Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2019
Ogłoszenia o naborze aktualne (0)  |  Ogłoszenia o naborze w toku (0)  |  Ogłoszenia o naborze rozstrzygnięte (14)  |  Ogłoszenia o naborze unieważnione (4)

wybrany kandydat: Agnieszka Bełcik, Wybudowanie Michałowo 
uzasadnienie wyboru: Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatów oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną, podczas której kandydaci prezentowali swoje kwalifikacje i wiedzę merytoryczną wymaganą na w/w stanowisku.


Wytworzył: Wojciech Tuchalski (31 lipca 2019)
Wprowadził: Tomasz Maćko (31 lipca 2019, 13:05:03)stanowisko:

Specjalista ds. rolnictwa i środowiska w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa

miejsce pracy: Urząd Gminy w Osieku
termin składania dokumentów: 29 lipca 2019  15:00Informacja o rozstrzygnięciu naboru.pdf (229kB) pdf


Zarządzenie nr 46/2019 Wójta Gminy Osiek z dnia 17 lipca 2019 w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty ds. rolnictwa i środowiska w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa w Urzędzie Gminy w Osieku w wymiarz

Ogłoszenie o naborze (1155kB) pdf

Kwestionariusz osobowy ubiegającej sią o zatrudnienie.docx (13kB) word

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH nabór.docx (14kB) word
WÓJT GMINY OSIEK OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

Specjalisty ds. rolnictwa i środowiska w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa

w Urzędzie Gminy w Osieku


  1. Wymagania niezbędne:


1. Do naboru mogą przystąpić osoby spełniające wymagania określone w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2018 r poz. 1260 z późn. zm.)

2. Wykształcenie wyższe.

3. Staż pracy: co najmniej 2 lata stażu pracy na stanowisku związanym z rolnictwem lub ochroną środowiska lub gospodarką przestrzenną.

4. Dobra znajomość zagadnień związanych z obsługą rolnictwa, ochrony środowiska i gospodarki przestrzennej.

5. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w szczególności w zakresie MS Office (Word, Excel),

poczty elektronicznej i Internetu.

6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

7. Nieposzkalowana opinia.

8. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

9. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.

10. Obywatelstwo polskie.


2. Wymagania dodatkowe:


1. Znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, pracownikach samorządowych, kodeks postępowania

administracyjnego.

2. Prawo jazdy kategorii ,,B”.

3. Zdolności organizacyjne i analityczne.

4. Kreatywność, samodzielność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

5. Dyspozycyjność.


3. Wykonywane zadania na stanowisku:


W zakresie rolnictwa:

1) współdziałanie ze służbami doradczymi, w tym z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego;

2) współpraca z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w zakresie ubezpieczeń, szkoleń bhp i działań prewencyjnych w dziedzinie bezpieczeństwa pracy w rolnictwie;

3) bieżące współdziałanie ze służbami Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin w zakresie zwalczania

chwastów, chorób i szkodników w uprawach i nasadzeniach;

4) współpraca z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w zakresie zwalczania chorób zwierząt;

5) udział w pracach komisji wojewody dokonującej oceny strat w plonach spowodowanych klęskami

żywiołowymi;

6) wykonywanie zadań gminy wynikających z ustawy – Prawo łowieckie;

7) opracowywanie szacunku plonów;

8) przyjmowanie i przekazywanie zgłoszeń o podejrzeniu choroby lub zachorowania zwierząt na chorobę zakaźną;

9) podawanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty zakazów wynikających z przepisów dotyczących zwalczania chorób zaraźliwych;

10) sporządzanie wykazów dzierżawców oraz bieżące wprowadzanie zmian do wykazów i przekazywanie ich do Referatu Finansowego;

12) sporządzanie i aktualizacja wykazów gospodarstw rolnych oraz działek rolnych dla statystyki;

13) organizacja i udział w przeprowadzaniu spisu rolnego i spisu powszechnego ludności i mieszkań;

14) współpraca w zakresie organizacji wyborów do Izb Rolniczych;

15) współpraca z bankami w zakresie kredytów preferencyjnych dla rolników;

16) współpraca z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie spraw związanych

z rejestracją i kolczykowaniem zwierząt hodowlanych przez rolników, pomoc informacyjna terminach i wypełnianiu wniosków na dopłaty bezpośrednie oraz inne fundusze pomocowe;

17) współpraca z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w sprawach dotyczących kupna i dzierżawy gruntów rolnych;

18) współpraca z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w sprawach dotyczących dopłat do materiału siewnego;

19) prowadzenie i nadzorowanie spraw związanych z uprawą maku i konopi włóknistych.


W zakresie ochrony przyrody:

1) wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości;

2) sporządzanie wniosków na wycinkę drzew i krzewów na terenach gminnych;

3) prowadzenie spraw z zakresu stosowania kar administracyjnych za uszkodzenie, zniszczenie drzewa lub krzewu oraz za usunięcie drzewa lub krzewu bez zezwolenia;

4) ochrona drzewostanu na terenie gminy;

5) planowanie nasadzeń i wymiany drzewostanu;

6) prowadzenie spraw z zakresu zadrzewień na terenach znajdujących się we władaniu gminy.


W zakresie ochrony środowiska, utrzymania czystości i porządku w gminie oraz ochrony zwierząt:

1) sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów o ochronie środowiska na terenie Gminy;

2) wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację danego przedsięwzięcia;

3) prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje

o środowisku i jego ochronie;

4) wydawanie zaświadczeń o obszarze rewitalizacji;

5) prowadzenie procedury oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko;

6) prowadzenie bazy danych o ocenach oddziaływania na środowisko;

7) wydawanie zaświadczeń dotyczących minimalnych standardów w zakresie ochrony środowiska;

8) naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska;

9) przygotowywanie i aktualizowanie na bieżąco planów w zakresie ochrony środowiska;

10) współpraca z dyrektorami szkół w zakresie edukacji ekologicznej;

11) tworzenie warunków do wykonywania zadań i prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy;

14) organizowanie odbierania odpadów komunalnych;

15) zapewnienie dostępu do punktu selektywnego zbierania odpadów;

16) opracowywanie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy;

17) organizowanie okresowych kontroli właścicieli nieruchomości w zakresie udokumentowania usuwania odpadów komunalnych;

18) przeprowadzanie kontroli ulic, dróg, placów i terenów otwartych pod kątem składowania odpadów

w miejscach do tego nieprzeznaczonych oraz prowadzenie działań w celu likwidacji tych składowisk;

19) dokonywanie kontroli oraz nadzór nad utrzymaniem czystości i estetyki na przystankach

komunikacyjnych;

20) współpraca z podmiotami prowadzącymi na terenie Gminy działalność polegającą na usuwaniu odpadów komunalnych w zakresie terminowości i jakości świadczonych usług;

21) opracowywanie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy;

22) przyjmowanie zgłoszeń o pojawieniu się bezdomnych zwierząt i organizowanie przekazywania tych zwierząt do schronisk;

23) wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów rasy agresywnej;


W zakresie gospodarki odpadami:

1) realizacja zadań wynikających z ustawy o odpadach;

2) nadzór i kontrola nad prawidłowością składowania odpadów w miejscach do tego przeznaczonych;

3)wydawanie decyzji nakazującej posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania;

4) organizowanie i nadzorowanie zbiórki i utylizacji odpadów zużytego sprzętu elektrycznego

i elektronicznego;

5) tworzenie i aktualizacja i opiniowanie planów gospodarki odpadami;

6) przyjmowanie wniosków o dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest;

7) wprowadzanie danych do bazy azbestowej prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju, gromadzenie

i przetwarzanie informacji uzyskanych z inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest oraz monitoring realizacji zadań wynikających z Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032;

8) współpraca z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Osieku w zakresie zarządzania i gospodarowania zasobami wodnymi oraz zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków:


W zakresie gospodarki nieruchomościami:

1) sporządzanie projektów uchwał w sprawach zbywania, nabywania, przekazywania i przejmowania mienia gminnego;

2) prowadzenie ewidencji nieruchomości gminnych zgodnie z katastrem nieruchomości;

3) sporządzanie planów wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości;

4) ogłaszanie przetargów na sprzedaż i dzierżawę mienia gminnego;

5) kompletowanie dokumentacji do zawarcia umowy notarialnej;

6) sporządzanie wniosków do wydziału ksiąg wieczystych;

8) rozliczanie stanu mienia gminnego we współdziałaniu z Referatem Finansowym;

9) sporządzanie deklaracji na podatek leśny i podatek od nieruchomości, na grunty stanowiące własność Gminy;4. Warunki pracy na danym stanowisku:


1. Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1 etatu, z tym, że pierwsza umowa zawarta będzie na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy.

2. Stanowisko związane z pracą przy komputerze.

3. Miejsce wykonywania pracy będzie znajdowało się w Urzędzie Gminy w Osieku.


5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:


W miesiącu czerwcu 2019 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Osieku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi powyżej 6%.


6. Wymagane dokumenty:


1. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.

2. List motywacyjny.

3. Kopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje.

4. Kopie świadectw pracy, w tym kopie dokumentów poświadczających wymagany staż pracy.

5. Podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz braku prawomocnego skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6. Oświadczenie o stanie zdrowia kandydata pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku.


7. Dodatkowe informacje:


a) dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,

b) informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymogami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze,

  1. kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej

      1. informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Osieku oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Osieku,

e) wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny i CV winny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Gminy Osiek zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( Dz. U. UE.L z 2016 r. Nr 119), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłej rekrutacji.

  1. Dokumenty aplikacyjne należy składać:

a) osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Osieku , Osiek 85, 87-340 Osiek ( sekretariat pokój nr 14) lub listem poleconym w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Dotyczy naboru na stanowisko Specjalisty ds. rolnictwa i środowiska w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa w Urzędzie Gminy w Osieku”

w terminie do dnia 29 lipca 2019 r. do godziny 15:00

b) aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,

c) dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 56-493-81-23 w godzinach pracy Urzędu Gminy.Wójt Gminy Osiek


Paweł Chudy

Osiek, dnia 17.07.2019 r.


Wytworzył: Tomasz Maćko (17 lipca 2019)
Opublikował: Tomasz Maćko (17 lipca 2019, 12:30:07)

Ostatnia zmiana: Tomasz Maćko (31 lipca 2019, 13:05:04)
Zmieniono: dodano informację - wynik naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1038

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij