Kompetencje referatów

Referat finansowy

     

1)  gromadzenie środków publicznych oraz ich rozdysponowanie,

2)  przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz projektów

     zmian w uchwale budżetowej,

3)  sporządzanie wytycznych do opracowania niezbędnych informacji związanych

     zprojektem uchwały budżetowej,

4)  opracowanie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy,

5)  opracowanie układu wykonawczego budżetu gminy,

6)  przekazywanie gminnym jednostkom organizacyjnym informacji o statecznych

     kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do

    budżetu,

7)  opracowanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych

     zadań ustawowo zleconych,

8)   sprawowanie ogólnego nadzoru nad realizacją dochodów i wydatków budżetu

     gminy,

9)   możliwość podjęcia decyzji o blokowaniu planowanych wydatków budżetowych

     wprzypadkach określonych prawem,

            10)  prowadzenie analiz ekonomicznych wykonania budżetu oraz  wnioskowanie w

                    sprawach zmian w budżecie w celu racjonalnego dysponowania środkami,

           11)   przedstawianie Radzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji

       o przebiegu wykonania budżetu gminy,

           12)   zapewnienie realizacji zadań wynikających z zasady jawności

       gospodarki finansowej gminy:

a)      wykładanie projektu budżetu gminy do publicznego wglądu,

b)      ogłaszanie uchwały budżetowej,

   13)  prowadzenie techniczno – ekonomicznej obsługi budżetu gminy,

   14)  prowadzenie analitycznej i syntetycznej księgowości budżetu gminy,

   15)  zapewnienie bilansowania finansowych potrzeb gminy dochodami

          własnymi i zasilającymi,

   16)  prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej inwestycji

          gminnych,

   17)  prowadzenie nadzoru i kontroli budżetowo – gospodarczej oraz

          czuwanie nad dyscypliną budżetową gminnych jednostek  organizacyjnych,

   18)  prowadzenie spraw funduszy celowych,

    19)  prowadzenie obsługi kasowej Urzędu i Gminnego Ośrodka Pomocy  Społecznej,

    20)  prowadzenie spraw wynagrodzeń Urzędu, Gminnego Ośrodka Pomocy

           Społecznej, Bibliotek i Gminnego Ośrodka Kultury,

    21) prowadzenie sprawa grupowego ubezpieczenia pracowników, zasiłków

                 rodzinnych, zasiłków chorobowych,

         22)  prowadzenie gospodarki drukami ścisłego zarachowania,

         23)  wydawanie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt,

         24)  wykonywanie uprawnień i zadań organu podatkowego,

         25)  przygotowanie projektów uchwał w sprawie określenia wysokości

                stawek podatków i opłat lokalnych,

         26)  przedstawianie propozycji wprowadzania zwolnień innych niż ustawowe

                od podatków i opłat lokalnych,

         27)  dokonywanie czynności sprawdzających, mających na celu:

                a) sprawdzenie terminowości składania deklaracji i oświadczeń

                   majątkowych oraz opłacania zadeklarowanych podatków,

               b) stwierdzenie formalnej poprawności składania deklaracji i

                   oświadczeń majątkowych oraz wpłacania zadeklarowanych podatków,

               c) ustalenie stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia

                   zgodności z przedstawionymi dokumentami,

         28)  prowadzenie kontroli podatkowej,

         29)  przedstawianie propozycji dotyczącej zarządzania poboru podatków

                w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości

                wynagrodzenia inkaso,

         30)  przedstawianie propozycji udzielania ulg, obniżek, zwolnień, odraczania

                oraz rozkładania na raty należności z tytułu podatków i opłat lokalnych,

         31)  przedstawianie propozycji umarzania zaległości podatków lub odsetek

                 za zwłokę,

         32)  prowadzenie postępowania w zakresie windykacji należności

                podatkowych i nie podatkowych,

        33)  prowadzenie rachunkowości:

               a) ustalanie i aktualizowanie zakładowego planu kont,

               b) prowadzenie wykazu stosowanych ksiąg rachunkowych,

               c) okresowe ustalanie lub sprawdzanie droga inwentaryzacji

                   rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,

               d) wycenianie aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,

               e) sporządzanie sprawozdań finansowych i innych, których dane

   wynikają z ksiąg rachunkowych,

               f) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji przewidzianej

    przepisami finansowymi,

 34)  współdziałanie z organami NK, Urzędami Skarbowymi i ich

        organami powołanymi do ściągania i zwalczania przestępczości

        gospodarczej,

 35)  prognozowanie wpływu i ocena wpływu zmian wysokości podatków

        i opłat lokalnych jak również innych źródeł finansowania zależnych

        od gminy na sytuację finansową gminy oraz proponowanie zmian,

 36)  inspirowanie i prowadzenie współpracy z podmiotami gospodarczymi

        krajowymi i zagranicznymi w celu pozyskania kapitału zagranicznego

        dla gospodarki gminy.

 

 Urząd Stanu Cywilnego 

1)      do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy realizacja ustawy prawo o

aktach stanu cywilnego oraz kodeks rodzinny i opiekuńczy w zakresie należącym do Kierownika USC,

2)      załatwianie spraw związanych z zawieraniem związków małżeńskich

według zasad określonych prawem o aktach stanu cywilnego oraz

kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,

3)      prowadzenie spraw związanych z rejestracją urodzin i zgonów według

zasad określonych prawem o aktach stanu cywilnego,

4)      załatwianie spraw związanych ze zmianą imion i nazwisk,

5)      wydawanie decyzji w sprawach wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego,

6)      wykonywanie innych czynności przewidzianych w prawie o aktach stanu cywilnego,

7)      prowadzenie korespondencji z placówkami polskimi za granicą i placówkami państw obcych w Polsce dotyczącej rejestracji stanu cywilnego,

8)      prowadzenie spraw wynikających z przepisów ustawy o ewidencji ludności,

9)      wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania i wymeldowania,

10)  zakładanie i prowadzenie kart osobowych mieszkańców,

       aktualizowanie oraz prowadzenie spraw związanych z systemem  PESEL,

11)  udzielanie informacji adresowej,

12)  sporządzanie spisów wyborców i prowadzenie rejestru wyborców

       oraz wydawanie zaświadczeń prawie głosowania,

13)  realizacja zadań wynikających z przepisów o zbiórkach publicznych,

14)  nadzorowanie działalności stowarzyszeń i organizacji społecznych,

15)  wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość.

16)  prowadzenie  archiwum  USC

 

     Samodzielne stanowisko d/s gospodarki gruntami i leśnictwa 

1)   realizowanie zadań o zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami

     określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami,

2)   tworzenie i prowadzenie gminnego zasobu nieruchomościami,

3)   przyjmowanie i wykup gruntów na rzecz gminy,

4)   sprzedaż nieruchomości gminnych,

5)   oddawanie gruntów w wieczyste użytkowanie,

6)   opracowywanie informacji ostatnio mienia gminnego,

7)    wydawanie decyzji zatwierdzających projekt podziału nieruchomości,

8)    wnioskowanie o ujawnieniu w księdze wieczystej praw gminy do działek gruntu

      wydzielonych pod drogi,

9)    prowadzenie spraw związanych z kanalizacją i ewidencja mienia komunalnego

           10)  prowadzenie postępowania o rozgraniczaniu,

           11)  aktualizacja wykazów gospodarstw i działek rolnych,

           12)  realizacja zadań związanych z organizacją i prowadzeniem spisów

                  rolnych,

           13)  prowadzenie zadań związanych z organizacją i prowadzeniem spisu

                  powszechnego,

           14)  nadzór nad gospodarką leśną i zadrzewieniową oraz prowadzenie spraw

                  w tym zakresie.

 

        Samodzielne  stanowisko d/s dróg, ochrony przeciwpożarowej,  spraw     

    wojskowych  i zamówień publicznych

 5.     Samodzielne stanowisko d/s melioracji gospodarki wodnej i przeciwdziałania bezrobocia

 6.     Samodzielne stanowisko d/s ochrony cywilnej, kancelarii tajnej, prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej, zarządzania kryzysowego i informatyki urzędu

 7.    Samodzielne stanowisko d/s zagospodarowania przestrzennego, gospodarki mieszkaniowej i ochrony środowiska

 8.    Samodzielne stanowisko d/s handlu, przeciwdziałania patologiom i organizacyjno – kadrowych

 9.    Biuro Prawne

10.   Biuro Rady Gminy

11.   Pełnomocnik Wójta d/s Ochrony Informacji Niejawnych

12.   Pracownicy obsługi


Wytworzył: Gabryszewska Hanna (4 marca 2005)
Opublikował: Hanna Gabryszewska (7 marca 2005, 13:27:16)

Ostatnia zmiana: Hanna Gabryszewska (22 marca 2005, 14:40:19)
Zmieniono: zmiana treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 15502

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij