcza się instalację na terenie działki objętej inwestycją tablicy reklamowej tzw. billboardu z planszą o maksymalnej powierzchni 13 m2 zamontowanej na konstrukcji o maksymalnej wysokości 4,0 m,
- inwestycja winna spełniać przepisy określone w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) i w aktach wykonawczych do ustawy oraz odpowiadać wymaganiom przepisów szczególnych zawartych m.in. w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422),

b) ustalenia dotyczące ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
- inwestycja w rozumieniu właściwych przepisów nie wymagała (przed uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy) wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
- obowiązują ustalenia dla Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy, wymagającego zachowania różnorodności biologicznej siedlisk, ochrony doliny rzeki Drwęcy wraz z pasem roślinności okalającej, propagowania nasadzeń gatunków rodzimych drzew i krzewów liściastych, racjonalnej gospodarki leśnej, polegającej na zachowaniu różnorodności biologicznej siedlisk w obrębie Doliny Drwęcy - zgodne z Uchwałą nr X/260/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Obszarów Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2015 r. poz. 2581); ewentualna wycinka zadrzewienia musi opierać się o aktualne przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.),
- planowana inwestycja nie może ograniczać dotychczasowych funkcji zagospodarowania terenu występujących na działkach sąsiednich,
- gromadzenie i usuwanie odpadów komunalnych wg zasad określonych przez Radę Gminy w Osieku,
- w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji należy zapewnić oszczędne korzystanie z terenu,
- w trakcie prac budowlanych inwestor jest zobowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych,
- przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza się wykorzystanie i przekształcanie elementów przyrodniczych wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji,
- jeżeli ochrona elementów przyrodniczych nie jest możliwa, należy podjąć działania mające na celu naprawienie wyrządzonych szkód, a w szczególności przez kompensację przyrodniczą,
- w przypadku odkrycia w trakcie realizacji inwestycji, przedmiotu, który posiada cechy zabytku lub wykopaliska archeologicznego osoby prowadzące roboty budowlane i ziemne są zobowiązane zabezpieczyć znaleziska, wstrzymać wszelkie roboty mogące je uszkodzić lub zniszczyć i niezwłocznie powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
- przestrzegać warunków wynikających z przepisów szczególnych,

c) ustalenia dotyczące obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
- zaopatrzenie w energię elektryczną na warunkach wydanych przez właściwego dysponenta sieci elektroenergetycznej,
- zaopatrzenie w wodę z wodociągu gminnego na warunkach wydanych przez dysponenta sieci,
- odprowadzanie ścieków bytowych do zbiorczej kanalizacji sanitarnej na warunkach wydanych przez dysponenta sieci,
- odprowadzenie ścieków deszczowych z parkingu (po podczyszczeniu w separatorach olejów i paliw) do zbiorczej kanalizacji deszczowej na warunkach wydanych przez dysponenta sieci,
- obsługa komunikacyjna działki z publicznego zjazdu na drogą wojewódzką zaprojektowanego i wykonanego na warunkach uzyskanych od zarządcy tej drogi,

d) ustalenia dotyczące ochrony interesów osób trzecich:
- uzyskać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
- chronić uzasadnione interesy dysponentów uzbrojenia terenu oraz działek sąsiednich przed pozbawieniem dostępu do drogi publicznej, przed pozbawieniem możliwości korzystania z wody, energii elektrycznej, środków łączności i kanalizacji sanitarnej (sieć energii cieplnej nie występuje), przed pozbawieniem dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,
- chronić uzasadnione interesy dysponentów działek sąsiednich przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie uwzględniając przepisy szczególne dotyczące tych uciążliwości,
- chronić uzasadnione interesy dysponentów działek sąsiednich przed zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

3. Linie rozgraniczające teren inwestycji oraz oznaczenia graficzne przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE
W dniu 14.09.2017 r. firma Dino Polska S.A., ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn, reprezentowana przez Pana Miłosza Małkowskiego, wystąpiła z wnioskiem do Wójta Gminy Osiek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku handlowo-usługowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą, w tym miejsca parkingowe oraz billboard reklamowy na działce nr 384/2 – obręb Osiek, położonej w miejscowości Osiek, gm. Osiek.
W związku z tym, że dla terenu objętego inwestycją gmina Osiek nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, której sporządzenie powierza się osobie do tego uprawnionej. Projekt decyzji o warunkach zabudowy przygotował urbanista Piotr Morczyński posiadający uprawnienia do projektowania w planowaniu przestrzennym na podstawie art. 5 pkt 5 u.p.z.p.
Zgodnie z art. 53 ust. 3 u.p.z.p. dokonano analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających z przepisów odrębnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji.
Analizując wniosek oraz ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osiek, uchwalonego uchwałą nr XVII/80/2000 Rady Gminy w Osieku z dnia 19 grudnia 2000 r. Wójt Gminy Osiek stwierdził w dniu ................................ 2017 r., że nie zachodzi okoliczność dotycząca obowiązku sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przedmiotowej inwestycji, która wynikałaby z przepisów odrębnych. Nie ma zatem podstawy do obligatoryjnego zawieszenia postępowania w sprawie wydania niniejszej decyzji.
Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 6 u.p.z.p., w związku z tym, że teren przeznaczony pod inwestycję jest wykorzystywany na cele rolne w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami decyzję wydaje się po uzgodnieniu z organami właściwymi w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji wodnych.
Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 8 u.p.z.p., w związku z tym, że przedmiotowa inwestycja leży na terenie obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody (w Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy) decyzję wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska.
Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 9 u.p.z.p., w związku z tym, że teren przedmiotowej inwestycji należy do obszaru przyległego do pasa drogowego decyzję wydaje się po uzgodnieniu z właściwym zarządcą drogi graniczącej z inwestycją. W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji niniejszej decyzji

POUCZENIE
Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę należy uzyskać decyzję o wyłączeniu z produkcji użytków rolnych lub postanowienie o braku konieczności uzyskania takiej decyzji. W celu uzyskania pozwolenia na budowę należy złożyć wniosek do Starosty Brodnickiego. Do wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę należy dołączyć:
- 4 egz. projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.),
- decyzję o wyłączeniu z produkcji rolnej terenu objętego inwestycją w przypadku podlegającym wymaganiom przepisów szczególnych,
- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
- niniejszą decyzję o ustaleniu warunków zabudowy.
Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich. Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do dysponowania nieruchomością przeznaczoną na cele budowlane nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją o ustaleniu warunków zabudowy. Decyzja może być przeniesiona na rzecz innej osoby, jeżeli przyjmie ona wszystkie warunki zawarte w tej decyzji. Decyzja traci ważność jeżeli inwestor nie uzyska prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane lub prawa do dysponowania nieruchomością na czas prowadzenia robót, bądź też utraci te prawa. Decyzja może ulec wygaśnięciu, jeżeli inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie lub zgodę na budowę, lub dla terenu objętego inwestycją uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji.

Od niniejszej decyzji, na podstawie i na zasadach określonych w rozdziale 10 k.p.a., służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, które należy wnieść za pośrednictwem Wójta Gminy Osiek w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


Załączniki: - mapa w skali 1:1000 - tylko wnioskodawca,
- analiza cech zabudowy i zagospodarowania terenu zawierająca część tekstową i graficzną w postaci załączników graficznych nr 1 i nr 2.

Otrzymują:
Dino Polska S.A., ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn,
Osoby i instytucje wg rozdzielnika Urzędu Gminy Osiek,
Urząd Gminy Osiek - a/a.

Załącznik tekstowy do decyzji nr .............................


ANALIZA
 funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu obejmuje 384/2 – obręb Osiek, położoną w miejscowości Osiek, gm. Osiek w zakresie warunków wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. - dalej w skrócie: u.p.z.p.

Wnioski
do decyzji o warunkach zabudowy dla 384/2 – obręb Osiek, położonej w miejscowości Osiek, gm. Osiek na budowę budynku usługowego.

Obszar wnioskowanej inwestycji obejmuje część działki nr ew. 384/2 o całkowitej powierzchni 0,6300 ha. Część działki objęta inwestycją ma powierzchnię ok. 0,18 ha. Działka jest zlokalizowana w miejscowości Osiek, gm. Osiek

Analizowany obszar nie jest objęty obowiązkiem sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a zatem sposób ustalenia wymagań dotyczących nowej zabudowy określony powinien być w decyzji o warunkach zabudowy.

Na podstawie § 3 ust. 1, 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. nr 164, poz. 1588) przeprowadzono analizę funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie warunków, o których mowa w art. 61 ust. 1-5 u.p.z.p.

W wyniku przeprowadzonej analizy ustalono, co następuje:
1. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe, ponieważ zgodnie z art. 61 ust. 1 zachodzi okoliczność łącznego spełnienia następujących warunków:
1) co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej projektowanego obiektu, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu – na działkach sąsiednich istnieje zabudowa z budynkami usługowymi, co pozwala na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy usługowej dla działki objętej inwestycją,
2) teren objęty inwestycją ma dostęp do drogi publicznej – droga wojewódzka,
3) istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla powyższego zamierzenia budowlanego,
4) teren objęty inwestycją, oznaczony w wypisie z rejestru gruntów symbolami: Br-IIIa (grunty rolne zabudowane o powierzchni 0,0790 ha) oraz RIIIa (grunty orne o powierzchni ok. 0,01 ha ) nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze, gdyż spełnia łącznie warunki określone w art. 7 ust. 2a ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 909 z późn. zm.) – zgodnie z załącznikiem graficznym analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu nr 2 do decyzji o warunkach zabudowy,
5) decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.
2. Przepisy art. 61 ust. 2-5 u.p.z.p. w przypadku terenu objętego powyższą inwestycją nie wymagają zastosowania.

3. Działka objęta inwestycją leży w Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy i graniczy od strony wschodniej z drogą wojewódzką. Poza drogą wojewódzką w analizowanym obszarze nie występuje infrastruktura techniczna związana z celami ponadlokalnymi. Działka według danych własnych Urzędu Gminy Osiek stanowi własność pp. Mirosławy i Jana Gajdów.

4. Charakterystyka obszaru objętego analizą:
1) analizą objęto obszar obejmujący nie mniej, niż trzykrotną szerokość frontu części działki objętej wnioskiem,
2) parametry istniejącej zabudowy i zagospodarowania terenu wynikają z załącznika graficznego do niniejszej analizy sporządzonego na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000 w zakresie funkcji terenów, linii zabudowy i wysokości obiektów, konfiguracji dachów, dostępu komunikacyjnego (i innych elementów).

5. Wnioski do projektu decyzji:
1) wprowadzić funkcję usługową dla terenu objętego wnioskiem,
2) obowiązująca linia zabudowy dla projektowanego budynku w odległości 13,0 m od granicy działki z drogą wojewódzką – zgodnie z oznaczeniami na mapie stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej decyzji,
3) maksymalny wskaźnik wielkości nowej zabudowy w stosunku do powierzchni części działki objętej wnioskiem – 31,1%,
4) ilość kondygnacji nadziemnych dla projektowanego budynku – 1 (parter),
5) maksymalna wysokość budynku od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do głównej kalenicy dachu dwuspadowy – 7,5 m lub do górnej krawędzi elewacji frontowej – 6,4 m,
6) dach budynku – dwuspadowy, symetryczny (nachylenie połaci dachowych – 15÷45º) lub płaski (nachylenie połaci dachowych – 5÷15º),
7) główna kalenica dachu prostopadła do granicy działki z drogą wojewódzką lub równoległa do południowej granicy działki, tj. do granicy z działką sąsiednią nr 385,
8) szerokość elewacji frontowej projektowanego budynku – 16,0÷18,0 m,
9) dostęp komunikacyjny do drogi publicznej (wojewódzkiej) – bezpośredni.

Zgodnie z przepisami art. 60 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym analizę przygotował urbanista Piotr Morczyński posiadający uprawnienia do projektowania w planowaniu przestrzennym na podstawie art. 5 pkt 5 u.p.z.p.
Wytworzył: Tomasz Maćko (26 października 2017)
Opublikował: Tomasz Maćko (26 października 2017, 09:58:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 546

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij