GBK.6730.20.2017 Informacja o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań przy decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji na działce Osiek dz. 384/2, 384/1, gmina Osiek

Osiek, dnia 14-05-2018 r.

GBK.6730.20.2017

Informacja o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań przy decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji: Budowa budynku handlowo-usługowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą, w tym miejsca parkingowe oraz billboard reklamowy na działce Osiek dz. 384/2, 384/1, gmina Osiek, na wniosek Dino Polska S.A., ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn.

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), Wójt Gminy Osiek informuje o możliwości wypowiedzenia się przez stronę na temat zebranych w sprawie dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wgląd do akt sprawy możliwy jest w urzędzie gminy w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Gminy Osiek pokój nr 3 w godz. 800 do 1500 Ponadto, na podstawie art. 79a Kodeksu postępowania administracyjnego, organ informuje wnioskodawcę o tym, że w ocenie organu:

Na podstawie przeprowadzonej analizy ustalono, że proponowana inwestycja nie wypełnia art. 61 ust. 1 u.p.z.p., gdyż nie zachodzi okoliczność spełnienia następującego warunku:

4) teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne”, stosownie do przepisów art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1161) – dalej w skrócie

: u.o.g.r.l., „albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1 ustawy”.


Działki objęte wnioskiem mają łączną powierzchnię 0,6400 ha i składają się z gruntu ornego o powierzchni 0,5510 ha oznaczonego w ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Brodnicy symbolem RIIIa i z gruntu rolnego zabudowanego o powierzchni 0,0890 ha oznaczonego symbolem Br-RIIIa. Inwestor ograniczył obszar inwestycji do terenu oznaczonego symbolami literowymi A-B-C-D-E, którego linie rozgraniczające zostały określone na załączniku graficznym do wniosku. Teren ten leży we wschodniej części działek objętych wnioskiem, ma orientacyjną powierzchnię wynoszącą ok. 0,294 ha i składa się z gruntu ornego RIIIa o powierzchni ok. 0,215 ha oraz z gruntu rolnego zabudowanego Br-RIIIa o powierzchni 0,0790 ha.

Grunty rolne klasy III na podstawie u.o.g.r.l. objęte są ochroną przed przeznaczaniem na cele nierolnicze i wymagają z tego powodu uzyskania stosownej zgody. Zgodę na wyłączenie gruntu klasy III z produkcji rolniczej można uzyskać jedynie w oparciu o procedurę uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nie zaś w przypadku wydania decyzji o warunkach zabudowy. Teren, na którym ma być zlokalizowana inwestycja nie był także objęty zgodą na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nie rolnicze w nieobowiązującym już Miejscowym Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Osiek. Zgoda taka nie jest wymagana, jeżeli dla planowej inwestycji są spełnione łącznie warunki określone w art. 7 pkt. 2a u.o.g.r.l. Jednym z tych warunków jest konieczność położenia gruntów rolnych leżących w obszarze zwartej zabudowy w odległości nie większej niż 50 m od drogi publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.). Ponieważ część terenu objętego inwestycją leży w odległości większej niż 50 m od publicznej drogi wojewódzkiej nr 560, która graniczy z tym terenem od strony wschodniej, to warunki o których mowa w u.o.g.r.l. nie są spełnione, a wydanie decyzji o warunkach zabudowy prowadziłaby do złamania w/w przepisu. W związku z powyższym wzywa się wnioskodawcę o wykazanie przesłanek (warunków), które wpłynęłyby na zmianę oceny w terminie 7 dni od otrzymania informacji. Brak powyższego może spowodować odmowę ustalenia warunków zabudowy.

Wójt Gminy Osiek

Kazimierz Wolfram

Wykaz stron postępowania znajduje się w aktach sprawy


Otrzymują:

  1. Strony postępowania wg załącznika

  2. a/a.

  3. na stronie www.bip.gminaosiek.pl – w biuletynie informacji publicznej Urzędu Gminy Osiek oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy OsiekGBK.6730.20.2017 informacja (462kB) pdf

Wytworzył: Tomasz Maćko (14 maja 2018)
Opublikował: Tomasz Maćko (14 maja 2018, 13:02:04)

Ostatnia zmiana: Tomasz Maćko (14 maja 2018, 13:11:36)
Zmieniono: dodano informację

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 224

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij