Regulamin organizacyjnu

Zarządzenie Nr 3/2007 Wójta Gminy Osiek

W sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Osiek

z dnia 29 stycznia 2007 roku

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§1. Wprowadzam zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Osiek z dnia 27 grudnia 2002 r, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia

§2. Ogłasza się tekst jednolity Regulaminu Organizacyjnego uwzględniający wprowadzone zmiany

§3. Wykonanie Zarządzania Powierzam Panu Andrzejowi Gutkowskiemu Zastępcy Wójta Gminy

§4. Zmiany do Regulaminu Organizacyjnego ogłasza się przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1.03.2007 r.


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Osiek z dnia 29.01.2007 r

SPIS TREŚCI
I Postanowienia ogólne
II Zasady kierowania Urzędem
III Struktura organizacyjna Urzędu Gminy
IV Zadania wspólne jednostek organizacyjnych Urzędu
V Podstawowe zadania jednostek organizacyjnych Urzędu
VI Zasady opracowania i wydawanie aktów prawnych Wójta
VII Postanowienia końcowe

W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1. Referat finansowy,
2. Referent Rolnictwa, ochrony środowiska i zagospodarowania przestrzennego
3. Referent organizacyjno – kadrowy i działalności gospodarczej
4. Urząd Stanu Cywilnego
5. Samodzielne stanowisko d/s melioracji gospodarki wodnej i przeciwdziałania bezrobocia
6. Biuro Prawne
7. Biuro Rady Gminy
8. Pełnomocnik Wójta ds. Ochrony Informacji Niejawnych i kancelarii tajnej
9. Gminne Centrum Reagowania Kryzysowego


Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1. 1. Regulamin Organizacyjny zwany dalej „Regulaminem” określa organizacje wewnętrzną i zasady funkcjonowania Urzędu Gminy Osiek.
2. Urząd Gminy Osiek jest jednostką organizacyjną przy pomocy której Wójt Gminy wykonuje gminne i powiatowe zadania publiczne, w też zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw.

§2. Urząd Gminy Osiek działa na podstawie:
1. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
2. ustawy z dnia 17 maja 1990r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 34, poz. 198 z późn. zm.)
3. ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 21, poz. 124 z późn. zm.)
4. ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578)
5. ustawy z dnia 24 lipca 1998r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej – w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668 z późn. zm.)

6. ustawy z dnia 13 października 1998r. – przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.)
7. Statutu Gminy Osiek
8. Kodeksu postępowania administracyjnego
9. Innych przepisów prawa materialnego, regulujących zadania i kompetencje organów gminy


§3. Ilekroć w dalszej części Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Osiek mowa jest o:
1. „Regulaminie” – należy przez to rozumieć Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Osiek,
2. „Radzie” ; „Radnych” – należy przez to rozumieć Radę Gminy Osiek, radnych Rady Gminy Osiek,
3. „Wójcie” ; „Zastępcy Wójta” ; „Sekretarzu Gminy” ; „Skarbnika” – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Osiek, Zastępcy wójta Gminy Osiek, Sekretarza Gminy Osiek i Skarbnika Gminy Osiek.
4. „Urzędzie” – należy przez to rozumieć Urząd Gminy Osiek] ,,Jednostkach organizacyjnych Urzędu”- należy przez to rozumieć Samodzielne stanowiska, Biura i inne jednostki równorzędne wchodzące w skład struktury organizacyjnej Urzędu Gminy Osiek.
5. ,,Jednostkach organizacyjnych Gminy”- należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne utworzone przez Gminę.
6. ,,Gminie”- należy przez to rozumieć Gminę Osiek.


Rozdział II
ZASADY KIEROWANIA URZĘDEM

§4. 1. Pracą Urzędu kieruje Wójt na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, przy pomocy swojego zastępcy i Sekretarza Gminy. Szczegółowe zadania i kompetencje Zastępcy Wójta określa Wójt
2) Wójt kieruje bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz i jest służbowym przełożonym wszystkich pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy.
3) W czasie nieobecności Wójta, jego obowiązki pełni Zastępca.
4) Nadzór nad jednostkami organizacyjnymi Gminy sprawowany jest przez Wójta bezpośrednio lub przy pomocy Zastępcy.
5) Do kompetencji Wójta należy w szczególności:

 1. powoływanie i odwoływanie Zastępcy, zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych Gminy oraz pozostałych pracowników Urzędu,
 1. występowanie z wnioskiem do Rady o powołanie i odwołanie Skarbnika i Sekretarza Gminy
 2. ustalanie polityki kadrowej i płacowej w Urzędzie
 3. dokonywanie innych czynności w sprawach z zakresu prawa pracy za Urząd jako pracodawcę
 4. wydawania aktów prawnych na podstawie delegacji zawartych w przepisach prawa i niniejszym Regulaminie aktów wykonawczych w odniesieniu do uchwał Rady, przepisów porządkujących wewnętrzne sprawy organizacyjne Urzędu oraz aktów o charakterze instrukcyjnym
 5. wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej
 6. podejmowanie czynności w związku z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego
 7. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między jednostkami organizacyjnymi Urzędu
 8. wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej gminy Osiek określonych odrębnymi przepisami
 9. pełnienie funkcji organu nadzorującego w sprawach bhp i przeciw pożarowej
 10. nadzorowanie i koordynacja spraw związanych z opracowaniem, wdrażaniem i doskonaleniem systemu zarządzania jakością w Urzędzie.
§5. 1. Zastępca wykonuje zadania wyznaczone przez Wójta w tym zadania określone niniejszym Regulaminem
2) Do zadań Zastępcy należy w szczególności:
 1. koordynacja działań i nadzór merytoryczny nad pracą podporządkowanych im jednostek organizacyjnych Gminy oraz proponowanie i inicjowanie rozwiązań
 2. uczestniczenie w dokonywaniu ocen pracy kierowników podległych jednostek organizacyjnych Gminy
 3. pełnienie funkcji reprezentatywnej w imieniu Wójta
 4. współkształtowanie polityki kadrowej oraz jej realizacja w podległych jednostkach organizacyjnych Gminy
 5. uczestniczenie we wdrażaniu i doskonaleniu systemu zarządzania jakością w Urzędzie
§6. 1 Sekretarz Gminy wykonuje funkcję kierownika administracyjnego urzędu gminy a także bezpośrednio kieruje Referentem organizacyjno – kadrowym, działalności gospodarczej i przeciwdziałania patologiom
2) Do zadań Sekretarza Gminy należy w szczególności:
 1. opracowuje czynności dla poszczególnych stanowisk
 2. informuje wójta o konieczności dokonywania zmian personalnych
 3. nadzoruje czas pracy pracowników
 4. dba o wygląd budynku urzędu i jego otoczenie
 5. nadzoruje właściwe wydawanie pieniędzy na materiały biurowe
 6. wykonuje obowiązki w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa przez wójta
 7. pełni stały nadzór nad funkcjonowaniem urzędu
 8. współpracuje z radą gminy. Jest odpowiedzialny za właściwe przygotowanie materiałów pod obrady sesji
 9. współpracuje z sołectwami
 10. organizuję bibliotekę urzędu i dba o stałe uzupełnianie zbiorów urzędu
 11. współpracuje z sąsiednimi gminami
 12. przyjmuje ustne oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy
 13. prowadzi rejestr skarg i wniosków
 14. odpowiada za organizację i przeprowadzanie wyborów w gminie
 15. sporządza zeznania świadków oraz przyjmuje oświadczenia w sprawach pracy – potrzebne do spraw rentowych i emerytalnych
 16. prowadzenie akt osobowych pracowników
 17. sporządzanie umowy o pracę z nowo przyjmowanymi pracownikami
§7. 1. Skarbnik Gminy jest głównym księgowym budżetu i odpowiada za jego prawidłowe przygotowanie i realizację oraz pełni funkcję kierownika Referatu Finansowego
2) Do zadań Skarbnika należy w szczególności:
 1. nadzór nad opracowaniem projektu budżetu zgodnie z zasadami prawa budżetowego
 2. opracowanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich analizy
 3. prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami
 4. analiza wykorzystania przydzielonych środków budżetowych, pozabudżetowych i innych
 5. opracowanie przepisów wewnętrznych wydawanych przez Wójta, w szczególności dotyczących prowadzenia rachunkowości
 6. sprawowanie nadzoru nad wymiarem oraz poborem podatków i opłat lokalnych
 7. uczestniczenie we wdrażaniu i doskonaleniu systemu zarządzania jakością w urzędzie
 8. organizowanie i nadzór nad praca pracowników Referatu Finansowego
 9. rozliczanie składek ZUS i przesyłanie deklaracji
Rozdział III
STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU

§9. W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne, dla których stosuje się następujące symbole przy oznaczeniu akt:
 • Referat Finansowy – FN
 • Referat Rolnictwa nieruchomości, ochrony środowiska i zagospodarowania przestrzennego - RR
 • Referat organizacyjno – kadrowy -działalności gospodarczej -RK
 • Urząd Stanu Cywilnego – USC
 • Samodzielne stanowisko d/s melioracji, gospodarki wodnej i przeciwdziałania bezrobociu – GW
 • Biuro Prawne – BP
 • Biuro Rady Gminy – RG
 • Pełnomocnik Wójta ds. Ochrony Informacji niejawnych i kancelarii tajnej – IN
 • Gminne Centrum Reagowania Kryzysowego - CR
Rozdział IV
ZADANIA WSPÓLNE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU

§10. 1. Jednostki organizacyjne Urzędu prowadzą sprawy związane z realizacją zadań wynikających z niniejszego Regulaminu.
2) Do zadań jednostek organizacyjnych Urzędu należy w szczególności:
 1. przygotowanie projektów oraz realizacja aktów prawnych Rady i Wójta, a także opracowanie innych materiałów przedkładanych tym organom w szczególności odpowiedzi na wnioski i zapytania Radnych oraz Komisji Rady
 2. przygotowanie i sporządzanie sprawozdań, w tym statystycznych, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań
 3. opracowanie planów rzeczowo – finansowych do projektu budżetu w części dotyczących zadań jednostki organizacyjnej Urzędu oraz ich realizacja
 4. przygotowanie odpowiedzi na wnioski i zapytania obywateli
 5. rozpatrywanie skarg zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
 6. prowadzenie w zakresie swojej właściwości postępowań administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej
 7. zapewnienie sprawnej obsługi interesantów
 8. zapewnienie zbioru przepisów prawa dotyczących wykonywanych zadań
 9. sprawowanie nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi Gminy wymienionymi w załączeniu nr 1 Regulaminu w zakresie powierzonym przez Wójta
 10. współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi Urzędu w sprawach wymagających uzgodnień
 11. współdziałanie w sprawach merytorycznych z organami administracji rządowej i samorządowej
 12. prowadzenie spraw z zakresu obronności oraz obrony cywilnej
 13. przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz innych przepisów prawa
 14. opracowanie procedur załatwiania poszczególnych spraw
 15. usprawnianie organizacji i metod pracy oraz stałe podnoszenie jakości pracy
 16. udostępnianie informacji publicznych na zasadach określonych przez Statut Gminy
 17. tworzenie i administrowanie niezbędnymi bazami danych
 18. sprawowanie nadzoru nad należytym funkcjonowaniem gminnych jednostek organizacyjnych
 19. wykonywanie zadań wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych, w sprawach związanych merytorycznie z danym stanowiskiem pracy
 20. bieżące zapoznawanie się z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi powierzonych zadań
 21. wykonywanie zadań dodatkowych powierzonych przez Wójta Gminy, dla których wykonywania nie utworzono odrębnych referatów i samodzielnych stanowisk
Rozdział V
PODSTAWOWE ZADANIA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU
§11. Referat finansowy:
 1. gromadzenie środków publicznych oraz ich rozdysponowanie,
 2. przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz projektów zmian w uchwale budżetowej,
 3. sporządzanie wytycznych do opracowania niezbędnych informacji związanych z projektem uchwały budżetowej,
 4. opracowanie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy,
 5. opracowanie układu wykonawczego budżetu gminy,
 6. przekazywanie gminnym jednostkom organizacyjnym informacji o statecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu,
 7. opracowanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ustawowo zleconych,
 8. sprawowanie ogólnego nadzoru nad realizacją dochodów i wydatków budżetu gminy,
 9. możliwość podjęcia decyzji o blokowaniu planowanych wydatków budżetowych w przypadkach określonych prawem,
 10. prowadzenie analiz ekonomicznych wykonania budżetu oraz wnioskowanie w sprawach zmian w budżecie w celu racjonalnego dysponowania środkami,
 11. przedstawianie Radzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy,
 12. zapewnienie realizacji zadań wynikających z zasady jawności gospodarki finansowej gminy:
  • wykładanie projektu budżetu gminy do publicznego wglądu,
  • ogłaszanie uchwały budżetowej,
  • podawanie do publicznej wiadomości list osób korzystających z ulg podatkowych
 13. prowadzenie techniczno – ekonomicznej obsługi budżetu gminy,
 14. prowadzenie analitycznej i syntetycznej księgowości budżetu gminy,
 15. zapewnienie bilansowania finansowych potrzeb gminy dochodami własnymi i zasilającymi,
 16. prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej inwestycji gminnych,
 17. prowadzenie nadzoru i kontroli budżetowo – gospodarczej oraz czuwanie nad dyscypliną budżetową gminnych jednostek organizacyjnych,
 18. prowadzenie spraw funduszy celowych,
 19. prowadzenie obsługi kasowej Urzędu i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 20. prowadzenie spraw wynagrodzeń Urzędu, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Bibliotek i Gminnego Ośrodka Kultury,
 21. prowadzenie sprawa grupowego ubezpieczenia pracowników, zasiłków rodzinnych, zasiłków chorobowych,
 22. prowadzenie gospodarki drukami ścisłego zarachowania,
 23. wydawanie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt,
 24. wykonywanie uprawnień i zadań organu podatkowego,
 25. przygotowanie projektów uchwał w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych,
 26. przedstawianie propozycji wprowadzania zwolnień innych niż ustawowe od podatków i opłat lokalnych,
 27. dokonywanie czynności sprawdzających, mających na celu:
  • sprawdzenie terminowości składania deklaracji i oświadczeń majątkowych oraz opłacania zadeklarowanych podatków,
  • stwierdzenie formalnej poprawności składania deklaracji i oświadczeń majątkowych oraz wpłacania zadeklarowanych podatków,
  • ustalenie stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami,
 28. prowadzenie kontroli podatkowej,
 29. przedstawianie propozycji dotyczącej zarządzania poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia inkaso
 30. przedstawianie propozycji udzielania ulg, obniżek, zwolnień, odraczania oraz rozkładania na raty należności z tytułu podatków i opłat lokalnych,
 31. przedstawianie propozycji umarzania zaległości podatków lub odsetek za zwłokę,
 32. prowadzenie postępowania w zakresie windykacji należności podatkowych i nie podatkowych,
 33. prowadzenie rachunkowości:
  • ustalanie i aktualizowanie zakładowego planu kont,
  • prowadzenie wykazu stosowanych ksiąg rachunkowych,
  • okresowe ustalanie lub sprawdzanie droga inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,
  • wycenianie aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,
  • sporządzanie sprawozdań finansowych i innych, których dane wynikają z ksiąg rachunkowych,
  • gromadzenie i przechowywanie dokumentacji przewidzianej przepisami finansowymi,
 34. współdziałanie z organami NK, Urzędami Skarbowymi i ich organami powołanymi do ściągania i zwalczania przestępczości gospodarczej,
 35. prognozowanie wpływu i ocena wpływu zmian wysokości podatków i opłat lokalnych jak również innych źródeł finansowania zależnych od gminy na sytuację finansową gminy oraz proponowanie zmian,
 36. inspirowanie i prowadzenie współpracy z podmiotami gospodarczymi krajowymi i zagranicznymi w celu pozyskania kapitału zagranicznego dla gospodarki gminy.
 37. prognozowanie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, w tym sporządzanie i przekazywanie deklaracji i składek
§12. Urząd Stanu Cywilnego
 1. do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy realizacja ustawy prawo o aktach stanu cywilnego oraz kodeks rodzinny i opiekuńczy w zakresie należącym do Kierownika USC,
 2. załatwianie spraw związanych z zawieraniem związków małżeńskich według zasad określonych prawem o aktach stanu cywilnego oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
 3. prowadzenie spraw związanych z rejestracją urodzin i zgonów według zasad określonych prawem o aktach stanu cywilnego,
 4. ałatwianie spraw związanych ze zmianą imion i nazwisk,
 5. wydawanie decyzji w sprawach wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego,
 6. wykonywanie innych czynności przewidzianych w prawie o aktach stanu cywilnego,
 7. prowadzenie korespondencji z placówkami polskimi za granicą i placówkami państw obcych w Polsce dotyczącej rejestracji stanu cywilnego,
 8. prowadzenie spraw wynikających z przepisów ustawy o ewidencji ludności,
 9. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania i wymeldowania,
 10. zakładanie i prowadzenie kart osobowych mieszkańców, aktualizowanie oraz prowadzenie spraw związanych z systemem PESEL,
 11. udzielanie informacji adresowej,
 12. sporządzanie spisów wyborców i prowadzenie rejestru wyborców oraz wydawanie zaświadczeń prawie głosowania,
 13. realizacja zadań wynikających z przepisów o zbiórkach publicznych,
 14. nadzorowanie działalności stowarzyszeń i organizacji społecznych,
 15. wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość.
 16. prowadzenie archiwum USC
§13. Biuro Rady Gminy
 1. protokołowanie posiedzeń Rady Gminy i Komisji,
 2. przygotowanie materiałów będących przedmiotem posiedzeń Rady Gminy i komisji,
 3. ewidencjonowanie oraz organizacja rozpatrywania interpretacji i wniosków radnych posłów i senatorów,
 4. współorganizacja zebrań wiejskich,
 5. obsługa techniczna zebrań wiejskich,
 6. sporządzanie określonych analiz i działalności samorządowych,
§14. Biuro prawne
 1. opiniuje pod względem prawnym projekty aktów prawnych,
 2. udziela porad lub opinii prawnych jednostkom organizacyjnym Urzędu oraz Komisjom Rady Gminy,
 3. nadzoruje stosowanie i przestrzeganie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz prawa materialnego przez jednostki organizacyjne Urzędu,
 4. wykonuje w imieniu Gminy zastępstwo procesowe,
 5. prowadzenie informacji prawnej dla interesantów w zakresie objętym działalnością Urzędu
§15. Referat Rolnictwa, nieruchomości, ochrony środowiska i zagospodarowania przestrzennego
 1. realizowanie zadań o zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami,
 2. tworzenie i prowadzenie gminnego zasobu nieruchomościami,
 3. przyjmowanie i wykup gruntów na rzecz gminy,
 4. sprzedaż nieruchomości gminnych,
 5. oddawanie gruntów w wieczyste użytkowanie,
 6. opracowywanie informacji ostatnio mienia gminnego,
 7. wydawanie decyzji zatwierdzających projekt podziału nieruchomości,
 8. wnioskowanie o ujawnieniu w księdze wieczystej praw gminy do działek gruntu wydzielonych pod drogi,
 9. prowadzenie spraw związanych z kanalizacją i ewidencja mienia komunalnego
 10. prowadzenie postępowania o rozgraniczaniu,
 11. aktualizacja wykazów gospodarstw i działek rolnych,
 12. realizacja zadań związanych z organizacją i prowadzeniem spisów rolnych,
 13. prowadzenie zadań związanych z organizacją i prowadzeniem spisu powszechnego,
 14. nadzór nad gospodarką leśną i zadrzewieniową oraz prowadzenie spraw w tym zakresie
 15. współpraca z samorządem rolników – Izbami Rolniczymi
 16. realizuje zadania określone o drogach publicznych a przede wszystkim:
  • budowa i konserwacja dróg gminnych, mostów, przystanków autobusowych i placów oraz nadzór nad ich eksploatacją,
  • wnioskowanie w sprawie zaliczenia dróg do właściwych kategorii oraz zmiany tych kwalifikacji,
  • wydawanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych i lokalnych,
  • ustalanie potrzeb remontów i napraw dróg w uzgodnieniu z radami sołeckimi,
  • nadzór nad właściwym oznakowaniem dróg.
 17. zabezpieczanie zimowego utrzymania dróg,
 18. prowadzenie spraw związanych z ochroną przeciwpożarową w gminie:
  • utrzymanie strażnic
  • jednostek OSP w sprzęt przeciwpożarowy,
  • rozliczanie kart pracy i zużycia paliwa jednostek OSP,
  • w wykonywaniu tych zadań współdziałanie z Gminnym Komendantem i Zarządem Gminnym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych i Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy,
 19. realizacja zadań z zakresu rolnictwa gospodarki żywnościowej, kwarantanny i ochrony roślin oraz opieki weterynaryjnej,
 20. przygotowanie i udział w poborze,
 21. przygotowanie i prowadzenie rejestru przedpoborowych,
 22. prowadzenie reklamacji,
 23. wydawanie decyzji uznających poborowych oraz żołnierzy za jedynych żywicieli rodzin i sprawowanie bezpośredniej opieki nad członkami rodzin zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony,
 24. wykonywanie zadań z zakresu obrony cywilnej:
  • opracowywanie planu obrony cywilnej,
  • opracowywanie wytycznych i zarządzeń na czas wojny,
  • tworzenie formacji OC,
  • prowadzenie magazynu sprzętu obrony cywilnej,
  • przygotowuje i prowadzi ćwiczenia i treningi,
  • przygotowuje dokumentację szkoleniowe,
 25. prowadzi koordynację własnych zamierzeń i zadań z przedsięwzięciami wyższymi i podległych szczebli OC oraz organami i jednostkami współdziałającymi,
 26. uzgadnia z MSW i WKU czas i drogi ewakuacyjne i rozśrodkowanie ludności,
 27. koordynuje przygotowanie planu „Mobilizacja gospodarki”
 28. opracowuje plan akcji kurierskiej oraz mobilizacja rozpoczęcia sił zbrojnych,
 29. wydawanie decyzji na świadczenia rzeczowe i osobiste na rzecz obronności kraju w uzgodnieniu z WKU,
 30. prowadzenie biuletynu informacji publicznej
 31. realizacja zadań ustawy o najmu lokali mieszkaniowych i dodatkach mieszkaniowych w zakresie utrzymania i eksploatacji oraz spraw formalnych dotyczących ich użytkowania a ruchy innymi:
  • prowadzenie spraw związanych z najmem lokali mieszkalnych,
  • przygotowanie decyzji o najmu lokali,
  • ustalanie miesięcznych stawek czynszu najmu za lokale,
  • przygotowanie projektów uchwał w sprawach stawek czynszu za lokale,
 32. realizacja zadań z ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w tym:
  • przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu
 33. nadzór i koordynacja zadań inwestycyjnych realizowanych na obiektach komunalnych,
 34. nadzór nad miejscami pamięci narodowej, grobami i cmentarzami wojennymi,
 35. prowadzenie spraw dotyczących numeracji porządkowej nieruchomości,
 36. współdziałanie w programowaniu usług i rozwoju urządzeń komunalnych (wodociągi, kanalizacja, wysypisko śmieci, zaopatrzenie w energię),
 37. prowadzi postępowania dotyczące odnowy środowiska naturalnego (dopuszczalne emisje zanieczyszczenia do atmosfery, ochrona wód, wytwarzanie i gospodarowanie odpadami, wycinka drzew i krzewów, itd.),
 38. wykonuje zadania organu administracji geologicznej,
 39. udostępnia informacje o środowisku,
 40. prowadzi i obsługuje Fundusz Ochrony Środowiska
§17. Samodzielne stanowisko ds. melioracji, gospodarki wodnej i przeciwdziałaniu bezrobociu
 1. realizacja zadań z Prawa wodnego,
 2. wykonuje zadania z zakresu melioracji i łąkarstwa,
 3. nadzór nad działalnością spółki wodnej
 4. współdziałanie z Państwowym Urzędem Pracy w Brodnicy w zakresie aktywizacji i zatrudnienia bezrobotnych,
 5. organizuje pracę dla osób bezrobotnych,
 6. nadzór nad pracownikami wykonującymi roboty publiczne i interwencyjne,
 7. prowadzenie spraw kadrowych pracowników na pracach interwencyjnych, robotach publicznych,
 8. we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy podejmuje działania na rzecz organizowania bezrobocia, aktywizacji i stymulacji lokalnego rynku pracy w szczególności w odniesieniu do osób niepełnosprawnych.
§18. Referat organizacyjno- kadrowy i działalności gospodarczej
 1. ewidencjonowanie działalności gospodarczej, wydaniu zezwoleń na sprzedaż napojów,
 2. rowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu a w szczególności:
  • prowadzeniu spraw związanych z urlopami pracowniczymi, okolicznościowymi, zwolnieniami i nieobecnością w pracy,
  • prowadzenie spraw związanych z przejściem na emeryturę lub rentę inwalidzką pracowników,
  • prowadzenie rejestru przyznanych nagród i odznaczeń,
  • rowadzeniu archiwum zakładowego,
  • prowadzanie spraw związanych z zaopatrzeniem i gospodarką środkami rzeczowymi, drukami, formularzami i pieczęciami,
  • realizacja zadań z zakresu BHP i przeciwpożarowej.
  • prowadzenie ewidencji czasu pracy
 3. współdziałanie i pomoc organizacyjna Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 4. wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz w sprawach pracowniczych
 5. prowadzenie sekretariatu wójta i sekretariatu Urzędu
 6. utrzymanie porządku i czystości na terenie Urzędu i w terenie przyległym
§19. Pełnomocnik Wójta ds. ochrony informacji niejawnych i kancelarii tajnej
 1. opracowuje plan ochrony informacji niejawnych w tym dostępu do sieci informatycznej,
 2. koordynuje i nadzoruje pracę pionu ochrony,
 3. dpowiada za zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych,
 4. współpracuje z właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi służb ochrony państwa,
 5. opracowuje plan postępowania z materiałami zawierającymi wiadomości stanowiące tajemnicę państwową,
 6. opracowuje szczegółowe wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”,
 7. przeprowadza zwykłe postępowanie sprawdzające,
 8. wydaje poświadczenia bezpieczeństwa,
 9. prowadzenie wykazu stanowisk i prac oraz osób dopuszczonych do pracy na stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych,
 10. prowadzi szkolenia w zakresie informacji niejawnych,
 11. dokonuje przeglądu stanowisk oraz sporządza wykaz stanowisk i osób dopuszczonych do informacji niejawnych,
 12. wnioskuje o wyznaczenie kierownika kancelarii tajnej.
 13. prowadzenie kancelarii tajnej zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych
§20. Gminne Centrum Reagowania Kryzysowego
 1. grupa planowania cywilnego
  • opracowuje plan reagowania kryzysowego
  • przygotowuje system reagowania kryzysowego
  • informuje opinię publiczną o istniejących zamrożeniach ich przeciwdziałaniu
 1. grupa monitorowania, prognoz i analiz
  • prowadzi analizę zagrożeń oraz współdziałania w ich zapobieganiu
  • przygotowuje sprawozdania z działalności gminnego zespołu
Rozdział VI
ZASADY OPRACOWANIA I WYDAWANIA AKTÓW PRAWNYCH WÓJTA

§21.1. Wójt wydaje:
 1. zarządzenia – na podstawie delegacji zawartych w aktach prawnych i niniejszym Regulaminie,
 2. pisma okólne – o charakterze instrukcyjnym,
 3. postanowienia i decyzje – jako Kierownik Urzędu z wyjątkiem odmiennych uregulowań prawnych.
§22.2 Projekty uchwał powinny być przygotowane w sposób określony w Statucie Gminy oraz zgodnie z powszechnie stosowanymi zasadami techniki prawodawczej.
§23.1 Projekty uchwał prawnych przygotowują właściwe pod względem merytorycznym jednostki organizacyjne Gminy,
2. Projekty jednostek organizacyjnych Urzędu uzgodniona z bezpośrednim przełożonym i zaparafowane przez kierownika jednostki organizacyjnej Urzędu, po uzyskaniu kontrasygnat Skarbnika w sprawach wywołujących zobowiązania finansowe przekazuje się do Biura Prawnego aktu zaopiniowania pod względem prawnym.
3. Projekty aktów prawnych przygotowane przez jednostki organizacyjne Gminy, po uzyskaniu kontrasygnaty Skarbnika w sprawach wywołujących zobowiązania finansowe, podlegają zaopiniowaniu pod względem prawnym przez obsługę prawną tej jednostki.
4. Prawidłowo sporządzone i sprawdzone projekty aktów prawnych wnoszą do Wójta kierownicy jednostek organizacyjnych Urzędu.
5. Akty prawne – po ich podpisaniu – podlegają ewidencji w rejestrach prowadzonych przez pracownika prowadzącego organizacyjne.
§24.1 Postępowanie z dokumentami zawierającymi informacje niejawne regulują odrębne przepisy.
§25.1 Zasady podpisywania umów oraz innych dokumentów zawierających oświadczenia woli w imieniu Gminy określają odpowiednie akty prawne.
2. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych podpisuje Wójt oraz w zakresie swoich kompetencji Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy i Skarbnik.
§26.1 Do podpisu Wójta zastrzega się pisma i dokumenty kierowane do: naczelnych organów administracji i władzy państwowej, organów samorządowych województw, powiatów i gmin oraz ich przewodniczących, Najwyższej Izby Kontroli, regionalnej Izby Obrachunkowej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz innych instytucji kontrolnych jeżeli zawierają odpowiedzi na ustalenia pokontrolne przedstawicielstw dyplomatycznych.
2. Wnioski o nadanie odznaczeń i odznak państwowych podpisuje Wójt po uzyskaniu opinii Zastępcy Wójta, Sekretarza Gminy i Skarbnika.
§27.1 Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy i Skarbnik podpisują pisma i dokumenty w sprawach bezpośrednio przez nich nadzorowanych i koordynowanych za wyjątkiem zastrzeżonych do podpisu Wójta.

§28.1 Kierownicy jednostek organizacyjnych urzędu oraz pracownicy mogą podpisywać decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej na podstawie upoważnień udzielonych przez Wójta.
2. Kierownicy jednostek organizacyjnych Urzędu i Kierownicy referatów podpisują pisma i dokumenty w sprawach należących do ich właściwości rzeczowej z wyjątkiem zastrzeżonych dla Wójta, Zastępy Wójta, Sekretarza Gminy i Skarbnik

Rozdział VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§39. Organizację i porządek pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników określa „Regulamin Pracy” ustanowiony przez Wójta w drodze zarządzenia.

§30.1 Zasady klasyfikowania akt powstających w wyniku działalności Urzędu oraz kategorie archiwalne i okresy ich przechowywania określają powszednie obowiązujące przepisy.
2. Kierownicy jednostek organizacyjnych Urzędu w oparciu o przepisy wymienione w ust. 1 ustalają w porozumieniu z pracownikiem prowadzącym sprawy organizacyjne rzeczowe wykazy akt dla swojej jednostki.

§31. Integralną część Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Osieku stanowi załącznik Nr 2 – wykaz jednostek organizacyjnych Gminy.


Załącznik Nr 2
Do regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Osiek

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU GMINY w OSIEKU
 

Jednostki organizacyjne:
 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku
 2. Gminna Bibliotek Publiczna w Osieku
 3. Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzygach
 4. Gminny Ośrodek Kultury w Osieku
 5. Komunalne Gospodarstwo Pomocnicze w Osieku
 6. Zespół Administracyjny Szkół w Osieku
 7. Publiczne Gimnazjum w Osieku
 8. Szkoła Podstawowa w Osieku
 9. zkoła Podstawowa w Strzygach
 10. Filia Szkoły Podstawowej w Osieku z siedzibą w Tomaszowie
 11. Filia Szkoły Podstawowej w Osieku z siedzibą w Kretkach Dużych


Wytworzył: Gabryszewska Hanna (8 marca 2005)
Opublikował: Hanna Gabryszewska (9 marca 2005, 09:49:02)

Ostatnia zmiana: Hanna Gabryszewska (19 lutego 2007, 11:31:03)
Zmieniono: zmieniono treść informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7310

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij