GBK.6730.20.2017 DECYZJA Nr 20/2017/2018 - o d m a w a u s t a l e n i a w a r u n k ó w z a b u d o w y dla inwestycji polegającej na budowie budynku usługowego o charakterze handlowym na działkach nr: 384/2 i 384/1 – obręb Osiek

Przekazanie odwołania od decyzji do SKO (394kB) pdfWÓJT GMINY

OSIEK

87-340 Osiek

GBK.6730.20.2017

symbol sprawy

Osiek, dnia 07-06-2018 r.


DECYZJA Nr 20/2017/2018

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 1 ust. 2, art. 4 ust. 2 pkt 2, art. 53 ust. 3 i 4 pkt 6, art. 59 ust. 1, art. 61 ust. 1, art. 64 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) – dalej w skrócie: u.p.z.p. oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) – dalej w skrócie: k.p.a.

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09.06.2017 r. firmy Dino Polska S.A., ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn, reprezentowanej przez Pana Miłosza Małkowskiego o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku handlowo-usługowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą, w tym miejsca parkingowe oraz billboard reklamowy na działkach nr: 384/2 i 384/1 – obręb Osiek, położonych w miejscowości Osiek, gm. Osiek


o d m a w i a m u s t a l e n i a

firmie Dino Polska S.A., ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn,

reprezentowanej przez Pana Miłosza Małkowskiego

w a r u n k ó w z a b u d o w y


dla inwestycji polegającej na budowie budynku usługowego o charakterze handlowym na działkach nr: 384/2 i 384/1 – obręb Osiek, położonych w miejscowości Osiek, gm. Osiek, określonej w załączniku graficznym stanowiącym integralną część niniejszej decyzji.


UZASADNIENIE

W dniu 09.06.2017 r. firma Dino Polska S.A., ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn, reprezentowana przez Pana Miłosza Małkowskiego wystąpiła z wnioskiem do Wójta Gminy Osiek o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku handlowo-usługowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą, w tym miejsca parkingowe oraz billboard reklamowy na działkach nr: 384/2 i 384/1 – obręb Osiek, położonych w miejscowości Osiek, gm. Osiek.

W dniu 15.09.2017 r. Wójt Gminy Osiek wydał decyzję nr 20/2017 (znak: GBK.6730.20.2017) odmawiającą ustalenia warunków zabudowy dla w/w inwestycji. Wnioskodawca wobec takiej decyzji wniósł odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO) w Toruniu, które decyzją z dnia 31.01.2017 r. (znak: SKO-72-171/17) uchyliło zaskarżoną decyzję w całości i przekazało Wójtowi Gminy Osiek do ponownego rozpatrzenia. SKO w Toruniu w swojej decyzji nie podzieliło stanowiska Organu I instancji w zakresie wyznaczenia granic obszaru zwartej zabudowy oraz zarzuciło, że organ ten nie przeprowadził postępowania dowodowego w zakresie ustalenia, czy działka nr 400 – obręb Osiek stanowi drogę publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

W związku z tym, że dla terenu objętego inwestycją gmina Osiek nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, której sporządzenie powierza się osobie do tego uprawnionej. Projekt decyzji o warunkach zabudowy przygotował urbanista Piotr Morczyński posiadający uprawnienia do projektowania w planowaniu przestrzennym na podstawie art. 5 pkt 5 u.p.z.p.

Zgodnie z art. 53 ust. 3 u.p.z.p., dokonano analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających z przepisów odrębnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji.

Analizując wniosek oraz ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osiek, uchwalonego uchwałą nr XXVIII/152/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 14 marca 2018 r. Wójt Gminy Osiek stwierdził,, że nie zachodzi okoliczność dotycząca obowiązku sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przedmiotowej inwestycji, która wynikałaby z przepisów odrębnych. Nie ma zatem podstawy do obligatoryjnego zawieszenia postępowania w sprawie wydania niniejszej decyzji.

Ponadto na podstawie § 3 ust. 1, 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. nr 164, poz. 1588) przeprowadzono analizę funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie warunków, o których mowa w art. 61 ust. 1-5 u.p.z.p.

Na podstawie przeprowadzonej analizy ustalono, że proponowana inwestycja nie wypełnia art. 61 ust. 1 u.p.z.p., gdyż nie zachodzi okoliczność spełnienia następującego warunku:

4) teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne”, stosownie do przepisów art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1161) – dalej w skrócie: u.o.g.r.l., „albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1 ustawy”.

Działki objęte wnioskiem mają łączną powierzchnię 0,6400 ha i składają się z gruntu ornego o powierzchni 0,5510 ha oznaczonego w ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Brodnicy symbolem RIIIa i z gruntu rolnego zabudowanego o powierzchni 0,0890 ha oznaczonego symbolem Br-RIIIa. Inwestor ograniczył obszar inwestycji do terenu oznaczonego symbolami literowymi A-B-C-D-E, którego linie rozgraniczające zostały określone na załączniku graficznym do wniosku. Teren ten leży we wschodniej części działek objętych wnioskiem, ma orientacyjną powierzchnię wynoszącą ok. 0,294 ha i składa się z gruntu ornego RIIIa o powierzchni ok. 0,215 ha oraz z gruntu rolnego zabudowanego Br-RIIIa o powierzchni 0,0790 ha.

Grunty rolne klasy III na podstawie u.o.g.r.l. objęte są ochroną przed przeznaczaniem na cele nierolnicze i wymagają z tego powodu uzyskania stosownej zgody. Zgodę na wyłączenie gruntu klasy III z produkcji rolniczej można uzyskać jedynie w oparciu o procedurę uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nie zaś w przypadku wydania decyzji o warunkach zabudowy. Teren, na którym ma być zlokalizowana inwestycja nie był także objęty zgodą na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nie rolnicze w nieobowiązującym już Miejscowym Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Osiek. Zgoda taka nie jest wymagana, jeżeli dla planowej inwestycji są spełnione łącznie warunki określone w art. 7 pkt. 2a u.o.g.r.l. Jednym z tych warunków jest konieczność położenia gruntów rolnych leżących w obszarze zwartej zabudowy w odległości nie większej niż 50 m od drogi publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.). Ponieważ część terenu objętego inwestycją leży w odległości większej niż 50 m od publicznej drogi wojewódzkiej nr 560, która graniczy z tym terenem od strony wschodniej, natomiast od strony zachodniej teren przylega do do działki nr 400, której właścicielem jest Gmina Osiek lecz nie stanowi ona drogi publicznej zgodnie z

powyższą ustawą co wynika z dokumentów, którymi dysponuje tut. Urząd (analiza z dnia 03-04-2018 r. w aktach sprawy), wobec tego warunki o których mowa w u.o.g.r.l. nie są spełnione, a wydanie decyzji o warunkach zabudowy prowadziłaby do złamania w/w przepisu.

Biorąc pod uwagę przytoczone wyżej przepisy odrębne, które wykluczają możliwość realizacji przez wnioskodawcę zamierzonej inwestycji, osoba przygotowująca niniejszy projekt decyzji uznała za niecelowe prowadzenie dalszej analizy pod kątem sprawdzenia, czy planowana inwestycja będzie wypełniać pozostałe warunki wynikające z art. 61 ust.1 u.p.z.p., gdyż jak wskazuje treść tego przepisu tylko spełnienie wszystkich warunków określonych tym przepisem umożliwia wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 6 u.p.z.p., w związku z tym, że teren przeznaczony pod inwestycję jest wykorzystywany na cele rolne w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami decyzję wydaje się po uzgodnieniu z organami właściwymi w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji wodnych. Projekt decyzji do uzgodnienia skutecznie dostarczono do Starostwa Powiatowego w Brodnicy w dniu 23-04-2018 r. Organ uzgadniający nie zajął stanowiska w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia, uznano więc, że uzgodnienie zostało dokonane. Projekt decyzji do uzgodnienia skutecznie dostarczono PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku w dniu 25-04-2018 r. Organ uzgadniający nie zajął stanowiska w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia, uznano więc, że uzgodnienie zostało dokonane.

Do wnioskodawcy oraz stron postępowania została wysłana informacja o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 79a k.p.a., została ona też umieszczona na stronie www.bip.gminaosiek.pl – w biuletynie informacji publicznej Urzędu Gminy Osiek oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Osiek. Na informacje te nie wpłynęły żadne pisma, żadna ze stron nie korzystała też z możliwości wglądu do akt sprawy.


Wobec powyższego wydanie decyzji o warunkach zabudowy nie jest możliwe, co należało orzec w sentencji niniejszej decyzji.POUCZENIE

Od niniejszej decyzji, na podstawie i na zasadach określonych w rozdziale 10 k.p.a., służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, które należy wnieść za pośrednictwem Wójta Gminy Osiek w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.Wójt Gminy Osiek

Kazimierz Wolfram

DECYZJA.pdf (2057kB) pdf

Załącznik graficzny.pdf (1786kB) pdf
Wytworzył: Tomasz Maćko (8 czerwca 2018)
Opublikował: Tomasz Maćko (11 czerwca 2018, 07:51:52)

Ostatnia zmiana: Tomasz Maćko (28 czerwca 2018, 13:50:12)
Zmieniono: dodano informację - Przekazanie odwołania od decyzji do SKO

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 190

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij